410 177
Admin. 06:50:56 18-06-2017 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN EA H’LEO, TỈNH DAKLAK

BAN TRỊ SỰ
GHPGVN HUYỆN EA H’LEO, TỈNH DAKLAK
DANH SÁCH THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ
GHPGVN HUYỆN EA H’LEO, NHIỆM KỲ II (2016-2021)
(Kèm theo Quyết định số: 05 /QĐ-BTS, ngày 02 tháng 02 năm 2017)
 
Số
TT
Pháp danh Họ và tên Năm sinh Đơn vị Chức danh
A/ Ban Thường trực:
01 ĐĐ Thích Minh Lợi Nguyễn Văn Quý 1975 NPĐ Quảng Giang-xã Dliê Yang. Trưởng Ban Trị sự
kiêm Ủy viên Tăng sự.
02 ĐĐ Thích Nhuận Thông Dương Xuân Cường 1981 C. Huệ Nghiêm-
xã Ea Sol.
Phó Trưởng Ban Thường trực kiêm TB. Hướng dẫn Phật tử, Ủy viên Kiểm soát.
03 SC. Thích nữ Hiếu Liên Lê Thị Sen 1969 TX. Ngọc Chánh-TT. Ea Drăng. Phó Trưởng Ban kiêm
Trưởng Ban Hoằng pháp
04 SC. Thích nữ Viên Đức Lê Thị Tịnh Đoan 1970 C. Quảng Nguyên-xã Ea Khal. Chánh Thư ký  kiêm UV. Đặc trách Ni giới.
05 SC. Thích nữ  Hỷ Liên Nguyễn Thị Thúy 1976 TX. Ngọc Chánh-TT. Ea Drăng. Ủy viên Thủ quỹ.
06 CS Tâm Dinh Phan Thanh Vinh 1954 C. Phước Viên-
xã Ea Ral.
Ủy viên Kinh tế
Tài chánh.
07 CS Nguyên Khiết Đinh Minh Lự 1963 NPĐ Linh Ứng-
xã Ea Sol.
Phó Thư ký
08 ĐĐ Thích Tâm Trung. Huỳnh Quốc Toàn. 1983 Tịnh thất Từ Lâm-
TT. Ea Drăng.
Ủy viên Văn hóa,
Thông tin.
09 CS. Minh Sự Võ Văn Ly. 1965 C. Phước Viên-
xã Ea Ral.
Trưởng Ban Từ thiện
Xã hội.
10 CS Tâm Đức. Hoàng Phước Minh. 1960 C. Huệ Nghiêm-
xã Ea Sol.
Ủy viên - Phụ trách
Gia đình Phật tử huyện.
B/ Các Ủy viên Ban Trị sự:
11 SC. Thích nữ Viên Tâm Văn Thị Ánh Nguyệt 1978 C. Quảng Nguyên-xã Ea Khal. Ủy viên.
12 CS. Tâm Độ. Đỗ Xuân Đức. 1959 C. Quảng Nguyên-xã Ea Khal. nt
13 CS. Đồng Bổn Trần Ngọc Bổn. 1962 C. Huệ Nghiêm-
xã Ea Sol.
nt
14 CS. Nhuận Chánh. Nguyễn Duy Quang. 1950 NPĐ Quảng Sơn-xã Ea Nam. nt
15 CS. Tâm Đạo. Trần Thị Nghĩa. 1961 NPĐ Liên Trì-
TT. Ea Drăng.
nt
16 CS Diệu Huệ. Phạm Thị Hải. 1968 NPĐ Liên Trì-
TT. Ea Drăng.
nt
17 CS. Minh Triết Nguyễn Văn Lữ. 1959 NPĐ Linh Ứng-
xã Ea Sol.
nt
18 CS. Nguyên Phước. Trần Đức. 1977 NPĐ. Linh Ứng-
xã Ea Sol.
nt
19 CS. Nguyên Thành. Huỳnh Văn Còn. 1975 Tịnh thất Từ Lâm-
TT. Ea Drăng.
ntTổng cộng 19 vị.
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke861069
Tổng số truy cập : 861069
Người đang online : 443
Tổng số trang được xem : 10260678