610 102
Đông Triều. 13:39:27 13-01-2021 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Thư mời tham dự Hội nghị Tổng kết Phật sự năm 2020

 Thư mời tham dự Hội nghị Tổng kết Phật sự năm 2020 
Để Tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Căn cứ phiên họp thường kỳ của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, ngày 16/11/2020.
   
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐẮK LẮK
BAN TRỊ SỰ
Số: 227 /TM-BTS
       V/v  Tham dự Hội nghị Tổng kết
                    Phật sự năm 2020   
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    
                                      Đắk Lắk, ngày 12 tháng 01 năm 2021

 

THƯ MỜI
 
 Kính gửi:   -   Quý Ban, Phân ban trực thuộc Ban Trị sự;   
  •            Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã, Thành phố;
  •           Chư Tăng, Ni trụ trì, Ban Hộ tự, Hộ Trì Tam bảo các tự viện.
Để Tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
 Căn cứ phiên họp thường kỳ của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, ngày 16/11/2020.

Ban Thường Trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Tổng kết.

Thời gian: 08 giờ, ngày 22/01/2021 (nhằm ngày 10 tháng 12 năm Canh Tý)
Địa điểm: Hội trường Chùa Sắc tứ Khải Đoan-117 Phan Bội Châu, TP. Buôn Ma Thuột.

Thành phần mời:
- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, NK. 2017 - 2022;
- Ban, Phân ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh ( 02 đại biểu)
- Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố (Mỗi BTS 02 đại biểu);
- Các Tự viện chính thức: Trụ trì hoặc Phó, và Trưởng hoặc Phó Ban Hộ trì Tam Bảo (Mỗi đơn vị 02 đại biểu);
- Cơ sở chưa có Trụ trì, điểm sinh hoạt Tập chung đã được UBND Xã, Phường có văn bản đồng ý (Mỗi cơ sở 01 đại biểu)

Vì Phật sự chung, kính mong quý vị về tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định, để Hội nghị Tổng kết thành tựu viên mãn.
Trân tr
Nơi nhận:
-Như thành phần mời;   
-Lưu-BTS
                                                                    TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                                                          TUN.TRƯỞNG BAN
                                                               PHÓ THƯ KÝ- CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                  (Đã ký)

                                                                  Đại đức Thích Minh Phương
 
Chia sẻ với bạn bè qua: