610 680
Đông Triều. 01:11:40 13-12-2018 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Thư mời: Phật giáo tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự 2018

Thư mời: Phật giáo tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự 2018Để Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐẮK LẮK
 BAN TRỊ SỰ
Số: 355 /ThT-BTS
V/v  Tham dự Hội nghị Tổng kết Phật sự năm 2018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----0o0----

Đắk Lắk, ngày 11 tháng 12 năm 2018
 
THƯ MỜI   

            Kính gửi:       -  Quý Ban, Phân ban trực thuộc Ban Trị sự;    
                                  -  Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã, Thành phố;
                                  -  Chư Tăng, Ni trụ trì, Ban Hộ tự, Hộ Trì Tam bảo các tự viện.

Để Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
 Căn cứ phiên họp thường kỳ của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, ngày 11/12/2018.
Ban Thường Trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Tổng kết.

Thời gian: 08 giờ, ngày 19/12/2012 (nhằm ngày 13 tháng 11 năm Mậu Tuất)
Địa điểm:  Hội trường  Chùa Sắc tứ Khải Đoan - 117 Phan Bội Châu, TP. Buôn Ma Thuột.

Thành phần mời:
- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, NK. 2017 - 2022;
- Ban, Phân ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh (mời 05 Đại biểu)
- Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố (mời  05 Đại biểu);
- Trụ trì và Trưởng, Phó, Thư ký Tự viện (03 Đại biểu);
- Ban Hộ tự ( mời 03 Đại biểu)
- Các tự viện chưa chính thức trong tỉnh ĐắkLắk ( mời 01 Đại biểu )
* Nếu đơn vị đã có mời dự Hội nghị với tư cách là Thành viên trong Ban Trị sự tỉnh, thành phố, thị xã, huyện hoặc Ban, Phân ban thì kính mời 02 Đại biểu.
* Đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố khai triển giấy mời này đến các đơn vị.

Vì Phật sự chung, kính đề nghị quý vị Đại biểu về tham dự đầy đủ, đúng thời gian và địa điểm quy định, để Hội nghị Tổng kết đạt kết quả tốt.

Trân trọng.
Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu-BTS
                               TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                     KT. TRƯỞNG BAN
                     PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
                                         (Đã ký)
                         Thượng tọa Thích Giác Tiến
 

 
Chia sẻ với bạn bè qua: