810 815
Admin. 21:11:17 15-05-2014 (GMT+7) -- Lượt xem: 4356.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Thông báo V/v lập danh sách Tăng Ni An cư Kiết hạ PL 2558

Thông báo V/v lập danh sách Tăng Ni An cư Kiết hạ PL 2558 Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh xin thông báo đến Chư Tôn đức Tăng Ni được rõ và kính đề nghị Chư Tôn đức lập danh sách Tăng Ni trú xứ An cư tại quý bổn tự, gửi về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh để Văn phòng lập danh sách gửi về Trung ương Giáo hội và đăng ký với Uỷ ban Nhân dân Tỉnh

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH DAK LAK

BAN TRỊ SỰ

-----

Số:  58  / TB-BTS.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-------------------------------------

 

Dak Lak, ngày 20 tháng 3 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v lập danh sách Tăng Ni An cư Kiết hạ PL 2558 – DL. 2014”

 

              Kính gửi:

                -Ban Trị sự GHPGVN Huyện, Thị xã,

                -Chư  vị  Đại diện Phật giáo các Huyện,

                -Chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì các Tự viện trong tỉnh.

            

Kính bạch Chư Tôn đức.

 

Thực hiện Thông bạch số: 044/TB-HĐTS ngày 20/02/2014 của HĐTS GHPGVN V/v tổ chức An cư Kiết hạ Pl. 2558.

Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh xin thông báo đến Chư Tôn đức Tăng Ni được rõ và kính đề nghị Chư Tôn đức lập danh sách Tăng Ni trú xứ An cư tại quý bổn tự, gửi về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh để Văn phòng lập danh sách gửi về Trung ương Giáo hội và đăng ký với Uỷ ban Nhân dân Tỉnh theo mẫu trích ngang sau đây:

Số TT

Pháp danh

Họ và Tên

Năm sinh

Năm thọ giới Tỳ kheo

Hiện trú tu học

01

         

02

         

03

         

Lưu ý: Tất cả chư Tăng Ni đều phải lập danh sách báo cáo, chư Tăng Ni ngòai tỉnh xin về Tự viện nhập chúng An cư phải có Đơn xin nhập chúng An cư Kiết hạ, Trụ trì Tự viện bảo lãnh và Ban Trị sự  Huyện/Thị Giáo hội hoặc Đại diện Phật giáo Huyện chấp thuận.

 

Thời gian: Chậm nhất là ngày 14/4/2014 (Rằm tháng 3 năm Giáp Ngọ).

Chư Tôn đức Tăng Ni xin Giáo hội Trung ương cấp Chứng điệp An cư Kiết hạ, có các hồ sơ sau:

-01 Đơn xin cấp Chứng điệp An cư Kiết hạ.

-01 Bản photo Chứng điệp thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni do GHPGVN cấp.

-02 Ảnh màu 2x3.

Kính chúc Chư Tôn đức thân tâm thường lạc, hoàn thành Phật sự.

 

Nơi Nhận:

-Như kính gởi.

  “Để thực hiện”

-Lưu.


 

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH DAK LAK

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

Thượng tọa Thích Châu Quang

 


 

 

Chia sẻ với bạn bè qua:

thongke639577
Tổng số truy cập : 639577
Người đang online : 128
Tổng số trang được xem : 8921266