1010 826
Admin. 06:26:57 30-10-2014 (GMT+7) -- Lượt xem: 4218.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Thông Báo V/v Gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2014.

Thông Báo V/v Gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2014.
         GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
                      TỈNH DAKLAK
                      BAN TRỊ SỰ
                    Số: 254/TB-BTS
 
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                     ----------------------------------
                   
                Dak Lak, ngày 22 tháng 10 năm 2014

                          

THÔNG BÁO
V/v Gởi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2014.
 

Kính gởi:         -Quý Ban và và Phân Ban trực thuộc Ban Trị sự Tỉnh,
                      -Ban Trị sự GHPGVN Huyện, Thị Giáo hội,
                      -Chư vị Đặc trách Phật giáo các huyện,
                      -Chư Tôn đức Tăng, Ni Trụ trì,
                      -Ban Đại diện các Chùa, Tịnh xá, Tịnh thất, NPĐ trong tỉnh.           
Kính thưa Quý vị,
-Thực hiện Khoản 14, Điều 3, Chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự cấp Tỉnh.
-Để báo cáo về Trung ương Giáo hội và chuẩn bị cho Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2014 tại tỉnh nhà.
Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Dak Lak kính thông báo đến quý Ban và chư Tăng Ni Trụ trì với nội dung sau:
A- Nội dung gởi Báo cáo:
1/ Gởi Báo cáo tổng kết Phật sự năm 2014 (theo mẫu kèm theo),
2/ Gởi báo cáo thông tin học vấn Phật pháp của chư Tăng, Ni, Chúng, Điệu theo mẫu dưới đây: (Đề nghị làm dấu x vào ô tương ứng, vị nào có 2 học vị thì làm dấu 2 ô. Đơn vị ít Tăng Ni, điền vào bảng Báo cáo không cần lập bảng riêng ).
 

TT Họ và Tên Pháp danh Trung cấp PH Cao đẳng PH Cử nhân PG Tiến

PG
Trung
Cấp
GS
Cao
Cấp
GS

dụ
Nguyễn
Văn A
..............   X      
 
X

 
3/ Gởi các thông tin theo thông báo số: 47/TT-BTS, ngày 20  tháng 3 năm 2014 (đối với các đơn vị chưa gởi).
B- Thời gian gởi Báo cáo: Chậm nhất là ngày 23 /11 / 2014 (02/10 Giáp Ngọ)
C- Biện pháp thực hiện:
-Quý Ban và Phân Ban làm thành 02 bản Báo cáo tổng kết của Ban/Phân ban, 01 bản gởi về VP Ban Trị sự và 01 bản gởi về Ban/Phân ban Trung ương.
-Quý Ban Trị sự Huyện, Thị Giáo hội khai triển Thông báo này và tổng hợp thành 01 bản Báo cáo tổng kết và 1 bản Báo cáo thông tin học vấn, rồi gởi về VP. Ban Trị sự tỉnh.
-Các huyện chưa có Ban Trị sự, chư vị Đặc trách Phật giáo Huyện gởi Thông báo này đến các đơn vị và tập hợp Bảng Báo cáo của các đơn vị mang chung một lần về VP. Ban Trị sự tỉnh.
Kính chúc Quý vị thân tâm an lạc.

 
 
 
 
Nơi nhận
-Như kính gởi,
   "để thực hiện"
-Lưu VT-BTS.
          TM.  BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
                         KT. TRƯỞNG BAN
           P. TRƯỞNG BAN kiêm CHÁNH THƯ KÝ
                                ( đã ký )
                 Thượng tọa Thích Giác Tiến

 
  

BẢNG BÁO CÁO
Đề nghị điền vào chỗ trống sau đây (mục nào đơn vị không có thì để trống) :

 
Tên Đơn vị .......................................... xã, huyện/thị/thành phố: ..........................................................
Đã được Chính quyền chấp thuận và Ban Trị sự ban hành Quyết định công nhận sinh hoạt chính thức năm:.............. 
(Ngoài cơ sở đã được thành lập trước năm 1986
)
1/ Về Tăng sự: Số lượng Tăng hay Ni trong Chùa, Tịnh xá:...........................vị, trong đó:
Tỳ kheo:..........vị; Thức xoa:. ...........vị; Sa di:.........vị; Tiểu, Điệu (tập sự): ..................vị
2/ Về Hướng dẫn Phật tử:
a- Tổng số Phật tử:..............; trong đó: Phật tử đã quy y Tam bảo:............; Chưa quy y Tam bảo:..............Phật tử, Thọ giới Thập thiện .............. vị ; thọ giới Bồ tát:.......................vị.
b- Các ngày Sóc vọng bình quân: ............................................................... Phật tử / 1 ngày.
c- Tổ chức đạo tràng tu tập năm:
-Đạo tràng Bát quan trai:.............. lần, bình quân:.................. Phật tử tham dự tu tập / 1 lần,
-Đạo tràng Niệm Phật:.................. lần, bình quân:.................. Phật tử tham dự tu tập / 1 lần,
-Đạo tràng Pháp Hoa:.................... lần, bình quân:...................Phật tử tham dự tu tập / 1 lần,
d- Tổ chức Khóa tu trong năm:
Phật thất:............................. lần, bình quân:....................................Phật tử tham dự tu tập / 1 lần,
Một ngày an lạc:.............. lần, bình quân:....................................Phật tử tham dự tu tập / 1 lần,
Khóa tu thiền:.....................lần, bình quân: ................................. Phật tử tham dự tu tập / 1 lần,
3/ Về Hoằng pháp trong năm:
- Chư Tăng, Ni thuyết giảng:...................thời; mỗi thời giảng bình quân:.........................PT thính pháp.
4/ Nghi lễ trong năm: (Ngoài Đại lễ Phật đản, Vu lan, Thành đạo và Giỗ kỵ của Phật tử).
a- Trai đàn chẫn tế kỳ siêu bạt độ: .................... lần,
b- Trai đàn chẫn tế kỳ siêu bạt độ tại Nghĩa trang Liệt sĩ địa phương: .................  lần,
5/ Văn hóa năm:
a- Phát hành báo Vô Ưu: .......................Giác Ngộ: ................................. cuốn,
b- Có Phòng phát hành kinh sách không? :............      .; Có Thư viện không?: ........................
6/ Hoạt động Từ thiện (không tính tiền cúng dường các Chùa, Hạ trường vv) trong đó:
a- Ủng hộ qua sự vận động của Chính quyền, Hội Chữ thập đỏ, Ủy ban Mặt tận Tổ quốc, Hội Khuyến học và các Hội, Đoàn thể khác trong thôn, xã, huyện: ....................................................................đ
b- Ủng hộ về Ban Từ thiện Phật giáo Tỉnh (văn phòng Ban Trị sự):................................................đ
c- Ủng hộ qua Ban Từ thiện Huyện hội (các huyện có Huyện hội):..............................................   .đ
d- Giúp người tai nạn, neo đơn, phúng diếu đám tang vv :.............................................................đ
đ- Tặng nhà Tình nghĩa, Tình thương: ..............nhà, bình quân mỗi nhà:.........................................đ
g- Vận động các Đoàn Từ thiện các tỉnh, thành bạn ủy lạo đồng bào Phật tử trong Đơn vị hoặc hướng dẫn Đoàn đến cứu trợ trường hợp nào đó ngoài Đơn vị: .................................................................đ.
(Đoàn Từ thiện giúp cho Đơn vị là của Đơn vị, Đòan trực tiếp Ủy lạo thì ghi vào mục g này).
Tổng cộng tiền hoạt động Từ thiện trong năm: ...................................................................đ.
7/ Xây dựng năm năm 2014:
a- Tổng số tiền tu sửa; làm mới các công trình; tu sửa, xây dựng chùa mới; thỉnh tượng Phật, Bồ tát; mua Pháp khí vv. .........................................................................................................................................đ.
b- Đóng góp xây dựng qua sự quyên góp của Ban Đại diện các chùa, tịnh xá, hay đóng góp để xây dựng công trình của Huyện hội:.........................................................................................................đ.
Tổng cộng tiền xây dựng năm 2014: .............................................................................đ.
8/ Kiến nghị:
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                                                                                                                             TM Ban Đại diện/Ban Hộ tự
 
 
 
 
 
Ghi chú:
Lưu lại tại Cơ sở 01 bản trước khi gởi.

 

Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke407564
Tổng số truy cập : 407564
Người đang online : 3110
Tổng số trang được xem : 6046004