610 455
Admin. 19:38:02 17-05-2014 (GMT+7) -- Lượt xem: 4406.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

THÔNG BÁO V/v Gởi Báo cáo Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2014

THÔNG BÁO V/v Gởi Báo cáo Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2014
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH DAK LAK
 
BAN TRỊ SỰ
-----------
Số: 114/TB-BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------
 
                  Dak Lak, ngày 17 tháng 5 năm 2014

 
THÔNG BÁO
V/v Gởi Báo cáo Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2014
           
Kính gởi:
                      -Các Ban, Phân ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh,          
                      -Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã,
                      -Chư vị Đặc trách Phật giáo tại các Huyện,
                      -Chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì và Ban Đại diện các Tự viện, Tịnh xá,
                                                                                                        trong toàn tỉnh Dak lak.             
-Chiếu Điều 3 Quy chế hoạt động của Ban trị sự GHPGVN cấp Tỉnh,
-Thực hiện Thông báo số: 142/TB-HĐTS ngày 12/5/2014 của Hội đồng Trị sự GHPGVN,
-Nhằm sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2014 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Dak Lak.
Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Dak Lak thông báo đề nghị quý vị gởi Báo cáo Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2014, nội dung báo cáo bao gồm:
-Tình hình hoạt động của các Ban, Phân ban; Ban Trị sự các Huyện Giáo hội và các đơn vị cơ sở…
-Công tác xây dựng mới, tu sửa các công trình của các đơn vị, giá trị thành tiền.
-Các hoạt động như: Hoằng pháp, HDPT, Bát Quan trai giới, Niệm Phật v.v… thể hiện số lượng Phật tử tham dự…
-Công tác Từ thiện Xã hội: Ủng hộ cho người nghèo tại địa phương, ủng hộ cho Chính quyền tại địa phương, ủng hộ các tỉnh ngoài, ủng hộ qua Ban Trị sự, công tác cứu trợ lũ lụt, quy thành tiền.
-Đề xuất, kiến nghị những khó khăn, thuận lợi (Kèm theo Bảng báo cáo).
Thời gian: Chậm nhất là ngày 01 tháng 6 năm 2014 (ngày 4 tháng 5 Giáp Ngọ)
Biện pháp thực hiện:
Nhận được Thông báo này,
-Các Ban, Phân ban gởi trực tiếp về VP. Ban Trị sự tỉnh.
-Các Ban Trị sự Huyện, Thị Giáo hội triển khai đến các Đơn vị cơ sở và báo cáo về VP Ban Trị sự tỉnh.
-Các huyện chưa có Huyện Giáo hội, đề nghị quý vị Trụ trì và Ban Đại diện gửi cho vị Đặc trách Phật giáo Huyện để chuyển một lần về Văn phòng Ban Trị sự tỉnh.
-Riêng các Đơn vị thuộc huyện Krông Ana, đề nghị gởi trực tiếp về VP. BTS tỉnh.
Vì Phật sự chung, Thường Trực BTS sự mong quý Ban, Phân ban; các Ban Trị sự và các Đơn vị cơ sở gởi báo cáo đúng thời hạn trên.
Kính chúc quý vị vô lượng an lạc.
Trân trọng.

Nơi nhân:
-Như kính gởi,
    “Để thực hiện”
-Lưu VT-BTS.
 
TM. THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
Thượng tọa Thích Châu Quang
 

 

Chia sẻ với bạn bè qua:

thongke637829
Tổng số truy cập : 637829
Người đang online : 163
Tổng số trang được xem : 8908546