410 106
Đông Triều. 09:24:37 20-03-2019 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Thông báo Hướng dẫn tổ chức Đại Lễ Phật Đản Vesak PL: 2563 – DL: 2019

Thông báo Hướng dẫn tổ chức Đại Lễ Phật Đản Vesak PL: 2563 – DL: 2019- Căn cứ cuộc họp thường kỳ ngày 07/03/2019 Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk với chủ đề triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản, Phật lịch. 2563 – DL. 2019.
      GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
  TỈNH ĐẮK LẮK
BAN TRỊ SỰ
 Số: 38/TB-BTS
     Về việc Hướng dẫn tổ chức Đại Lễ    Phật Đản Vesak PL: 2563 – DL: 2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                 Đắk Lắk,ngày 15 tháng 03 năm 2019
 
 
THÔNG BÁO  
           Kính gửi:
  •  Các Ban, Phân ban Trực thộc Ban Trị sự Tỉnh;
  • Ban Trị sự GHPGVN các Thành phố, Thị xã, Huyện;
  • Chư Vị Đặc Trách Phật Giáo tại các Huyện;
  • Chư Tôn Đức Tăng, Ni Trụ trì, Ban Hộ Tự các Tự viện;
  • Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni và Phật tử trong Toàn Tỉnh.

Kính thưa quý Vị!
Hân hoan cùng niềm vui chung với Tăng Ni, Phật tử trên toàn thế giới về ngày Đại lễ Phật Đản đã được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc công nhận là Lễ hội văn hóa Tôn giáo của thế giới, kỷ niệm Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni bao gồm: Đản sinh - Thành đạo - nhập Niết bàn hay còn gọi là Đại lễ  Tam hợp.
- Tham chiếu Thông bạch số: 070/TB-HĐTS ngày 14/2/2019 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật Đản PL. 2563 – DL. 2019.
- Căn cứ cuộc họp thường kỳ ngày 07/03/2019 Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk với chủ đề triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản, Phật lịch. 2563 – DL. 2019.
- Căn cứ Điều 43 Chương V Luật tín ngưỡng, Tôn giáo số: 02/2016/QH14
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk kính trình lên Quý ban công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak LHQ PL. 2563 – DL 2018 với nội dung như sau:

I- CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
A- Ban Chứng minh:          Hòa thượng Thích Giác Thanh;
                                                Hòa thượng Thích Giác Chí.                        
B- Ban Tổ chức:
Trưởng Ban:                        Hòa thượng Thích Châu Quang.

Phó Trưởng Ban:                Thượng tọa Thích Giác Tiến;
            "                      Thượng tọa Thích Hải Thông;
"                                  Đại đức Thích Trí Minh;
"                                  Đại đức Thích Giác Phổ;
"                                   Đại đức Thích Giác Ngộ;
"                                   Đại đức Thích Quảng Đàm;
"                                   Sư cô Thích nữ Tịnh Minh.

Thư ký:                                 Đại đức Thích Minh Phương;
"                                   Đại đức Thích Minh Đăng.

Thủ quỹ:                                Sư cô Thích nữ Khánh Đức.
Ủy viên:                                 Đại đức Thích Hải Định;
       "                                     Đại đức Thích Nguyên Huấn;
       "                                     Đại đức Thích Hải Nguyện;
       "                                     Đại đức Thích Giác Kiến;      
       "                                     Thượng tọa Thích Viên Trí;    
       "                                     Đại đức Thích Nguyên Thắng;
       "                                     Đại đức Thích Minh Lợi;
       "                                     Đại đức Thích Minh Giáo;
       "                                     Đại đức Thích Giác Hiệp;      
       "                                     Đại đức Thích Tâm Từ;
       "                                     Đại đức Thích Nhuận Độ;
       "                                     Đại đức Thích Minh Huệ;       
       "                                     Đại đức Thích Pháp Huệ;
       "                                     Đại đức Thích Nhuận Đài;       
       "                                     Ni sư Thích nữ Chúc Như;       
       "                                     Cư sĩ Nguyên Thơ (Ngô Đức Lộc).

C- Địa điểm tổ chức Lễ đài chính thức:
01- TP. Buôn Ma Thuột:     Chùa Sắc tứ Khải Đoan - TP. Buôn Ma Thuột
            Chứng minh:             Hòa thượng Thích Giác Thanh.
02- Huyện Krông Pak:         Chùa Phước An - TT. Phước An      
            Chứng minh:             Đại đức Thích Giác Ngộ.
03- Thị xã Buôn Hồ:            Chùa Thiện An, phường Thiện An
            Chứng minh:             Đại đức Thích Quảng Đàm.
04- Huyện Cư M’gar:          Chùa Linh Phong - Thị trấn Ea Pôk
            Chứng minh:             Đại đức Thích Minh Đăng.
05- Huyện Krông Năng:      Chùa Kim Quang – xã Phú Xuân
            Chứng minh:             Đại đức Thích Thanh Trực.
06- Huyện Krông Ana         Chùa Thiện Đức - Thị trấn Buôn Trấp
            Chứng minh:             Thượng tọa Thích Viên Trí.
07- Huyện Krông Bông:      Chùa Phước Niệm - xã Cư Kty
            Chứng minh:             Đại đức Thích Giác Hiệp.
08- Huyện Ea Kar:               Chùa Quán Thế Âm - xã Ea Kmút
            Chứng minh:             Đại đức Thích Minh Giáo.
09- Huyện Ea H’leo:            Niệm Phật đường Quảng Giang – xã Dliê Yang
            Chứng minh:             Đại đức Thích Minh Lợi.
10- Huyện Cư Kuin              Chùa Từ Ân - xã Ea Tiêu
            Chứng minh:             Đại đức Thích Tâm Từ.
11- Huyện Lăk:                    Chùa Liên Sơn, Thị trấn Lắk
            Chứng minh:             Đại đức Thích Nhuận Độ.
12- Huyện M’Drăk:             Chùa Khánh Sơn - Thị trấn  M' Drăk
            Chứng minh:             Đại đức Thích Nhuận Đài.
13- Huyện Buôn Đôn:         Chùa Pháp Vân - xã Tân Hòa
            Chứng minh:             Đại đức Thích Minh Huệ.
14- Huyện Krông Buk         Niệm Phật đường Thọ Phước - xã Pơng Đrang
            Chứng minh:             Đại đức Thích Quảng Nguyện.
15- Huyện Ea Súp:   Niệm Phật đường Diệu Pháp - xã Ea Lê
            Chứng minh:             Đại đức Thích Pháp Huệ.

D- Thời gian Tổ chức lễ Phật Đản: Từ ngày 01/04 đến 15/04 Kỷ Hợi (0519/05/2019).
- Từ ngày mùng 1 đến 15/04 năm Kỷ Hợi (02 - 19/05/2019): Các Tự viện tùy theo nhu cầu thực tế, tổ chức lễ tại đơn vị. (Trừ các ngày mùng 8, 9, 10/Kỷ Hợi – Tức ngày 12, 13, 14/05/2019 vì trùng với Đại lễ Phật Đản Vesak diễn ra tại Trung tâm Văn Hoá Phật Giáo Tam Chúc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
- Ngày Rằm tháng Tư năm Kỷ Hợi (19/5/2019) vào lúc 6h00: Toàn thể Tăng, Ni, Phật tử vân tập về lễ đài chính cử hành lễ chính thức theo đúng tinh thần thông bạch của Trung ương Giáo hội.

II- NỘI DUNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN:
Trong ngày Đại lễ Phật Đản, các văn bản và biểu ngữ được sử dụng thống nhất trong Đại lễ như sau:
A. Các văn bản:
1. Thông điệp Phật Đản Vesak PL. 2563 DL. 2019 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc.
2.Thông điệp Phật Đản PL 2563 – DL 2019 của Đức Pháp chủ  Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
3. Diễn văn Đại Lễ Phật Đản PL. 2563 – DL 2019 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
4. Bài giảng của Ban Hoằng pháp Trung ương về ý nghĩa Phật đản hoặc chủ đề của Đại lễ Phật đản: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”.
B. Các biểu ngữ:
1.Biểu ngữ chính:
Kính mừng Đại Lễ Phật Đản Vesak PL 2563 DL. 2019
2.Khẩu hiệu:
 Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.
 Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật.
3.Banner: Nội dung Đạo Phật đồng hành cùng dân tộc và ca ngợi quê hương đất nước, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè Quốc tế.

III- HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN:
- Các Trụ sở Huyện, Thị xã, thiết trí lễ đài; treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, thiết lập vườn Lâm tỳ ni; kết hoa, lồng đèn, bong bóng, treo băng rôn, pa nô, biểu ngữ, làm huyền môn  (trình với Chính quyền địa phương treo một số trục đường chính).
- Các Tự viện thiết trí lễ đài; treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, thiết lập vườn Lâm tỳ ni, kết hoa, lồng đèn, bong bóng. Treo băng rôn. pa nô, biểu ngữ, làm huyền môn (trình với Chính quyền địa phương treo một số trục đường chính). Khai kinh luân phiên tụng niệm và nghe pháp do Ban Hoằng pháp Tỉnh thuyết giảng.


- Các tư gia Phật tử được thiết lập bàn thờ; trang trí mô hình Phật Đản, kết hoa, lồng đèn, bong bóng; treo biểu ngữ Kính mừng Đại Lễ Phật Đản Vesak PL. 2563 DL. 2019, cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo trong sân nhà, tại cổng ngõ và 2 bên tường rào của nhà mình.
Để việc treo cờ được trang nghiêm: cờ Tổ quốc treo bên tay trái, cờ Phật giáo bên tay phải (tính từ ngoài nhìn vào).
Cờ Tổ quốc Lễ đài (Tam quan) Cờ Phật giáo
- Công tác xây dựng, trang trí lễ đài, treo cờ, băng rôn, biểu ngữ từ ngày 1 đến cuối ngày 8 /4 năm Kỷ Hợi phải hoàn tất.
- Ban Hoằng pháp tỉnh Đắk Lắk đến thuyết pháp tại các Lễ đài chính và các đơn vị cơ sở trong Tỉnh.
- Ban Hoằng pháp tỉnh Đắk Lắk tổ chức thi giáo lý.
- Tổ chức thiết trí xe hoa, kiệu hoa, xe đạp hoa diễu hành kính mừng Đại Lễ Phật Đản.
- Tổ chức Hội hoa đăng, phóng sinh đăng, trên sông hồ nơi có điều kiện.
- Gia đình Phật tử tổ chức Văn nghệ, cắm trại từ ngày mùng ….đến……: để phục vụ Đại lễ Phật đản tại chùa Trụ sở  Huyện, Thị xã và các đơn vị cơ sở trong toàn tỉnh.
- Tổ chức các điểm ẩm thực chay, mục đích quần chúng hóa Đại lễ Phật Đản (nếu có điều kiện);
- Tổ chức đặt vòng hoa tưởng niệm tại các nghĩa trang Liệt sĩ Tỉnh, Thành phố, Thị xã, Huyện, Thị trấn;
- Tổ chức Ủy lạo cứu tế, thăm viếng những đồng bào khó khăn; tặng quà các gia đình thương binh Liệt sĩ, các cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, người khuyết tật, trại dưỡng lão ... để mang thông điệp từ bi của đạo Phật đến với mọi người;
- Đăng ký với Đài phát thanh, truyền hình thực hiện đưa tin và hình ảnh về chương trình văn nghệ mừng Đại lễ Phật Đản Vesak PL 2563 - DL. 2019.

IV- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ CHÍNH THỨC:
* 15/4 Kỷ Hợi (19/5/2019)
- 04 giờ 00: Tất cả các Tự viện trong toàn Tỉnh cử 3 hồi chuông trống Bát Nhã rước lễ Đản sanh.
- 05 giờ 00: Tăng Ni và Phật tử vân tập về Lễ đài tập trung.
- 06giờ 00: Chính thức cử hành Đại Lễ Phật Đản theo chương trình thống nhất cho cả nước:
1- Giới thiệu thành phần tham dự, chương trình hành lễ, tuyên bố lí do;
2- Tuyên đọc Thông điệp Phật ĐảnVesak 2019 của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc;
3-Thông điệp Phật Đản PL. 2563 – DL 2019 của Đức Pháp chủ GHPGVN;
4- Diễn văn Đại lễ Phật Đản PL. 2563 DL. 2019 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN do Trưởng Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố đọc.
5- Phát biểu của đại diện cơ quan chức năng tỉnh, thành…
6- Cử hành Nghi lễ cúng dường Đại lễ Phật Đản:
          - Cử ba hồi chuông trống Bát Nhã;
          - Niệm hương;
          - Toàn thể đạo tràng nhập Từ bi quán;
          - Dâng hoa cúng dường Phật Đản;
          - Nghi thức tụng niệm;
          - Hồi hướng;
          - Thả chim Bồ câu và bong bóng;
7- Cảm tạ của Ban Tổ chức.

V- CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN:

* Ngày 30/3 & 01/4  Kỷ Hợi ( 4/5/2019): Hội thi Văn nghệ kính mừng Phật đản Pl 2563 tại chùa Phổ Minh, thành phố Buôn Ma Thuột.

* Ngày 05/4/Kỷ Hợi: ( 01/5/2019): Khai mạc Đại lễ Phật đản tại lễ đài chính chùa Sắc tứ Khải Đoan.
- Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật Phật giáo

* Ngày 07/4 Kỷ Hợi (11/5/2019):
- 08 giờ 00: Ban Hoằng pháp GHPGVN Tỉnh tổ chức thi giáo lý tại chùa Phước An – Huyện Krông Pắc, thành phần dự thi: nam nữ Phật tử toàn Tỉnh.

* Ngày 12/04/Kỷ Hợi (16/05/2019): 7g00 khai mạc diễu hành xe Đạp hoa
mừng Phật đản và dâng hương tại đài tưởng niệm Liệt sĩ thành phố Buôn Ma Thuột

* Ngày 13/04/Kỷ Hợi (17/05/2019): 16g00 khai mạc diễu hành xe Hoa kính mừng Phật đản.

           * Ngày 14/4 Kỷ Hợi (18/5/2019): 08 giờ 00: Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh niêm hương tại nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk,
        - 18 giờ 00: Diễu hành xe hoa kính mừng Phật Đản.

* Ngày 15/4 Kỷ Hợi (19/5/2019):
   - 06 giờ 00: Chính thức cử hành Đại Lễ Phật Đản tại Lễ đài chính (theo tinh thần Thông Bạch như đã nêu trên).
 - Các chùa, Niệm Phật đường, tịnh xá tùy nghi sắp xếp thời gian tổ chức Đại lễ phù hợp tại đơn vị.
- 19 giờ 30’ đến 21 giờ: Ban Văn hoá kết hợp với Phân ban Gia đình Phật tử Tỉnh diễn Văn nghệ kính mừng Đại lễ tại Lễ đài chính Chùa Sắc Tứ Khải Đoan.
            Các chi tiết trong công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL 2563 – DL 2019, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh sẽ ban hành Thông bạch hướng dẫn các đơn vị thực hiện.
           
Kính đề nghị Ủy ban Nhân dân và Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ quan tâm tạo điều kiện thuận lợi giúp cho Ban Trị sự chúng tôi tổ chức Đại lễ Phật đản PL 2563 – DL 2019 được thành công viên mãn.
Trân trọng kính gởi đến quý cấp Lãnh đạo lời cảm ơn chân thành.
 
Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu.
                                   TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                 TRƯỞNG BAN
                                  KIÊM TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC  
 
                          ( đã ký)
                           Hòa thượng THÍCH CHÂU QUANG
 
 
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke1095294
Tổng số truy cập : 1095294
Người đang online : 214
Tổng số trang được xem : 11444041