410 190
Đông Triều. 02:37:40 09-10-2020 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Thông Báo: Gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020

Thông Báo: Gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020- Căn cứ công văn số 205/TB-HĐTS ngày 07 tháng 10 năm 2020; Về việc gửi báo cáo tông kết công tác Phật sự năm 2020.
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐẮK LẮK
BAN TRỊ SỰ
Số: 185/TB-BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 10 năm 2020
 
THÔNG BÁO
V/v Gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020

         Kính gửi:    - Các Ban, Ngành chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự;
                            - Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã, Thành phố.

- Căn cứ công văn số 205/TB-HĐTS ngày 07 tháng 10 năm 2020; Về việc gửi báo cáo tông kết công tác Phật sự năm 2020.
- Thực hiện điều 20 chương IV Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Nay Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk kính thông báo đến quý Ban, Ngành, Ban Trị sự các Huyện, Thị xã, Thành phố trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, hoan hỷ gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự 2020 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2021 của Ban, ngành và Ban Trị sự về văn phòng Ban Trị sự Tỉnh để Ban Thư ký lập báo cáo về cho Văn phòng trung ương Giáo hội và Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2020.
  • Thời gian: Hạn chót nhận báo cáo trước ngày 20 tháng 11 năm 2020 (nhằm ngày 06/10 năm Canh Tý).
  • Quý Ban có thể gửi trước qua Email: vpbtsphatgiaodaklak@gmail.com hoặc zalo của Giáo hội.
Vì Phật sự chung của Giáo hội, rất mong Quý Ban, Ngành, Ban Trị sự Giáo hội các Huyện, Thị xã, Thành phố hoan hỷ gửi báo cáo theo nội dung thông báo này trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng./.
Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu VP-BTS.  
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
 KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN - CHÁNH THƯ KÝ    
(Đã Ký)

Đại đức Thích Trí Minh
 
Chia sẻ với bạn bè qua: