810 406
Đông Triều. 03:01:01 21-10-2019 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

THÔNG BÁO Gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019

THÔNG BÁO Gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019
- Căn cứ thông báo số 285/TB-HĐTS ngày 14 tháng 10 năm 2019; Về việc gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019.
 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐẮK LẮK
BAN TRỊ SỰ

Số: 202/TB-BTS

 
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                         
                                       Đắk Lắk, ngày 19 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v Gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019

         Kính gửi:  -   Các Ban, Ngành chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự;
                           -  Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã, Thành phố.
     
        - Căn cứ thông báo số 285/TB-HĐTS ngày 14 tháng 10 năm 2019; Về việc gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019. 
    
       - Thực hiện điều 20 chương IV Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

       Nay Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk kính thông báo đến quý Ban, Ngành, Ban Trị sự các Huyện, Thị xã, Thành phố trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, hoan hỷ gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự 2019 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2020 của Ban, Ngành và Ban Trị sự Huyện, Thị, thành phố về văn phòng Ban Trị sự  Tỉnh để cho Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2019 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, dự kiến ngày 11/11 năm Kỷ Hợi (nhằm thứ Sáu ngày 06/12/2019).
  • Thời gian: Hạn chót nhận báo cáo trước thứ Ba ngày 26 tháng 11 năm 2019  ( nhằm ngày 01/11 năm Kỷ Hợi).
  • Quý Ban có thể gửi trước qua Email: vpbtsphatgiaodaklak@gmail.com

          Vì Phật sự chung của Giáo hội, rất mong Quý Ban, Ngành, Ban Trị sự Giáo hội các Huyện, Thị xã, Thành phố hoan hỷ gửi báo cáo theo nội dung thông báo này trong thời gian sớm nhất.
             Trân trọng!
Nơi nhận:                                                    TM. BAN THƯỜNG TRỰC    
- Như trên;                                                           KT.TRƯỞNG BAN

- Lưu VP.                                      PHÓ TRƯỞNG BAN KIÊM CHÁNH THƯ KÝ           
                                                                                               
                                                                                   (Đã ký)

                                                                      Đại đức Thích Trí Minh


 
Chia sẻ với bạn bè qua: