810 447
Nguyễn Phương. 10:41:34 16-11-2018 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Thông báo gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2018.

Thông báo gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2018.Căn cứ phiên họp thường kỳ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk ngày 8 tháng 11 năm 2018 triển khai tổng kết công tác Phật sự năm 2018.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐẮK LẮK
BAN TRỊ SỰ
Số:329/TB-BTS
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 08 tháng 11 năm 2018
 

THÔNG BÁO
Về việc gửi báo cáo tổng kết
công tác Phật sự năm 2018


Kính gửi:     - Các Ban ngành chuyên môn Trực thuộc Ban Trị sự;
                    -  Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã, Thành phố.

Thực hiện điều 20 chương IV Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp Tỉnh, Thành phố Trực thuộc Trung ương.
Căn cứ phiên họp thường kỳ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk ngày 8 tháng 11 năm 2018 triển khai tổng kết công tác Phật sự năm 2018.
Nay Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk kính thông báo đến Qúy Ban, ngành Trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, hoan hỷ tổng kết công tác Phật sự năm 2018, và chương trình hoạt động Phật sự năm 2019 của Ban ngành chuyên môn, Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã, Thành phố gửi về Văn phòng Ban Trị sự Tỉnh để Ban Thư ký lập báo cáo cho Hội nghị Tổng kết cuối năm.
Quý ban có thể gửi trước qua email: vpbtsphatgiaodaklak@gmail.com
Hạn chót nhận báo cáo ngày 10 tháng 12 năm 2018 (nhằm ngày 4 tháng 11 năm Mậu Tuất).
Vì Phật sự chung của Giáo hội Tỉnh nhà rất mong Quý Ban gửi Báo cáo theo nội dung thông báo này trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:                  
 - Như trên;
 - Lưu VP-BTS.
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN - CHÁNH THƯ KÝ
(đã ký)
Đại đức Thích Trí Minh
 
Chia sẻ với bạn bè qua: