710 818
Đông Triều. 04:16:37 07-06-2019 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

THÔNG BÁO: Bồi dưỡng Hành chính đạo và Sơ kết Phật sự năm 2019

THÔNG BÁO: Bồi dưỡng Hành chính đạo và Sơ kết Phật sự năm 2019
Căn cứ phiên họp thường kỳ của Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk ngày 04/06/2019 về việc Bồi dưỡng hành chính đạo và phổ biến luật Tín ngưỡng Tôn giáo cho các thành viên trực thuộc Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              TỈNH ĐẮKLẮK                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               BAN TRỊ SỰ     
          Số: 103/TB – BTS                                                 Đắk Lắk, Ngày  Tháng 06 Năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v Bồi dưỡng Hành chính đạo
 Phổ biến luật Tín ngưỡng Tôn giáo và Sơ kết Phật sự năm 2019

            Kính gửi: Các Ban Chuyên môn, Phân ban trực thuộc Ban Trị sự;
               
             Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã, Thành phố.

Chiếu điều 20 chương V Quy chế hoạt động Phật sự các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương Giáo hội về việc tổ chức hội họp.

Căn cứ phiên họp thường kỳ của Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk ngày 04/06/2019 về việc Bồi dưỡng hành chính đạo và phổ biến luật Tín ngưỡng Tôn giáo cho các thành viên trực thuộc Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh, đã thống nhất thời gian học và sơ kết Phật sự như sau:

Thời gian: 02 ngày 26-27 tháng 06 năm 2019 (nhằm ngày 24-25/05 Kỷ Hợi), Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, Buổi chiều từ 13h00’ đến 16h30’.

Địa điểm: Hội trường chùa Sắc tứ Khải Đoan, 117 Phan Bội Châu,
Thành Phố Buôn Ma Thuột.


Thành phần tham dự:
-Chư vị là Ủy viên, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Tỉnh;
-Mỗi Ban, Phân ban chuyên môn (05 Đại biểu);
-Ban Trị sự các Huyện, Thị xã, Thành phố mỗi ban (05 Đại biểu);
-Chư vị là Trụ trì và phó Trụ trì các Tự, Viện;
-Các Tự, Viện chính thức (02 Đại biểu là Trưởng hoặc Phó Ban Hộ tự, Hộ Trì Tam bảo và Thư ký);
-Các cơ sở chưa chính thức (01 Đại biểu).
- Nơi ở TP.BMT, CưM’gar, Krông Ana, Buôn Hồ, Krông Pắc, Cư Kiun, Buôn Đôn tự túc. Còn lại các huyện, quý cư sỹ PT tùy duyên, mùa an cư chư Tăng, Ni không được ở nhà tại gia phải ở các tự viện chính thức nếu Huyện nào chưa tìm được nơi lưu trú hoan hỷ báo về VP Ban Trị sự Tỉnh để bố trí.
-  Ăn trưa 02 ngày bổn tự Khải Đoan cúng dường, các Ban Trị sự hoan hỷ đăng ký trực tiếp Đại đức Thích Minh Phương trước để bổn tự tiên liệu thực phẩm.
-  Phần báo cáo sơ kết Phật sự của các Ban Trị sự Huyện, Thị chư vị hoan hỷ thực hiện đúng Điều 19, Chương IV Quy chế hoạt động Phật sự cấp Huyện, Thị xã, Thành phố trực thuộc Ban Trị sự Tỉnh. Bộ phận Thư ký, Văn phòng Ban Trị sự Tỉnh sẽ gửi bản mẫu báo cáo cho các Ban Trị sự Huyện, Thị và các tự viện cùng với thông báo này và qua đường Email các Ban Trị sự đã cung cấp (Thông báo này thay cho giấy mời họp như đã nêu trên).
Đây là Phật sự quan trọng chư vị hoan hỷ chấp hành đúng thông báo này.
Trân trọng./.

Nơi nhận:                                                                        TM. BAN THƯỜNG TRỰC     
- Như trên;                                                                               KT.TRƯỞNG BAN
- Lưu VP.                                                         PHÓ TRƯỞNG BAN KIÊM CHÁNH THƯ KÝ

                                                                                                           ( Đã ký)

                                                                                         Đại đức Thích Trí Minh

MẪU VĂN BẢN:


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN (Thị xã):………………..                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            BAN TRỊ SỰ
                      
                                                                      …..….., ngày…..tháng……năm 2019

BÁO CÁO SƠ KẾT PHẬT SỰ NĂM 2019
A. NHẬN XÉT CHUNG:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
B.NỘI DUNG BÁO CÁO

I/ TĂNG SỰ.
1/ Tăng, Ni toàn Huyện (Thị xã): Tổng số:................................................... vị.
Trong đó:
a/ Bắc tông.
Tỳ kheo:........................................ vị. Tỳ kheo ni:……………………………….vị.
Thức xoa ma na ni:....................... vị. Sa di, sa di ni, chúng điệu: ……………vị.
b/ Khất sĩ.
Tỳ kheo:........................................ vị. Tỳ kheo ni:.......................................... vị.
Thức xoa ma na ni:....................... vị. Sa di, sa di ni, chúngđiệu:................... vị.
c/ Nam tông.
Tỳ kheo:........................................ vị. Tỳ kheo ni:.......................................... vị.
Thức xoa ma na ni:....................... vị. Sa di, sa di ni, chúngđiệu:................... vị.
2/ Xác nhận hồ sơ thuyên chuyển sinh hoạt tôn giáo.
Đại đức (Sư cô): ..................................... Về tại:.................................................
............................................................... Về tại:.................................................
............................................................... Về tại:.................................................
............................................................... Về tại:.................................................
............................................................... Về tại:.................................................
3/ Xác nhận hồ sơ Tăng, Ni thọ giới.
Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni:.............. vị. Thức xoa ma na Ni:.................................vị.
Sa di, Sa di Ni:........................ vị.
4/Ký xác nhận hồ sơ Phật tử xin phát nguyện xuất gia:..........................vị.
a/Xác nhận hồ sơ đi học, du học:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
b/Xác nhận hồ sơxin cấp chứng điệp an cư:................................................ vị.
c/ Xác nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận Tăng Ni:................................. vị.
d/Xác nhận hồ sơ gia nhập Tăng đoàn(số vị và liệt kê tên):..............................
..........................................................................................................................
............................................................................................................................
e/Xác nhận hồ sơbổ nhiệm trụ trì(số vị và liệt kê tên):...........................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

II/ HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
1.Đạo tràng Phật tử
Gồm có:Thập thiện:…………….…vị. Bồ tát giới:………………….……….vị.
- Đạo tràng Bát Quan Trai:……….đạo tràng, bình quân……….PT/Đạo tràng,
số lần sinh hoạt:…………./tháng.
-Đạo tràng Niệm Phật:……………đạo tràng, bình quân……… PT/ Đạo tràng, số lần sinh hoạt:…………./tháng.
-Đạo tràng Pháp Hoa:………...…..đạo tràng, bình quân……….PT/Đạo tràng,
số lần sinh hoạt:…………./tháng.
- Khóa tu Thiền:………………..….đạo tràng, bình quân........…...PT/Đạo tràng,
số lần sinh hoạt:…………./tháng.
-Khóa tu một ngày an lạc……..….đạo tràng, bình quân:...............PT/Đạo tràng,
số lần sinh hoạt:…………./tháng.
- Khóa tu mùa hè có:………….chùa tổ chức. Tổng số:………..em thanh thiếu niên Phật tử tham dự.

2.GĐPT:
Gồm có: …………………..đơn vị.
Số lượng đoàn sinh: ……………..… em.
Trong đó: Huynh trưởng:…..…vị. Cấp Dũng:……...vị.Cấp Tấn:……vị. 
Cấp Tín:……
vị.Cấp Tập:….…..vị.Dự Tập:………...vị.


3. Tổng số Phật tử toàn Huyện (Thị xã): ………………Phật tử.

III. HOẰNG PHÁP
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

IV. NGHI LỄ
............................................................................................................................          
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

V. VĂN HÓA
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

VI.TÀI CHÍNH
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
VI. THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

VII. TỪ THIỆN(Không tính cúng dường các Chùa, cúng dường các Hạ trường, cúng dường xây dựng vv.)
1/ Tổng số lần hoạt động từ thiện trong năm:...............lần. Trong đó:
2/Tự các cơ sở trong Huyện (Thị xã) làm từ thiện..........lần.
với tổng số tiền:........................................................................................... .
(Bằng chữ:.................................................................................................. ).
3/ Kêu gọi các đoàn đến làm từ thiện tại Huyện (Thị xã) nhà:........lần.
với sốtiền:........................................................................................................
(Bằng chữ:.................................................................................................. ).
Tổng cộng tiền từ thiện trong năm:............................................................
(Bằng chữ:.................................................................................................. ).

VIII. XÂY DỰNG
Tổng số tiền:.................................................................................................
(Bằng chữ:.................................................................................................. ).

C. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Huyện (Thị Xã)……………………….BẢNG BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Đề nghị điền vào chỗ trống sau đây (mục nào đơn vị không có thì để trống)

Tên Đơn vị: ............................................................................................................................................................
Địa chỉ: ....................................................................................................................................................................
I/TĂNG CHÚNG
Tổng số chúng trong Tự, Viện:...........................................................................
Trong đó: Tỳ kheo:................................................vị. Thức xoa ma na ni:...........................................vị.
Sa di:...............................................................................vị. Điệu chúng:...................................................................vị.
II/ HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ (6 tháng đầu năm 2019):
1/ Tổng số Phật tử có: ..................................................................................................................................
Phật tử đã quy y :.................................................................vị. Chưa quy y: ...........................................vị.
Thập thiện giới: ....................................................................vị. Bồ tát giới: ..............................................vị.
2/ Tu học
 • Lớp giáo lý: ..................................................lần/tháng. Trung bình: ............................Phật tử.
 • Đạo tràng Bát Quan trai: ...................lần/tháng. Trung bình: ...............................Phật tử.
 • Đạo tràng Niệm Phật: ...........................lần/tháng. Trung bình: .............................Phật tử.
 • Đạo tràng Pháp Hoa: .............................lần/tháng. Trung bình: .............................Phật tử.
 • Khóa tu một ngày an lạc: ....................lần/tháng. Trung bình: .............................Phật tử.
 • Khóa tu mùa hè có: .................lần.Tổng số: ......................Thanh thiếu niên Phật tử tham dự.
III/ HOẰNG PHÁP (6 tháng đầu năm 2019):
 Chư Tăng, Ni thuyết giảng: ............................. thời; bình quân: ...................................Phật tử/thời.
IV/ NGHI LỄ (6 tháng đầu năm 2019):
 • Trai đàn chẩn tế kỳ siêu bạt độ tại đơn vị: ......................................................................... lần.
 • Các hoạt động nghi lễ khác:
..........................................................................................................................................................................lần.
..........................................................................................................................................................................lần

V/ HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN (Bảng thống kê đính kèm):
VI/ XÂY DỰNG  (6 tháng đầu năm 2019):
Tổng số tiền:.............................................................................................................................................................
(Bằng chữ:..................................................................................................................................................................)
VII/ KIẾN NGHỊ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
                                                                                                              
                                                  TM. BỔN TỰ
TRỤ TRÌ/BAN HỘ TỰ/BHT TAM BẢO

Ghi chú:
 • Lưu lại Cơ sở 01 bản trước khi gửi;
 • Nộp báo cáo về Văn phòng Ban Trị Sự Huyện, Thị xã, Thành phố thời hạn chậm nhất ngày.............tháng.........năm 2019 (Nhằm ngày........tháng.........năm Kỷ Hợi);
(Mọi vấn đề báo cáo trễ thời hạn quy định trên Ban thư ký không giải quyết, Bổn tự phải chịu trách nhiệm bị khiển trách trong buổi Hội nghị sơ kết).

BẢNG THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Tên đơn vị:…………………………………………………………………………..
Địa chỉ:………………………………………………………………………………
TT Thời gian phát quà Địa điểm phát quà Số lượng quà/phần Tự đơn vị làm hoặc kêu gọi các đoàn ở Tỉnh khác đến làm Thành tiền
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
Tổng tiền Từ thiện 6 tháng đầu năm 2019:……………………………………………….
(Bằng chữ:..............................................................................................................................)
Trong đó:
 • Tự đơn vị làm từ thiện với tổng số tiền:……………………………………………………
    (Bằng chữ:...............................................................................................................................)
 • Kêu gọi các đoàn ở Tỉnh khác đến làm với tổng số tiền:….....…………………………….
(Bằng chữ:...............................................................................................................................)
TM.BỔN TỰ
TRỤ TRÌ/BAN HỘ TỰ/BHT TAM BẢO
 

 
Chia sẻ với bạn bè qua: