1010 604
Đông Triều. 02:01:18 21-09-2021 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp tỉnh thành nhiệm kỳ 2022-2027

Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp tỉnh thành nhiệm kỳ 2022-2027 Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký Quyết định số 234/QĐ-HĐTS ngày 20-9-2021, thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2027 với danh sách nhân sự gồm 22 vị, do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_____________

Số: 234/QĐ-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________

                             Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội Đại biểu Phật giáo
cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022 – 2027
________________

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

Căn cứ Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022);

Xét đề nghị của Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các nhân sự theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Trung ương có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo và phối hợp thường xuyên với Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong công tác tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 3. Thời gian bắt đầu từ ngày ký đến 30/11/2022.

Điều 4. Các vị có tên tại Điều 1 và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
–  Như điều 1;
–  Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;
–  Vụ PG BTGCP;
–  A02 BCA;
–  Ban Tôn giáo (SNV) tỉnh, thành phố;
– Lưu VP1, VP2

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

 

 Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH, THÀNH PHỐ
NHIỆM KỲ (2022-2027)
(Ban hành theo Quyết định số: 234/QĐ-HĐTS ngày 20 tháng 9 năm 2021)

  1. Trưởng ban: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS.
  2. Phó ban Phụ trách các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố phía Nam: Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng ban Tăng sự TƯ.
  3. Phó ban Phụ trách các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố phía Bắc: Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Tăng sự TƯ.
  4. Phó ban Thường trực kiêm Thư ký: Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký HĐTS.
  5. Các Phó ban:

1/  Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ.
2/ Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch, Trưởng ban TTTT TƯ.
3/ Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch HĐTS.
4/ Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch HĐTS.
5/ Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch, Phó ban TTr. Ban Kiểm soát TƯ.
6/ Thượng tọa Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS.
7/ Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó TTK, Chánh VP1.
8/ Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó TTK, Chánh VP2.

6. Các Ủy viên:

1/ Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế TƯ.
2/ Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký, Phó VP2.
3/ Hòa thượng Thích Giác Liêm, Phó VP2.
4/ Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thư ký.
5/ Thượng tọa Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký, Phó VP1.
6/ Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó VP1.
7/ Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó VP2.
8/ Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó VP2.
9/ Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Trợ lý TTK.
10/ Đại đức Thích Nguyên Chính, Trợ lý TTK, Phó VP1.

Chia sẻ với bạn bè qua: