510 923
Nguyễn Phương. 01:42:37 29-03-2020 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Phật giáo Đak Lak: Thông báo phòng, chống dịch Covid-19

Phật giáo Đak Lak: Thông báo phòng, chống dịch Covid-19Thực hiện chỉ thị 15/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27/03/2020 yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, và Công văn số 071/CV-HĐTS ngày 27/03/2020 của Hội Đồng Trị sự GHPGVN Về việc Thực hiện nghiêm chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chung tay cùng toàn xã hội trong những ngày cao điểm chống dịch Covid-19.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐẮK LẮK
BAN TRỊ SỰ
Số: 46/CV-BTS
V/v Thực hiện nghiêm chỉ thị số 15/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ chung tay cùng toàn xã hội trong những ngày cao điểm chống dịch Covid-19.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 28 tháng 03 năm 2020

Kính gửi:   
  • Các Ban, Ngành Trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh;
  • Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã, Thành phố;
  • Các Cơ sở Phật giáo trong toàn tỉnh Đắk Lắk.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Việt Nam đang lây nhiễm từ nhiều nguồn khác nhau trong cộng đồng.
Thực hiện chỉ thị 15/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27/03/2020 yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, và Công văn số 071/CV-HĐTS ngày 27/03/2020 của Hội Đồng Trị sự GHPGVN Về việc Thực hiện nghiêm chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chung tay cùng toàn xã hội trong những ngày cao điểm chống dịch Covid-19.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk yêu cầu:
 
  1. Các Tự viện Phật giáo, Tăng, ni trong toàn tỉnh Đắk Lắk tạm ngưng các khóa lễ tập trung đông người, không đi ra ngoài trong các trường hợp không cần thiết cho đến hết ngày 15/04/2020, phát hiện cơ sở nào tổ chức không đúng với tinh thần Công văn này hoan hỷ báo ngay về Văn phòng và Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh để phối hợp giải quyết.
  2. Các Tự viện có đông Tăng ni (hơn 20 vị) cần chia nhỏ khi hành trì cácthời, khóa.
  3. Các Tự viện, Tăng ni và đồng bào Phật tử tăng cường áp dụng công nghệthông tin thực hiện các bài giảng, hướng dẫn nghi lễ sinh hoạt Phật Pháp bằng hình thức trực tuyến, tránh tập trung đông người. Để thuận lợi chư vị hoan hỷ vào kênh: PHATSUONLINE.COM và kênh BUTTA.VN.
  4. Các Ban Trị sự Huyện, Thị, các Tự viện, Tăng ni trụ trì, chúng nội tự cùngtoàn thể quý Phật tử hoan hỷ tùy khả năng tài chính đóng góp tịnh tài, tịnh vật (tiền và các dụng cụ y tế về Covid-19) đồng hành với chính quyền địa phương.
  5. Phải nghiêm túc triệt để thực hiện việc thường xuyên mang khẩu trang vàrửa tay bằng nước sát khuẩn đối với Tăng, Ni và người phục vụ tại các cơ sở Tự, Viện.
          Hãy cùng chung tay vì toàn thể cộng đồng.   
 
Nơi nhận:
- Như trên
“để thực hiện”;
- HT Trưởng ban
- Ban Thường trực BTS Tỉnh
“để báo cáo”;
- BDV, UBMTTQVN Tỉnh;
- SNV-BTG, Công an Tỉnh;
- UBND các Huyện, Thị xã,
Thành phố trong toàn Tỉnh
“để biết”;
- Lưu VP-BTS.
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC
KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)
Thượng tọa Thích Giác Tiến


 
                                                                     
Chia sẻ với bạn bè qua: