710 706
Đông Triều. 02:24:12 29-07-2020 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Phật giáo Đắk Lắk tạm ngưng các khóa tu học phòng chống dịch Covid-19

Phật giáo Đắk Lắk tạm ngưng các khóa tu học phòng chống dịch Covid-19
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk yêu cầu: Các Tự viện Phật giáo trong toàn tỉnh Đắk Lắk tạm ngưng các khóa tu học, khóa lễ tập trung đông người (kể cả các khóa tu học đã được chính quyền có văn bản đồng ý) không đi ra ngoài trong các trường hợp không cần thiết
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
            TỈNH ĐẮK LẮK
              BAN TRỊ SỰ
                                    Số:135/CV-BTS
V/v Tạm ngưng các khóa tu học trong toàn tỉnh Đắk Lắk phòng chống dịch Covid-19
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


        Đắk Lắk, ngày 29 tháng 07 năm 2020

Kính gửi:      
  • Các Ban, Ngành Trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh;
  • Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã, Thành phố;
  • Các Cơ sở Phật giáo trong toàn tỉnh Đắk Lắk.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Việt Nam đang lây nhiễm từ nhiều nguồn khác nhau trong cộng đồng.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk yêu cầu:
  • Các Tự viện Phật giáo, Tăng, Ni trong toàn tỉnh Đắk Lắk tạm ngưng các khóa tu học, khóa lễ tập trung đông người (kể cả các khóa tu, học đã được chính quyền có văn bản đồng ý), không đi ra ngoài trong các trường hợp không cần thiết.
  • Lễ Bố tát ngày 14/06/Canh Tý chư Tăng, Ni tịnh tu tại bổn tự không tập trung.
  • Các khóa tu, học đang diễn ra hoan hỷ tạm ngưng ngay hôm nay (29/07/2020) chậm nhất 17h.
  •  Các Ban Trị sự Huyện, Thị xã, Thành phố các Tự viện, Tăng ni trụ trì, chúng nội tự cùng toàn thể quý Phật tử hoan hỷ liễu tri.
Hãy cùng chung tay vì toàn thể cộng đồng.   
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Như trên “để thực hiện”;
- BDV, UBMTTQVN Tỉnh;
- SNV-BTG, Công an Tỉnh;
- UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố trong toàn Tỉnh “để biết”;
- Lưu VP-BTS
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN

 ( Đã ký)
Hòa thượng Thích Châu Quang   

 
 
Chia sẻ với bạn bè qua: