910 562
Đông Triều. 04:27:13 12-02-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Về việc gửi kết quả phê chuẩn nhân sự Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

Về việc gửi kết quả phê chuẩn nhân sự Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————
Số: 025/HĐTS-VP1
V/v gửi kết quả phê chuẩn nhân sự
Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện
nhiệm kỳ 2021-2026
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–
 

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2022

 

Kính gửi:

  • Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố

Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng Thông tư chỉ đạo của Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Để thuận lợi cho việc nắm bắt nhân sự tham gia Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 của GHPGVN các tỉnh, thành phố trong cả nước, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kính đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố gửi kết quả phê chuẩn nhân sự Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 về Văn phòng Trung ương GHPGVN (VP1, VP2) trước ngày 28/02/2022.

Trân trọng!

Nơi nhận:

– Như trên;
– HT. Chủ tịch;
– HT. PCT TTr;
– Lưu: VP1, VP2.                

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

 

Thượng tọa Thích Đức Thiện

 

Chia sẻ với bạn bè qua: