310 517
Đông Triều. 14:29:39 29-01-2016 (GMT+7) -- Lượt xem: 7747.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

THÔNG TƯ Quy định việc thành lập các Đạo tràng Tịnh Độ

THÔNG TƯ

Quy định việc thành lập các Đạo tràng Tịnh ĐộThưa quý Ban, Pháp môn Tịnh độ là một Pháp môn tu tập chính của Phật giáo Việt Nam (Thiền - Tịnh - Mật). Pháp môn Tịnh độ khế hợp với nhiều căn cơ trình độ, dễ hành, dễ tu nên hầu hết các Tự viện Tăng Ni và Phật tử đều hành trì, giúp cho hành giả giữ được chánh niệm và thân tâm được an định.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  TỈNH DAK LAK                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  BAN TRỊ SỰ                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               Số: 06/TT-BTS                                                                   Dak Lak, ngày 01 tháng 01 năm 2016 
THÔNG TƯ
Quy định việc thành lập các Đạo tràng Tịnh Độ
   
            Kính gởi:  -Ban Hướng dẫn Phật tử Tỉnh Dak Lak, 
                           -Ban Trị sự, Ủy viên Đặc trách Phật giáo tại các                
                            Thành phố, Huyện và Thị xã, 
                          -Chư  tôn đức Tăng, Ni trụ trì các Tự viện trong tỉnh. 
 
Thưa quý Ban,
Pháp môn Tịnh độ là một Pháp môn tu tập chính của Phật giáo Việt Nam (Thiền - Tịnh - Mật). Pháp môn Tịnh độ khế hợp với nhiều căn cơ trình độ, dễ hành, dễ tu nên hầu hết các Tự viện Tăng Ni và Phật tử đều hành trì, giúp cho hành giả giữ được chánh niệm và thân tâm được an định.
Tuy nhiên, trong những năm qua một số Phật tử tại gia đã đứng ra thành  lập đạo tràng “Niệm Phật vãng sanh” mang yếu tố ngoại lai, hoạt động tự do bên ngoài cơ sở thờ tự, không chịu sự giám sát, quản lý của Tự viện cũng như Giáo hội địa phương. Điều này, không đúng với tôn chỉ, mục đích của Pháp môn Tịnh độ cũng như Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Pháp luật Nhà nước; gây bức xúc trong nội bộ Phật giáo, ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Giáo hội đối với cộng đồng xã hội. 
-Căn cứ Công văn số: 413/CV-HĐTS ngày 25.11.2014 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v hướng dẫn các Đạo tràng sinh hoạt tại Tự viện.
-Căn cứ Thông tư số: 474/TT-HĐTS ngày 21.12.2015 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v hướng dẫn việc đăng ký sinh hoạt của các Đạo tràng.
Trung ương Giáo hội đã chỉ đạo như sau:
1- Các Đạo tràng tập hợp Phật tử của nhiều địa phương khác nhau trong tỉnh, trước khi tổ chức hoạt động mang yếu tố tu hành tập thể này, Trụ trì Tự viện phải đăng ký với Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và Cơ quan Nhà nước cùng cấp.
2- Các Đạo tràng tập hợp Phật tử nhiều Tỉnh, Thành phố trong nước về tu tập, phải được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN cho phép hoạt động và được đăng ký với Cơ quan quản lý Tôn giáo cấp Trung ương. Nếu chưa được 
Trung ương GHPGVN và Cơ quan quản lý Tôn giáo cấp Trung ương cho phép đăng ký, mọi hoạt động của Đạo tràng đều là bất hợp pháp. Trường hợp Đạo tràng đã được Trung ương GHPGVN cho phép hoạt động, đã đăng ký với Cơ quan quản lý Tôn giáo cấp Trung ương; khi tổ chức sinh hoạt, Trụ trì Tự viện phải đăng ký hoạt động với Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và Cơ quan Nhà nước cùng cấp.
-Tiếp theo mục 2 Công văn số: 189/CV-BTS ngày 24.7.2013 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. Để chấn chỉnh vấn đề này, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Dak Lak quy định việc thành lập Tịnh độ đạo tràng trong toàn tỉnh như sau:
1/ Chỉ có Tăng Ni Trụ trì tại các cơ sở Tự viện: Chùa, Tịnh xá, Thiền viện, Tịnh thất, Niệm Phật đường mới được phép thành lập Đạo tràng. 
a/- Đạo tràng Tịnh độ chủ yếu công phu, tu tập tại cơ sở Tự viện. Trường hợp có yêu cầu hộ niệm tại tư gia Phật tử thì phải được sự đồng ý của Trụ trì và cắt cử Tăng Ni đến chứng minh. 
b/- Tăng, Ni Trụ trì phải có văn bản đăng ký hoạt động gồm có: Tên Đạo tràng; Tên Tự viện nơi Đạo tràng sinh hoạt; Tên vị đứng đầu Đạo tràng; Số lượng thành viên tham gia Đạo tràng; Nội qui hoạt động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục 
đích hoạt động. Hồ sơ gởi đến Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh, Huyện, Thị xã, Thành phố và Cơ quan Nhà nước cùng cấp, tùy theo phạm vi hoạt động. 
2/ Nghiêm cấm Cư sĩ Phật tử thành lập Đạo tràng tại tư gia hoặc tự ý tập trung Phật tử đi hộ niệm tại tư gia.
3/ Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh phối hợp với Ban Trị sự hoặc Ủy viên Đặc trách Phật giáo các Thành phố, Huyện, Thị xã và Tăng Ni trụ trì trong địa bàn tổ chức thực hiện và giám sát việc tu tập của các Đạo tràng. Báo cáo về Ban Trị sự 
GHPGVN Tỉnh những đơn vị hoặc cá nhân vi phạm Qui định này. Cương quyết giải quyết dứt điểm vấn đề này trong thời gian sớm nhất, không để tình trạng phức tạp như hiện nay, ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội.
Kính đề nghị quý Ban và chư tôn đức Tăng Ni quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả tinh thần Thông tư này. 
Kính chúc quý Ban cùng chư tôn đức Tăng Ni vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.
                                                                                                TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ 
Nơi nhận:                                               
-Như kính gởi,  “để thực hiện”,                                                                       ( đã ký)
-Ban HDPT Trung ương GHPGVN,                                             
-Ban Tôn giáo/Sở Nội vụ tỉnh Dak Lak,                                             Thượng tọa Thích Châu Quang 
-Ban DTTG/UBMTTQVN tỉnh,
-Phòng Nội vụ/UBND thành phố, huyện và thị xã trong tỉnh, 
 “để tri tường và giúp đở” 
-Lưu VT.BTS.
Chia sẻ với bạn bè qua:

thongke706151
Tổng số truy cập : 706151
Người đang online : 183
Tổng số trang được xem : 9337252