510 565
Đông Triều. 13:24:25 28-03-2016 (GMT+7) -- Lượt xem: 6096.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Thông Tư Hướng dẫn Tổ chức Đại hội TP.TX. Huyện và bầu Ban Hộ tự, cử Ban Hộ trì Tam bảo cơ sở.

Thông Tư Hướng dẫn Tổ chức Đại hội TP.TX. Huyện và bầu Ban Hộ tự, cử Ban Hộ trì Tam bảo cơ sở.Để việc tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và bầu Ban Hộ tự, đề cử Ban Hộ Trì Tam bảo các Tự viện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tiến hành đúng trình tự và thành công viên mãn, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Dak Lak hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH DAKLAK
BAN TRỊ SỰ
-------
Số:  24/TT-BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      -----------------------------
                   
                             Dak Lak, ngày 03 tháng 3 năm 2016

                          
 

THÔNG TƯ
V/v Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN
các huyện, thị xã, thành phố và bầu Ban Hộ tự, cử Ban Hộ trì Tam bảo
 các Tự viện thuộc GHPGVN tỉnh Dak Lak, Nhiệm kỳ 2016-2021 .

 
 
Kính gởi:
                  -Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã và thành phố;
                  -Chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì, Ban Đại diện các Tự viện trong tỉnh.
 
-Chiếu Điều 37, 38, 39 Chương VII và Điều 51 chương VIII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V.
-Chiếu Điều 18 Chương III Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.
-Căn cứ Điều 27 Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
-Căn cứ Điều 1, 2 Chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
-Thực hiện Thông tư số 292/TT-HĐTS ngày 01/8/2015 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, Nhiệm kỳ 2016-2021.
-Căn cứ Khoản 4, 5 Điều 43 Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012-2017).
-Căn cứ nhu cầu thực tế trong tỉnh.
-Căn cứ nội dung cuộc họp thường kỳ của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, ngày 23/02/2016.
Để việc tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và bầu Ban Hộ tự, đề cử Ban Hộ Trì Tam bảo các Tự viện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tiến hành đúng trình tự và thành công viên mãn, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Dak Lak hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:
 
I- ĐẠI HÔI  ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO HUYỆN, THI, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH NK. 2016 -2021.
1/ Công tác chuẩn bị Đại hội:
        a/ Thành lập Ban Tổ chức Đại hội gồm có: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Hậu cần và các Tiểu ban khác có liên quan đến việc phục vụ Đại hội. Trách nhiệm và quyền hạn của các Tiểu ban được qui định ở mục 2 phần III của TT số 292/TT-HĐTS của TƯGH ngày 01/8/2015.
                   b/ Thủ tục xin tổ chức Đại hội: Ban Trị sự GHPGVN thành phố, huyện, thị xã có văn bản đăng ký tổ chức Đại hội với Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tinh và UBND thành phố, huyện, thị xã (Hồ sơ đăng ký qui định tại mục 3 phần III của TT 292/TT-HĐTS).
                   c/ Cơ cấu nhân sự Ban Trị sự, số lượng thành viên, độ tuổi, tiêu chuẩn v.v...căn cứ mục 2, 3, 4, 5, 6 phần II của TT 292/TT-HĐTS.
2/ Thời gian tổ chức Đại hội: Từ quí II đến quí IV/2016 (01/4 – 31/12/2016), cụ thể như sau:
                   -Quí II/2016: Huyện Cư M’Gar, Krông Pắc, Krông Năng và thị xã Buôn Hồ.
                   -Quí III/2016: Huyện Krông Buk, thành phố Buôn Ma Thuột, Lăk và Buôn Đôn.         
-Quí IV/2016: Huyện Ea Kar, Krông Ana, Krông Bông, Ea H’Leo và Cư Kuin.
                   Ghi chú: Các huyện vừa thành lập Ban Trị sự trong năm 2015, Nhiệm kỳ 2012-2017 như: Ea Kar, Krông Ana, Krông Bông, Ea H'leo, Cư Kuin... có thể không tổ chức Đại hội nữa, mà chỉ cần làm văn bản Đăng ký với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện, trình đề nghị hiệp thương bổ sung nhân sự (nếu có) và lưu nhiệm Ban Trị sự cho Nhiệm kỳ 2016-2021.
3/ Biện pháp Tổ chức Đại hội: Y cứ vào mục 1, 2, 3 phần IV của TT 292/TT-HĐTS (đính kèm Thông tư số: 292/TT-HĐTS ngày 01/8/2015 của Hội đồng Trị sự GHPGVN V/v Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Nhiệm kỳ 2016 – 2021)
                  
II- BẦU BAN HỘ TỰ, ĐỀ CỬ BAN HỘ TRÌ TAM BẢO, NHIỆM KỲ 2016-2021:
A  - Mô hình:
1/ Tự viện chưa có Trụ trì: Bầu Ban Hộ tự Đại diện cho đơn vị.
2/ Tự viện đã có Trụ trì: Đề cử Ban Hộ trì Tam bảo để hỗ trợ cho Trụ trì.
B- Số lượng, chức danh Ban Hộ tự, Ban Hộ trì Tam bảo:
1/ Số lượng: 07 vị, Trụ trì không có trong Ban Hộ tự.
2/ Các chức danh:
- Ban Hộ tự gồm 07 Ủy viên:
Trưởng Ban Hộ tự kiêm Ủy viên Hướng dẫn Phật tử; Phó Trưởng Ban Hộ tự kiêm Ủy viên Nghi lễ; Thư ký; Thủ quỹ; Ủy viên Văn hóa Thông tin; Ủy viên Từ thiện Xã hội; Ủy viên Kiểm soát.
- Ban Hộ trì Tam bảo gồm 07 Ủy viên:
Trưởng Ban Hộ trì Tam bảo; Phó Trưởng Ban Hộ trì Tam bảo; Thư ký; Thủ quỹ; Ủy viên Văn hóa Thông tin, Ủy viên Từ thiện Xã hội; Ủy viên Kiểm soát.
C- Tiêu chuẩn thành viên Ban Ban Hộ tự/Ban Hộ trì Tam bảo:
1/ Tuổi đời không quá 60 tuổi, những cơ sở vì thiếu nhân sự Trưởng Ban Hộ tự/Trưởng Ban Hộ trì Tam bảo có thể bầu Phật tử từ 65 tuổi trở xuống nhưng phải được sự chấp thuận của Ban Trị sự GHPGVN thành phố, huyện, thị xã hoặc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh (đối với thành phố/huyện chưa thành lập Ban Trị sự).
2/ Là những Phật tử đã quy y Tam Bảo, sinh hoạt liên tục tại đơn vị ít nhất là 03 năm, có đạo đức, có uy tín, hiểu biết giáo lý cơ bản Phật giáo; có quan điểm lập trường vững chắc về đường lối của GHPGVN và khả năng hoạt động và giao tiếp xã hội.
3/ Tự viện đã có Tăng Ni Trụ trì chính thức, thì vị Trụ trì và toàn thể Phật tử xem xét đề cử Ban Hộ trì Tam bảo để giúp việc cho Trụ trì, hội đủ các tiêu chuẩn như  Mục B và Điều 1, 2 Mục C phần II của Thông tư này.
D- Thời gian:
- Bầu Ban Hộ tự, đề cử Ban Hộ trì Tam bảo các cơ sở Phật giáo, NK. 2016-2021: Từ ngày 01/4/2016 đến ngày 30/6/2016.
E- Biện pháp thực hiện:
Trụ trì, Ban Đại diện Tự viện tổng kết công tác Phật sự Nhiệm kỳ 2012-2017 và dự kiến nhân sự cho Nhiệm kỳ 2016-2021, thông qua ý kiến toàn thể Phật tử trong đơn vị, lập Biên bản, Danh sách trích ngang, Lý lịch cá nhân và trình đề nghị hiệp thương với Chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn). Sau khi có ý kiến của Chính quyền, Ban Hộ tự/Ban Hộ trì Tam bảo gửi Biên bản và Danh sách trích ngang về văn phòng Ban Trị sự thành phố, huyện, thị xã (thành phố, huyện, thị xã chưa thành lập Ban Trị sự thì gởi về Văn phòng Ban Trị sự tỉnh) để chuẩn y và ban hành Quyết định.
Quyết định chuẩn y Ban Hộ tự/Ban Hộ trì Tam bảo được lập thành bốn (04) bản như nhau: 01 bản cấp cho đơn vị, 01 bản kính gởi Ủy ban Nhân dân xã/phường/thị trấn; 01 bản kính gởi Ban Trị sự GHPGVN tỉnh để báo cáo và 01 bản lưu.
Đây là công tác Phật sự quan trọng, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh mong Quý Ban, Chư Tôn đức Trụ trì quan tâm thực hiện có hiệu quả Thông tư này.
Kính chúc Quý Vị thân tâm an lạc.

 
Nơi nhận
-Như kính gởi,
     "để thực hiện"
-Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo),
-Phòng Nội vụ thành phố, huyện, thị xã trong tỉnh,
     "để tri tường và giúp đỡ"
-Lưu VT-BTS.
TM.  BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
Thượng tọa Thích Châu Quang
Chia sẻ với bạn bè qua:

thongke730987
Tổng số truy cập : 730987
Người đang online : 249
Tổng số trang được xem : 9508526