110 351
Đông Triều. 07:56:42 06-12-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Thông tư: Hướng dẫn dự kiến cơ cấu nhân sự và tu chỉnh Quy chế hoạt động của các Ban, Viện Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022 – 2027)

Thông tư: Hướng dẫn dự kiến cơ cấu nhân sự và tu chỉnh Quy chế hoạt động của các Ban, Viện Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022 – 2027)Để có cơ sở trình Ban Thường trực và Hội đồng Trị sự tại kỳ họp thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 26 – 27/12/2022, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN hướng dẫn việc dự kiến nhân sự các Ban, Viện Trung ương và tu chỉnh Quy chế hoạt động của các Ban, Viện Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) theo nội dung như sau:
          GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM   
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
————-
Số: 06/TT-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————
Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022

THÔNG TƯ
Hướng dẫn dự kiến cơ cấu nhân sự và tu chỉnh Quy chế hoạt động
của các Ban, Viện Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022 – 2027)

Kính gửi:

Chư Tôn đức Trưởng các Ban, Viện Trung ương
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, NK.IX (2022 – 2027).

Căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 28 – 29/11/2022;
Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Để có cơ sở trình Ban Thường trực và Hội đồng Trị sự tại kỳ họp thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 26 – 27/12/2022, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN hướng dẫn việc dự kiến nhân sự các Ban, Viện Trung ương và tu chỉnh Quy chế hoạt động của các Ban, Viện Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) theo nội dung như sau:

I. Về công tác dự kiến cơ cấu nhân sự tham gia các Ban, Viện Trung ương:

1. Chư Tôn đức là Trưởng các Ban, Viện Trung ương nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) dự kiến cơ cấu nhân sự tham gia Ban, Viện Trung ương Giáo hội nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) để trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và xin thông qua Hội đồng Trị sự vào kỳ họp thứ 2 Hội đồng Trị sự sẽ được tổ chức vào ngày 26 – 27/12/2022.

2. Số lượng thành viên tham gia Ban, Viện Trung ương:

– Mỗi Ban, Viện Trung ương cơ cấu số lượng không quá 97 thành viên chính thức (không cơ cấu dự khuyết).

– Các Phân ban trực thuộc Ban, Viện Trung ương cơ cấu số lượng không quá 37 thành viên và không tính vào số lượng thành viên chính thức của Ban, Viện. Riêng Phân ban Ni giới Trung ương, Phân viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, Phân viện nghiên cứu Phật học Nam tông Khmer được cơ cấu số lượng thành viên như số lượng thành viên của các Ban, Viện Trung ương.

3. Thành phần nhân sự Ban, Viện Trung ương:

– Trưởng ban, Viện trưởng.

– Không quá 15 Phó Trưởng ban, Phó Viện trưởng bao gồm:

+ 02 Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Viện trưởng Thường trực đảm trách giúp Trưởng ban tại khu vực Văn phòng 1 Hà Nội và khu vực Văn phòng 2 Tp. Hồ Chí Minh (trong trường hợp đặc biệt phải cơ cấu thêm Phó Trưởng ban Thường trực phải được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự chấp thuận);

+ Các Phó Trưởng ban, Phó Viện trưởng chuyên trách;

– Các Trưởng, Phó Trưởng Phân ban trực thuộc;

– 01 Chánh Thư ký;

– 02 Phó Chánh Thư ký (đảm nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Ban, Viện Trung ương tại khu vực Văn phòng 1 Hà Nội và khu vực Văn phòng 2 Tp. Hồ Chí Minh);

– Các Ủy viên Thường trực và các Ủy viên.

4. Nguyên tắc cơ cấu tổ chức và nhân sự:

– Về tổ chức, mỗi Ban, Viện Trung ương thành lập không quá 12 Phân ban tập trung vào chuyên môn của Ban, Viện. Không thành lập các Phân ban chồng chéo về chuyên môn với các Ban, Viện Trung ương. Theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016, các Phân ban được coi là tổ chức tôn giáo trực thuộc, do đó phải được Hội đồng Trị sự phê chuẩn.

– Căn cứ vào các chức danh của các Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã được công cử tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

– Trưởng ban, Viện trưởng tiếp tục giới thiệu các chức danh còn lại với đầy đủ các thành phần:

+ Trưởng ban ngành chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố.

+ Lưu ý lựa chọn cơ cấu thành viên tiêu biểu của Hệ phái.

+ Cá nhân tiêu biểu là Tăng Ni, Phật tử không quá 65 tuổi đời đối với trường hợp cơ cấu mới, có đầy đủ sức khỏe, năng lực, trình độ chuyên môn, và có tâm huyết phụng sự đạo pháp, phục vụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

+ Chư tôn đức là Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực các Ban, Viện Trung ương chỉ được cơ cấu kiêm nhiệm làm Phó Trưởng ban của Ban Tăng sự Trung ương. Không cơ cấu kiêm nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Thường trực các Ban, Viện Trung ương khác.

+ Nhằm tập trung vào chuyên môn chính và phát huy nguồn lực tại các Ban Trị sự địa phương, yêu cầu các thành viên tham gia các Ban, Viện Trung ương không kiêm nhiệm quá hai Ban, Viện hoặc hai Phân ban.

II. Về việc tu chỉnh Quy chế hoạt động của Ban, Viện Trung ương:

1. Thống nhất sử dụng tên gọi ‘Quy chế’ thay cho ‘Nội quy’ hoạt động của các Ban, Viện Trung ương cho phù hợp với quy định của Hiến chương GHPGVN đã sửa đổi lần thứ VII tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

2. Trên cơ sở Nội quy hoạt động của các Ban, Viện nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) xây dựng Quy chế hoạt động của các Ban, Viện phù hợp với quy định của Hiến chương GHPGVN đã sửa đổi lần thứ VII tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, và Quy chế hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

3. Quy chế phải phù hợp thực tiễn điều hành Phật sự trong giai đoạn hiện nay, mang tính khả thi, sát thực tế và có tính đến chiến lược phát triển của Giáo hội.

III. Phương thức thực hiện:

1. Tổ chức phiên họp mở rộng các thành viên Ban, Viện Trung ương nhiệm kỳ VIII để đề cử nhân sự tham gia Ban, Viện Trung ương nhiệm kỳ IX; lấy ý kiến dự thảo tu chỉnh Quy chế hoạt động của Ban, Viện nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).

2. Gửi danh sách dự kiến nhân sự, dự thảo bản Quy chế hoạt động của Ban, Viện Trung ương Giáo hội nhiệm kỳ IX về Văn phòng 1, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội:

– Văn phòng 1 Trung ương GHPGVN, chùa Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Email: vp1giaohoi@gmail.com

– Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN, Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Email: vitinhvp2@yahoo.com

Thời gian chậm nhất là ngày 20/12/2022.

Rất mong Chư Tôn đức tập trung triển khai thực hiện tinh thần thông tư này.
Trân trọng!

Nơi nhận :
– Như trên;
– Ban Thường trực HĐTS;
– HT. Chủ tịch, PCT TTr;
– BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố;                                
– Lưu: VP1,VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn       

 

Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke1059921
Tổng số truy cập : 1059921
Người đang online : 295
Tổng số trang được xem : 11270303