710 938
Admin. 22:30:06 24-06-2014 (GMT+7) -- Lượt xem: 4359.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Quyết định ban hành Hiến chương sửa đổi lần thứ V của Chủ tịch HĐTS GHPGVN

Quyết định ban hành Hiến chương sửa đổi lần thứ V của Chủ tịch HĐTS GHPGVNNay ban hành Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ V được thông qua tại Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII (2012 - 2017), gồm 13 chương, 71 điều. (đính kèm bản Hiến chương GHPGVN)

 


 

 

          GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM      
                     HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 
                        ------ o0o ------
                  Số :  016 /QĐ/HĐTS
                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                    --------- o0o ----------
                                     Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013


 
                                                                                    QUYẾT ĐỊNH
                                                           Ban hành Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
                                                   Tu chỉnh lần thứ V tại Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII

 
 -  Căn cứ Quyết định số 83/BT của Bộ trưởng Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng ngày 29/11/1981, V/v cho phép thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
-  Căn cứ mục 6 Nghị quyết Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII ngày 24/11/2012.
-  Căn cứ công văn số 266/BNV-TGCP ngày 28/01/2013 của Bộ Nội vụ, V/v chấp thuận Hiến chương GHPGVN đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.
-  Căn cứ điều 71 chương XIII Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

                                                                                       QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ V được thông qua tại Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII (2012 - 2017), gồm 13 chương, 71 điều. (đính kèm bản Hiến chương GHPGVN)

Điều 2: Chư vị Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức phổ biến, triển khai Hiến chương GHPGVN được Tu chỉnh lần thứ V đến các cấp Giáo hội, Tự viện, Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước. 

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
 


Nơi nhận :
- Như Điều 2 “để thực hiện”
- Lưu.   
                                                                                               
                                                                                                        TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
                                                                                                             GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
                                                                                                                                 CHỦ TỊCH 
                                                                                                                                   (đã ký)
                                                                                                                    Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH
 

   
Chia sẻ với bạn bè qua:

thongke638789
Tổng số truy cập : 638789
Người đang online : 176
Tổng số trang được xem : 8915644