410 100
Admin. 19:41:24 24-06-2014 (GMT+7) -- Lượt xem: 5007.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Nội quy Phân ban Phật tử dân tộc Trung ương nhiệm kỳ VII và quyết định ban hành của GHPGVN

Nội quy Phân ban Phật tử dân tộc Trung ương nhiệm kỳ VII và quyết định ban hành của GHPGVNNội qui này gồm có Lời nói đầu và 07 điều, có hiệu lực khi được Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương thông qua và ra quyết định ban hành. 

                   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  

                             HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 
                            -------------------------  

                      Số : 259 /2013/QĐ.HĐTS

                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
                                                ------------------------------------                  

                                                               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2013  

 

 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Nội quy Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương

thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN

Nhiệm kỳ VII (2012 - 2017)

 

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM -Căn cứ điều 25, 26 chương V Hiến chương GHPGVN (tu chỉnh lần thứ v); -Căn cứ điều 4 chương II Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN; -Căn cứ Nghị quyết số 210/NQ.HĐTS ngày 02/7/2013 Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; -Xét tờ trình ngày 02/7/2013 của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Nội quy hoạt động Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 – 2017), gồm lời nói đầu, 07 điều đã được Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua ngày 02/7/2013 (đính kèm Nội quy).

Điều 2: Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phân ban Phật tử Dân tộc khi triển khai thực hiện các hoạt động Phật sự có liên quan phải tuân thủ các quy định của Hiến chương GHPGVN, Nội quy Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và pháp luật Nhà nước.

Điều 3: Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban Hướng dẫn Phật tử cấp tỉnh, thành, Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc và các thành viên Phân ban Phật tử Dân tộc thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2013.
   

Nơi nhận : - Như Điều 2 "để thực hiện”
- Ban Thường trực HĐTS GHPGVN
- Ban Tôn giáo Chính phủ
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành
               "để biết”
- Lưu VP1 - VP2.

                                             TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

                                                        GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

                                                                           CHỦ TỊCH

                                                                             (đã ký)

                                                          Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH   

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

NỘI QUI  

PHÂN BAN PHẬT TỬ DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG  

TRỰC THUỘC BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG    

 

LỜI NÓI ĐẦU

Trải qua nhiều thế kỷ, cộng đồng dân tộc Việt Nam đã gắn bó với nhau trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa và tiếng nói riêng. Bản sắc văn hóa dân tộc thể hiện rõ nét qua sự sinh hoạt cộng đồng. Phật Giáo Việt Nam đã gắn liền với các dân tộc qua tinh thần từ bi trí tuệ, vô ngã vị tha.  

Do vậy, Nội qui của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã thể hiện tính ưu việt của Phật giáo và cũng là kim chỉ nam cho nội qui của Phân ban Phật tử Dân tộc.  

Phân ban Phật tử Dân tộc hoạt động trên cơ sở giáo lý Phật giáo, thực hiện theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nội quy Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương và pháp luật Nhà nước hiện hành.  

   

Điều 1: Danh xưng: Phân ban Phật tử Dân tộc, viết tắt là PBPTDT  

Điều 2: Mục đích của PBPTDT là truyền bá Phật pháp, xây dựng con người tại chỗ, hướng dẫn đồng bào các dân tộc ít người tại các tỉnh, thành cả nước sinh hoạt tu học ổn định, góp phần xây dựng cuộc sống hòa bình, an lạc cho xã hội. Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ: rừng núi, môi trường sinh thái và động vật hoang dã.  

Điều 3: Hệ thống tổ chức và nhiệm vụ của Phân ban Phật tử Dân tộc gồm 4 cấp:  

3.1 Cấp trung ương:  

3.1.1Thành phần nhân sự không quá 37 vị, gồm có các chức danh như sau :  

-Trưởng Phân ban  

-Các Phó Phân ban  

-Thư Ký  

-Phó Thư ký đặc trách phía Bắc  

-Phó Thư ký đặc trách phía Nam  

-Thủ quỹ  

-Kiểm soát  

-Các Ủy viên  

3.1.2Cấp này có nhiệm vụ hoạch định, soạn thảo chương trình hoạt động Phật sự từng nhiệm kỳ, từng năm trình BHDPT TW để xét duyệt. Đồng thời lập kế hoạch tổ chức thực hiện, phục vụ các nhu cầu tu học và tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc. Tìm hiểu văn hoá, ngôn ngữ, phong tục, tập quán của các nhóm dân tộc, để giáo hoá và hướng dẫn họ vào đạo theo chủ trương của Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương.  

3.2 Cấp tỉnh (các tỉnh thành trực thuộc trung ương)  

3.2.1 Tùy theo yêu cầu thực tế của địa phương, có thể cử một ủy viên Phật tử Dân tộc hoặc thành lập Phân ban Phật tử Dân tộc cấp tỉnh. Thành phần nhân sự không quá 09 vị, gồm có các chức danh như sau:  

-Trưởng Phân ban  

-Các Phó Phân ban  

-Thư ký  

-Phó Thư ký  

-Thủ quỹ  

-Kiểm soát  

-Các Ủy viên  

3.2.2 Cấp này có nhiệm vụ hoạch định, soạn thảo chương trình hoạt động Phật sự từng nhiệm kỳ, từng năm trình BHDPT cấp tỉnh để xét duyệt. Đồng thời lập kế hoạch tổ chức thực hiện, phục vụ các nhu cầu tu học và tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc. Học tập: ngôn ngữ, văn hoá, phong tục, tập quán của các nhóm dân tộc; kết hợp Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện và cấp cơ sở tổ chức thuyết pháp, văn nghệ Phật giáo, tham gia trực tiếp các lễ hội của đồng bào dân tộc để giáo hoá và hướng dẫn họ vào đạo theo chủ trương của Ban hướng dẫn Phật tử và Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương.  

3.3 Cấp huyện (các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh)  

Tùy theo yêu cầu thực tế của địa phương, cơ cấu một ủy viên Phật tử Dân tộc với trách nhiệm tổ chức các hoạt động Phật sự, phục vụ nhu cầu tu học, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc theo chủ trương của Phân ban Phật tử Dân tộc cấp tỉnh và sự chỉ đạo của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện.  

3.4 Cấp cơ sở (gồm các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, khuôn hội):  

Có trách nhiệm tổ chức: đạo tràng, khoá tu, lớp giáo lý, giảng đường, và các mô hình sinh hoạt tu học khác cho đồng bào các dân tộc. Đặc biệt quan tâm thực hiện chương trình Phật hoá gia đình; động viên, khuyến khích đồng bào các dân tộc phát tâm quy y Tam bảo, làm Phật tử chân chính.  

Điều 4: Nhiệm kỳ  

Nhiệm kỳ của Phân ban Phật tử Dân tộc các cấp đồng với nhiệm kỳ của Ban Hướng dẫn Phật tử cùng cấp.  

    

Điều 5: Tài chánh:  

-Tịnh tài do Phật tử đóng góp.  

-Do các mạnh thường quân đóng góp.  

-Do sự tự tạo hợp pháp.  

Điều 6: Mọi sửa đổi, bổ sung Nội qui này phải được 2/3 thành viên của PBPTDT TW biểu quyết và được Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương phê duyệt.  

Điều 7: Nội qui này gồm có Lời nói đầu và 07 điều, có hiệu lực khi được Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương thông qua và ra quyết định ban hành./. 

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
Chia sẻ với bạn bè qua:
Các tin đã đăng:

thongke637777
Tổng số truy cập : 637777
Người đang online : 123
Tổng số trang được xem : 8908262