710 218
Admin. 19:30:09 24-06-2014 (GMT+7) -- Lượt xem: 4427.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Nội quy Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương, Huynh trưởng nhiệm kỳ VII và quyết định ban hành của GHPGVN

Nội quy Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương, Huynh trưởng nhiệm kỳ VII và quyết định ban hành của GHPGVNNội quy Huynh trưởng có hiệu lực kể từ ngày được Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương chấp thuận, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phê chuẩn.
 

                     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM           

                               HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 
                              --------------------------    

                      Số : 257/2013/QĐ.HĐTS

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           

                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
                                     --------- o0o ---------                   

                                     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2013  

 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Nội quy Phân ban Gia đình Phật tử; Nội quy Huynh trưởng

thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN

Nhiệm kỳ VII (2012 - 2017)

 

 CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM -Căn cứ điều 25, 26 chương V Hiến chương GHPGVN (tu chỉnh lần thứ v); -Căn cứ điều 4 chương II Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN; -Căn cứ Nghị quyết số 210/NQ.HĐTS ngày 02/7/2013 Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; -Xét tờ trình ngày 02/7/2013 của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Nội quy hoạt động Phân ban Gia đình Phật tử, Nội quy Huynh trưởng thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 – 2017). Nội quy Gia đình Phật tử gồm có: Lời nói đầu, 05 chương, 27 điều; Nội quy Huynh trưởng gồm có: Lời nói đầu, 05 chương, 18 điều đã được Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua ngày 02/7/2013 (đính kèm Nội quy).

Điều 2: Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phân ban Gia đình Phật tử khi triển khai thực hiện các hoạt động Phật sự có liên quan phải tuân thủ các quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nội quy Phân ban Gia đình Phật tử, Nội quy Huynh trưởng và pháp luật Nhà nước.

Điều 3: Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban Hướng dẫn Phật tử cấp tỉnh, thành, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử và các thành viên Phân ban Gia đình Phật tử thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2013.  

Nơi nhận : - Như Điều 2 "để thực hiện”
- Ban Thường trực HĐTS GHPGVN
- Ban Tôn giáo Chính phủ
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành
                      "để biết”
- Lưu VP1 - VP2.  

                                              TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

                                                          GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

                                                                             CHỦ TỊCH

                                                                              (đã ký)

                                                           Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

   

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  

 

 

 

NỘI QUY PHÂN BAN

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Gia đình Phật tử Việt Nam là một tổ chức đặc thù của Phật giáo Việt Nam. Tiền thân Gia đình Phật tử là Đoàn Thanh niên Phật học Đức Dục và Gia đình Phật hóa phổ do hội An Nam Phật học và cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám sáng lập từ năm 1940.

Ngày 24 tháng 4 năm 1951, Tổng Trị sự Hội Việt Nam Phật học đổi tên Gia đình Phật hóa phổ thành Gia đình Phật tử. Từ đó đến nay, Gia đình Phật tử luôn sinh hoạt trong khuôn khổ pháp lý của một tổ chức Phật giáo hợp pháp.

Ngày nay, Gia đình Phật tử sinh hoạt tu học trong pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước hiện hành.      

CHƯƠNG I

 

DANH HIỆU – MỤC ĐÍCH – CHÂM NGÔN

 

KHẨU HIỆU – ĐIỀU LUẬT

 

ĐIỀU 1: DANH HIỆU

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ là tên gọi của tổ chức giáo dục đạo đức cho thanh thiếu đồng niên tin Phật, được Hội Việt Nam Phật học khai sinh và đặt tên cho từ năm 1951.

ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH

-Đào luyện Thanh – Thiếu – Đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chính.

-Góp phần phụng sự Đạo Pháp và xây dựng xã hội.

ĐIỀU 3: CHÂM NGÔN BI – TRÍ – DŨNG

HÒA – TIN – VUI (dành riêng cho ngành Đồng)

ĐIỀU 4: KHẨU HIỆU TINH TẤN

ĐIỀU 5: ĐIỀU LUẬT

A. Điều luật của Huynh trưởng và Đoàn sinh Thanh, Thiếu niên:

1.Phật tử quy y Phật Pháp Tăng và giữ giới đã phát nguyện.

2.Phật tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống.

3.Phật tử trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật.

4.Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm.

5.Phật tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo.

B. Điều luật của Đoàn sinh ngành Đồng:

1.Em tưởng nhớ Phật.

2.Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em.

3.Em thương người và vật.

CHƯƠNG II

HUY HIỆU - PHÙ HIỆU – CẤP HIỆU – BÀI CA CHÍNH THỨC

CÁCH CHÀO – CỜ – SẮC PHỤC

 

ĐIỀU 6: HUY HIỆU

Huy hiệu của GIA ĐÌNH PHẬT TỬ là Hoa Sen Trắng tám cánh (năm cánh trên và ba cánh dưới) trên nền tròn màu xanh lá mạ, đường kính 3cm có đường viền trắng. Chỉ được mang Huy hiệu Hoa sen sau khi đã làm lễ phát nguyện.

ĐIỀU 7: PHÙ HIỆU

Phù hiệu chức vụ để biểu thị chức vụ của Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia đình Phật tử

ĐIỀU 8: CẤP HIỆU

Cấp hiệu để biểu thị trình độ tu học của Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia đình Phật tử.

Ngoài huy hiệu, phù hiệu và cấp hiệu còn có bảng tên của Huynh trưởng.

(Ghi chú: có bản phụ đính ghi rõ kích cỡ, màu sắc, nơi đeo huy hiệu, phù hiệu, cấp hiệu và bảng tên).

ĐIỀU 9: BÀI CA CHÍNH THỨC

Bài ca chính thức của Gia đình Phật tử: bài SEN TRẮNG (nhạc của Ưng Hội, lời của Phạm Hữu Bình và Nguyễn Hữu Quán)

ĐIỀU 10: CÁCH CHÀO

Bắt ấn Cát Tường.

Bàn tay mặt hướng về phía trước, đưa ngang vai, cánh ngoài thẳng dọc, ngón tay cái giữ lấy ngón tay áp út. Chỉ chào trong nội bộ Gia đình Phật tử khi cùng mặc Sắc phục và có mang huy hiệu Hoa sen.

ĐIỀU 11: CỜ

Từ Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh, thành đến các Gia đình Phật tử cơ sở và Đoàn, Đội, Chúng, Đàn đều có cờ hiệu riêng.

ĐIỀU 12: SẮC PHỤC

Sắc phục Gia đình Phật tử có ba màu: màu lam, xanh dương đậm và màu trắng.

1.Đoàn phục:

a.Huynh trưởng Nam và Thanh Thiếu Nam:

-Áo sơ mi lam tay cụt, cổ (bâu) lật, hai túi có nắp và sống túi, có cầu vai, sống lưng.

-Quần sọt (Short) màu xanh dương đậm, hai túi sau có sống túi và có nắp.

-Mũ (nón) Tứ ân.

-Vớ (tất) dài màu lam, dưới đầu gối cho Huynh trưởng. Vớ ngắn màu lam cho Đoàn sinh và Thanh Thiếu nam.

b.Huynh trưởng Nữ và Thanh Thiếu Nữ:

- Áo sơ mi lam tay dài, cổ lật, hai túi có nắp và sống túi, có cầu vai, sống lưng.

-Quần tây dài màu xanh dương đậm (không mặc quần rin), nón Tứ ân.

-Nam Oanh Vũ:

-Áo sơ mi lam tay cụt, cổ lật, có cầu vai, sống lưng, quần sọt màu xanh dương đậm, hai túi sau, có dây đeo phía sau lưng hình chữ X, nón Tứ ân.

c.Nữ Oanh vũ:

-Áo sơ mi lam cổ lá sen, tay phồng cụt, váy màu xanh dương đậm, có dây đeo, phía sau lưng hình chữ H, nón tai bèo màu lam.

 

2.Lễ phục:

a.Huynh trưởng Nam và Thanh Thiếu Nam:

-Áo sơ mi lam tay dài, cổ (bâu) cồn, hai túi có nắp và sống túi, có cầu vai, sống lưng.

-Quần tây dài màu xanh dương đậm, hai túi sau có nắp. Mũ (nón) Tứ ân. Riêng Huynh trưởng có cà vạt xanh theo màu quần.

b.Huynh trưởng Nữ và Thanh Thiếu Nữ:

-Áo dài lam quần trắng, nón lá.

(Ghi chú: có bản Phụ đính ghi rõ cách thực hiện)

 

CHƯƠNG III

THÀNH PHẦN - TỔ CHỨC – NHIỆM VỤ - LIÊN LẠC

SINH HOẠT – HỘI HỌP – TÀI CHÍNH

 

ĐIỀU 13: THÀNH PHẦN

Thành phần của Gia đình Phật tử bao gồm: Thanh niên, Thiếu niên, Đồng niên nam nữ có niềm tin Phật, tự nguyện tham gia tổ chức Gia đình Phật tử

ĐIỀU 14: TỔ CHỨC

Theo tinh thần hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ V, tại chương V điều 26: Gia đình Phật tử là một Phân ban trong Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương trực thuộc Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Việc tổ chức hướng dẫn sinh hoạt tu học của Gia đình Phật tử được Giáo hội tin tưởng giao cho một bộ phận Huynh trưởng tiêu biểu trực tiếp điều hành quản lý với chức danh là Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử.

-Hệ thống Tổ chức Gia đình Phật tử được quy định như sau:

- Cấp Trung ương: Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương.

-Cấp tỉnh thành: Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh, thành

-Cấp cơ sở: Ban Huynh trưởng Gia đình Phật tử… (tên của Niệm Phật đường, chùa).

A.Cấp Trung Ương:

- Thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương không quá 39 Huynh trưởng gồm có: Trưởng ban, các Phó trưởng ban, Chánh thư ký, Phó thư ký, Thủ quỹ. Các Ủy viên chuyên môn: Nội vụ, Tổ Kiểm, Nghiên huấn, Tu thư, Văn nghệ, Hoạt động Thanh Niên, Từ thiện Xã hội, Doanh tế, Thông tin truyền thông; Các Ủy viên chuyên ngành: Nam Phật tử (Thanh Nam), Nữ Phật tử (Thanh Nữ), Thiếu Nam, Thiếu Nữ, Đồng Nam (Nam Oanh Vũ), Đồng Nữ (Nữ Oanh Vũ).

- Thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương do tập thể Huynh trưởng cấp Dũng và cấp Tấn bình chọn, được Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chuẩn y.

Bên cạnh Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tửTrung Ương có Ban cố vấn gồmChư tôn đức Tăng Ni cố vấn giáo hạnh, các Huynh trưởng cấp Dũng cố vấn chuyên môn, các cư sĩ Phật tử cố vấn bảo trợ. Số lượng thành viên Ban cố vấn không quá 1/3 số lượng thành viên Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương đương nhiệm.

Nhiệm kỳ Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương, Ban Cố vấn là 5 năm.

B.Cấp tỉnh thành:

- Thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh, thành tương tự như Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương, và có thêm một số Ủy viên Đại diện Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tại các huyện, thị.

- Thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh, thành do tập thể Huynh trưởng cấp Dũng, cấp Tấn, cấp Tín bình chọn, được Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thành chuẩn y.

- Bên cạnh Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh thành có Ban cố vấn và Ban bảo trợ.

- Ban cố vấn gồmChư Tôn Đức Tăng, Ni cố vấn giáo hạnh. Các Huynh trưởng cấp Dũng, cấp Tấn cố vấn chuyên môn. Số lượng thành viên Ban cố vấn không quá 1/3 số lượng thành viên Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh, thành đương nhiệm.

- Ban bảo trợ gồm: Chư Tôn Đức Tăng, Ni, các cư sĩ Phật tử, các nhà hảo tâm và các Huynh trưởng Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử.

Nhiệm kỳ của Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh, thành , Ban cố vấn và Ban bảo trợ là 5 năm.

C.Cấp cơ sở:

- Thành phần nhân sự Ban Huynh trưởng Gia đình Phật tử gồm có: Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng, Liên Đoàn phó, Thư ký, Thủ quỹ, các Đoàn trưởng và Đoàn phó.

- Gia trưởng là một Huynh trưởng trên 40 tuổi có đạo đức, uy tín, am hiểu mục đích Gia đình Phật tử và Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Ban Huynh trưởng Gia đình mời, được vị Trú trì hoặc Trưởng Ban hộ tự chấp thuận.

- Ban Huynh trưởng Gia đình Phật tử do tập thể Huynh trưởng cấp Tập trở lên bình chọn, và được Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh thành công nhận bằng quyết định.

- Nhiệm kỳ Ban Huynh trưởng Gia đình là 3 năm.

- Tại mỗi đơn vị Gia đình Phật tử có mời một vị tu sĩ làm cố vấn giáo hạnh và một số đạo hữu tham gia Ban bảo trợ.

* Thành phần nhân sự một đơn vị Gia đình Phật tử gồm có Ban Huynh trưởng và Đoàn sinh các Đoàn.

- Mỗi đơn vị Gia đình Phật tử có ít nhất là 2 Đoàn, mỗi Đoàn ít nhất là 2 Đội, hoặc 2 Chúng (ngành Thanh, Thiếu), hoặc 2 Đàn (ngành Đồng).

- Mỗi Đoàn có một Đoàn trưởng, một hoặc hai Đoàn phó điều khiển. Số lượng nhiều nhất của mỗi Đoàn là 4 Đội, 4 Chúng, hoặc 4 Đàn. Trường hợp một ngành có số lượng Đoàn sinh đông thì nên lập thêm Đoàn và có Đoàn trưởng, Đoàn phó riêng.

- Mỗi Đội, Chúng, Đàn có từ 6 đến 8 Đoàn sinh do Đội trưởng, Chúng trưởng, Đầu đàn và Đội phó, Chúng phó, Thứ đàn điều khiển.

* Lứa tuổi Đoàn sinh

- Ngành Đồng: (Nam, Nữ Oanh vũ) từ 6 đến 12 tuổi.

- Ngành Thiếu: (Nam, Nữ) từ 13 đến 18 tuổi.

- Ngành Thanh: (Nam, Nữ) từ 19 tuổi trở lên.

 

ĐIỀU 15: NHIỆM VỤ - LIÊN LẠC

A.Cấp Trung Ương

Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương có nhiệm vụ:

-Lập chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ, hằng năm đệ trình Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương xét duyệt.

-Tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề, mạn đàm, hội nghị để trao đổi kinh nghiệm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ giáo lý, khả năng chuyên môn cho Huynh trưởng cấp tỉnh, thành trở lên.

-Tổ chức các khóa tu học huấn luyện, họp bạn liên tỉnh thành cho Huynh trưởng, khảo sát bậc Lực hằng năm và cuối khóa, tổ chức trại Vạn Hạnh và các khóa hội thảo sau Vạn Hạnh.

-Quản thủ sách tịch Huynh trưởng, quản lý, cập nhật tình hình sinh hoạt tu học, phục vụ của hàng Huynh trưởng cấp Tấn và cấp Dũng.

-Cấp thẻ Huynh trưởng (cho Huynh trưởng có cấp).

-Tổ chức xét xếp, thọ cấp cho Huynh trưởng lên cấp Tấn và cấp Dũng.

-Thực hiện các Phật sự do Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương chỉ đạo.

-Báo cáo 6 tháng, cuối năm và cuối nhiệm kỳ lên Ban Hướng dẫn Phật tử trung ương đúng thời hạn

B.Cấp Tỉnh Thành

Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh, thành có nhiệm vụ:

-Lập chương trình sinh hoạt tu học, hoạt động Phật sự nhiệm kỳ, hằng năm đệ trình Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành xét duyệt.

-Tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề, mạn đàm hội nghị để trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ giáo lý và khả năng chuyên môn cho Huynh trưởng .

-Tổ chức các khóa tu học dài hạn Kiên, Trì, Định, Lực cho Huynh trưởng và mở các trại huấn luyện Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang.

-Quản thủ sách tịch Huynh trưởng, quản lý, cập nhật tình hình sinh hoạt tu học, phục vụ của Huynh trưởng trực thuộc.

-Tổ chức xét xếp, thọ cấp cho Huynh trưởng cấp Tập và cấp Tín. Đề nghị Trung ương xét xếp cho Huynh trưởng cấp Tấn, cấp Dũng.

-Thực hiện các Phật sự do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành và Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương chỉ đạo.

-Báo cáo 6 tháng, cuối năm và cuối nhiệm kỳ lên Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành và Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương đúng thời hạn.

C.Cấp cơ sở

Ban Huynh trưởng Gia đình có nhiệm vụ thực hiện mục đích Gia đình Phật tử theo sự hướng dẫn của Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh thành:

1.Gia trưởng:

-Thu nhận Huynh trưởng Đoàn sinh vào Gia đình.

-Hướng dẫn Huynh trưởng hoạt động đúng theo Nội quy Gia đình Phật tử và Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

-Giữ gìn và phát huy tinh thần Đoàn kết nội bộ Gia đình.

-Triệu tập và chủ trì các cuộc họp Ban Huynh trưởng Gia đình.

- Thay mặt Ban Huynh trưởng Gia đình về hành chính, tài chính và đối ngoại.

-Quan hệ chặt chẽ với vị Trú trì, Ban Hộ tự để báo cáo tình hình sinh hoạt tu học, và tranh thủ sự hỗ trợ cho Gia đình.

2.Liên Đoàn trưởng:

-Điều hành hướng dẫn và hỗ trợ về chuyên môn cho các Huynh trưởng làm tốt nhiệm vụ.

-Lập kế hoạch sinh hoạt, tu học hằng tháng, hằng quý, hằng năm.

-Chịu trách nhiệm thực hiện chương trình tu học của Đoàn sinh, kế hoạch hoạt động Phật sự theo chỉ đạo của Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh, thành và những công tác Phật sự hỗ trợ Chùa, Niệm Phật đường.

-Tổ chức các cuộc lễ, trại, văn nghệ, triển lãm, công tác từ thiện xã hội…

-Phối hợp với Thư ký Gia đình báo cáo 6 tháng, cuối năm lên Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh, thành .

3.Liên Đoàn phó:

-Phụ tá cho Liên Đoàn trưởng, thực hiện các Phật sự do Liên Đoàn trưởng phân công.

4.Thư ký:

-Trợ lý Gia trưởng về hành chính, quản lý hồ sơ Gia đình, phối hợp với Liên Đoàn trưởng triển khai công tác Phật sự và lập báo cáo.

5.Thủ quỹ:

-Phụ trách về thu chi của Gia đình, thiết lập sổ sách kế toán tài chính, giữ gìn vật dụng, tài sản và báo cáo trong cuộc họp hằng tháng của Ban Huynh trưởng Gia đình.

6.Đoàn trưởng, Đoàn phó:

-Thực hiện các phương án tu học, sinh hoạt của Ban Huynh trưởng đề ra, lên chương trình sinh hoạt hàng tuần và trực tiếp điều khiển sinh hoạt Đoàn.

ĐIỀU 16: SINH HOẠT – HỘI HỌP

A.Cấp Trung ương:

-Tại cơ sở văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Thiền viện Quảng Đức – 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh có văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, trong đó có Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương

-Hội họp: Thường trực Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương họp sơ kết 6 tháng một lần. Toàn Ban hội nghị tổng kết mỗi năm một lần, Hội nghị Đại biểu Huynh trưởng toàn quốc 5 năm 1 lần.

B.Cấp tỉnh thành:

-Văn phòng Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh, thành được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thành bố trí cạnh Văn phòng Ban Trị sự.

-Hội họp: Thường trực Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh, thành họp mỗi tháng một lần. Toàn Ban họp 3 tháng 1 lần, Đại diện các Gia đình họp 6 tháng 1 lần, hội nghị tổng kết mỗi năm 1 lần, hội nghị đại biểu Huynh trưởng toàn tỉnh 5 năm 1 lần.

C.Cấp cơ sở:

-Ban Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia đình Phật tử sinh hoạt tu học tại Chùa, Niệm Phật đường, nơi đã khai sinh Gia đình Phật tử.

-Gia đình Phật tử sinh hoạt tu học thường lệ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, ngày Sóc Vọng, ngày Vía Phật, Bồ tát, ngày kỷ niệm chu Niên.

-Ban Huynh trưởng Gia đình mỗi tháng họp một lần.

ĐIỀU 17: TÀI CHÍNH

Sinh hoạt phí của Gia đình Phật tử gồm có:

-Tiền đóng góp của Huynh trưởng, Đoàn sinh.

-Tiền tự tạo bằng các phương cách hợp pháp.

-Tiền hỗ trợ của Giáo hội, Chư tôn Đức Tăng Ni, Ban Bảo trợ và Phật tử.

 CHƯƠNG IV

 

ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN – GIA NHẬP

 

KỶ LUẬT – TẠM NGƯNG – GIẢI TÁN

 

ĐIỀU 18: ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN MỘT ĐƠN VỊ:

-Tối thiểu phải có hai Huynh trưởng đã qua trại huấn luyện Huynh trưởng A Dục

-Số lượng Đoàn sinh ít nhất phải đủ 2 Đoàn.

-Phải kê khai lược trình sinh hoạt và danh sách Huynh trưởng theo mẫu quy định.

-Được Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh, thành xem xét chấp thuận trình Ban Hướng dẫn Phật tử và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành ban hành quyết định công nhận.

ĐIỀU 19: GIA NHẬP:

-Đơn xin gia nhập Gia đình Phật tử do cha mẹ hoặc người đỡ đầu hợp pháp ký tên nếu Đoàn sinh dưới 18 tuổi.

-Tự ký đơn xin gia nhập Gia đình Phật tử nếu đủ 18 tuổi trở lên và có 2 Đoàn sinh ngành Thanh hoặc 2 Huynh trưởng giới thiệu.

-Đối với các Gia đình Phật tử đã được công nhận, thì Đoàn sinh sau 3 tháng sinh hoạt tu học liên tục có tiến bộ được phát nguyện đeo Huy hiệu Hoa sen và trở thành Đoàn sinh chính thức của Gia đình Phật tử.

ĐIỀU 20: KỶ LUẬT:

1.Đối với Đoàn sinh:

-Đoàn sinh sinh hoạt không liên tục, nghỉ không có lý do, được Đoàn trưởng nhắc nhở, phê bình và liên hệ với Phụ huynh để cùng kết hợp giáo dục.

-Các vi phạm lớn khác có ảnh hưởng xấu cho Gia đình Phật tử được Ban Huynh trưởng bàn bạc trực tiếp với Phụ huynh để giải quyết.

2.Đối với Huynh trưởng :

Có quy định cụ thể tại Quy chế Huynh trưởng .

 

ĐIỀU 21: TẠM NGƯNG – GIẢI TÁN:

A.Tạm ngưng:

Ban Huynh trưởng Gia đình Phật tử tự thấy cần phải tạm ngưng sinh hoạt một thời gian vì lý do nào đó thì phải trình vị Trú trì, Trưởng Ban Hộ tự và Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh thành xem xét giải quyết.

B.Giải tán:

- Một Gia đình Phật tử bị giải tán nếu vi phạm một trong các điều dưới đây:

· Vi phạm Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

· Không sinh hoạt đúng theo Nội quy Gia đình Phật tử.

· Không duy trì đủ các điều kiện được quy định tại Nội quy Gia đình Phật tử.

-Một Gia đình Phật tử bị giải tán phải được Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh thành xem xét đầy đủ các yếu tố và trình Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thành quyết định.

-Những vật dụng, sổ sách tài chính của Gia đình Phật tử bị giải tán giao cho Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh thành quản lý.  

CHƯƠNG V

 

TU HỌC VÀ HUẤN LUYỆN

 ĐIỀU 22: TU HỌC ĐOÀN SINH

1. Đoàn sinh ngành Đồng (Oanh vũ) có 4 bậc học: Mở Mắt, Cánh Mềm, Chân Cứng, Tung Bay. Mỗi bậc học 1 năm.

2. Đoàn sinh ngành Thiếu có 4 bậc học: Hướng Thiện, Sơ Thiện, Trung Thiện, Chánh Thiện. Mỗi bậc học 1 năm.

3. Đoàn sinh ngành Thanh có 4 bậc học: Hòa, Minh, Kiến, Trực. Mỗi bậc học 3 năm.

4. Sau mỗi bậc học có thi khảo sát, nếu trúng cách Đoàn sinh sẽ được cấp chứng chỉ trúng cách để tiếp tục học bậc trên.

ĐIỀU 23: HUẤN LUYỆN ĐOÀN SINH

1.Ngành Đồng có trại huấn luyện Tuyết Sơn để đào tạo Đầu Đàn – Thứ Đàn.

2.Ngành Thiếu có trại huấn luyện Anoma – Ni Liên để đào tạo Đội trưởng, Đội phó, Chúng trưởng, Chúng phó

3.Ngành Thanh có trại huấn luyện Tu Đạt Đa – Tỳ Xá Khư để đào tạo Đội trưởng, Đội phó, Chúng trưởng, Chúng phó

4.Cuối khóa trại có thi khảo sát, nếu trúng cách trại sinh được cấp chứng chỉ trúng cách.

Các trại huấn luyện Đoàn sinh do Ban Huynh trưởng Gia đình Phật tử tổ chức.

ĐIỀU 24: TU HỌC VÀ HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG

Tu học chánh pháp, trau dồi kiến thức là vấn đề trường kỳ và quan yếu đối với đời sống Huynh trưởng Gia đình Phật tử. Chương trình tu học và Huấn luyện gồm các mục đích cơ bản: Xây dựng nếp sống tinh thần, hoàn thiện phẩm chất đạo đức, nâng cao kiến thức tổng quát, có năng lực chuyên môn và tinh thần sáng tạo để hướng dẫn tu học cho Đoàn sinh Gia đình Phật tử.

Chương trình tu học và huấn luyện được ghi trong Quy chế Huynh trưởng.

CHƯƠNG VI

XÉT XẾP CẤP HUYNH TRƯỞNG

ĐIỀU 25:

Căn cứ vào trình độ tu học, phẩm chất đạo đức, năng lực sinh hoạt, tinh thần phục vụ và hội đủ thâm niên, Huynh trưởng Gia đình Phật tử được sắp xếp vào các cấp bậc: cấp Tập, cấp Tín, cấp Tấn, cấp Dũng, theo quy định cụ thể được ghi trong Quy chế Huynh trưởng.  

CHƯƠNG VII 

TỔNG QUÁT – SỬA ĐỔI – HIỆU LỰC 

ĐIỀU 26: -Nội quy Gia đình Phật tử được thiết lập năm 1951 tại Tổ đình Từ Đàm Huế; được tu chỉnh lần thứ nhất năm 1964 do Đại hội Huynh trưởng Gia đình Phật tử tại Sài Gòn (nay là Tp. Hồ Chí Minh); tu chỉnh lần thứ 2 năm 1967 do Đại hội Huynh trưởng Gia đình Phật tử tại Sài Gòn (nay là Tp. Hồ Chí Minh); tu chỉnh lần thứ 3 năm 1973 do Đại hội Huynh trưởng Gia đình Phật tử tại Đà Nẵng; tu chỉnh lần thứ 4 năm 2001 do Hội nghị Huynh trưởng Cấp Tấn, Cấp Dũng tại Huế; tu chỉnh lần thứ 5 năm 2011 do Hội nghị Đại biểu Huynh trưởng Gia đình Phật tử toàn quốc tại Huế.
 ĐIỀU 27: - Mọi sửa đổi hoặc bổ sung Nội quy này phải do Hội nghị Đại biểu Huynh trưởng Gia đình Phật tử toàn quốc quyết định. -Nội quy tu chỉnh lần này gồm có Lời nói đầu, 7 chương và 27 điều, có hiệu lực kể từ ngày được Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương chấp thuận, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phê chuẩn./.  

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG

        

    

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

NỘI QUY HUYNH TRƯỞNG

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

 

Huynh trưởng Gia đình Phật tử là cán bộ nòng cốt của tổ chức, là người thực hiện mục đích của Gia đình Phật tử , vì thế Huynh trưởng đóng vai trò hết sức quan trọng về sự thịnh suy của Gia đình Phật tử .

Nội quy Huynh trưởng được thiết lập năm 1955 do Đại Hội Huynh trưởng Gia đình Phật tử họp tại Chùa Linh Sơn – Đà Lạt, đến nay đã được tu chỉnh 4 lần qua các Đại Hội Huynh trưởng Gia đình Phật tử năm 1964 và 1967 tại Sài Gòn (nay là Thành Phố Hồ Chí Minh), năm 1973 tại Đà Nẵng và năm 2011 tại Huế.

Mục đích của Nội quy Huynh trưởng nhằm liên kết tất cả Huynh trưởng các cấp, các ngành thành một khối đoàn kết, thống nhất tư tưởng, thống nhất ý chí, quyết tâm tu học, khép mình vào kỷ cương, trau dồi thân giáo để hoàn thành sứ mệnh của người Huynh trưởng.  

CHƯƠNG I

TU HỌC – HUẤN LUYỆN

Sự học là mênh mông, chương trình tu học và các trại huấn luyện có giới hạn, tuy nhiên nó có tính chất cốt lõi, cơ bản và tiệm tiến. Vừa học vừa tu vừa phục vụ là tâm nguyện của người Huynh trưởng Gia đình Phật tử.

ĐIỀU 1: TU HỌC

Huynh trưởng có 4 bậc học:

- Bậc Kiên : thời gian học 1 năm

- Bậc Trì : thời gian học 2 năm

- Bậc Định : thời gian học 3 năm

- Bậc Lực :thời gian học 4 năm.

Chương trình mỗi bậc học có 4 học phần:

Phần A: Phật pháp – Tinh thần – Lịch sử

Phần B: Hiểu biết về tổ chức Gia đình Phật tử và Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Phần C: Kiến thức tổng quát và khả năng chuyên môn.

Phần D: Tu tập tự thân

ĐIỀU 2: TỔ CHỨC CÁC LỚP HỌC

-Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh thành tổ chức các lớp học và khảo sát các bậc học Kiên Trì và Định.

- Tổ chức lớp học bậc Lực theo kế hoạch của Trung ương.

-Phân Ban Gia đình Phật tử Trung ương tổ chức khảo sát bậc Lực mỗi năm và kết khóa.

ĐIỀU 3: HUẤN LUYỆN

Sau mỗi bậc học, Huynh trưởng phải qua 1 trại huấn luyện 5 ngày đêm.

Trại huấn luyện Huynh trưởng Sơ cấp Lộc Uyển để đào tạo Đoàn phó

Trại huấn luyện Huynh trưởng cấp I A Dục để đào tạo Đoàn trưởng.

Trại huấn luyện Huynh trưởng cấp II Huyền Trang để đào tạo Liên Đoàn trưởng.

Trại huấn luyện Huynh trưởng cấp III Vạn Hạnh để đào tạo ban viên Ban Hướng dẫn.

Chương trình huấn luyện có 3 học phần:

Phần A: Rèn chí

Phần B: Kiến thức về tổ chức và điều hành.

Phần C: Kỹ năng chuyên môn.

 

ĐIỀU 4: TỔ CHỨC CÁC TRẠI HUẤN LUYỆN

-Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh thành tổ chức các trại huấn luyện Lộc Uyển – A Dục – Huyền Trang.

-Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương tổ chức trại Vạn Hạnh và khóa hội thảo sau Vạn Hạnh.

CHƯƠNG II

XÉT XẾP CẤP HUYNH TRƯỞNG

Căn cứ vào trình độ tu học, phẩm chất đạo đức, năng lực sinh hoạt, tinh thần phục vụ và hội đủ thâm niên, Huynh trưởng Gia đình Phật tử được sắp xếp vào các cấp bậc: cấp Tập, cấp Tín, cấp Tấn, cấp Dũng được quy định như sau.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KIỆN XẾP CẤP

1. CẤP TẬP :

- Đủ 23 tuổi.

- Trúng cách bậc Trì

- Có tu tập tự thân

- Trúng cách trại huấn luyện A Dục

- Đang sinh hoạt, có thâm niên Huynh trưởng ít nhất 3 năm liên tục

2. CẤP TÍN :

- Đủ 28 tuổi.

- Thâm niên cấp Tập ít nhất 3 năm

- Trúng cách bậc Định

- Có tu tập tự thân

- Trúng cách trại huấn luyện Huyền Trang

- Đang sinh hoạt, có thâm niên Huynh trưởng ít nhất 9 năm liên tục

3. CẤP TẤN :

- Đủ 36 tuổi.

- Thâm niên cấp Tín ít nhất 5 năm.

- Trúng cách bậc Lực.

- Có tu tập tự thân.

- Trúng cách trại huấn luyện Vạn Hạnh.

- Đang sinh hoạt, có thâm niên Huynh trưởng ít nhất 15 năm liên tục.

4. CẤP DŨNG :

- Đủ 46 tuổi.

- Thâm niên cấp Tấn ít nhất 10 năm.

- Có luận án nghiên cứu về Phật học, về Gia đình Phật tử hoặc các công trình nghiên cứu khác được Hội đồng xét duyệt của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương công nhận.

- Đang sinh hoạt, có thâm niên Huynh trưởng ít nhất 25 năm liên tục.

5. ĐẶC CÁCH :

- Huynh trưởng chỉ được đặc cách xếp cấp 1 lần trong đời.

ĐIỀU 6: THỂ THỨC XẾP CẤP

1.CẤP TẬP:

-Huynh trưởng đương sự lập sách tịch đính kèm các chứng từ liên quan mỗi thứ 3 bản.

- Ban Huynh trưởng Gia đình đề nghị.

- Căn cứ kết quả của Hội đồng xét xếp cấp, Phân ban GĐPT tỉnh, thành ban hành quyết định. Quyết định này có khán duyệt của Thường trực Ban Trị sự tỉnh, thành.

2. CẤP TÍN:

- Huynh trưởng đương sự lập sách tịch, đính kèm các chứng từ liên quan mỗi thứ 4 bản.

- Ban Huynh trưởng Gia đình hoặc Phân ban GĐPT tỉnh, thành đề nghị.

- Hội đồng xét xếp cấp của tỉnh, thành xét duyệt và trình Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, thành ban hành quyết định.

3. CẤP TẤN:

- Huynh trưởng đương sự lập sách tịch, đính kèm các chứng từ liên quan mỗi thứ 5 bản.

- Phân ban GĐPT tỉnh, thành hoặc Phân ban GĐPT Trung ương đề nghị.

- Hội đồng xét xếp cấp của Trung ương xét duyệt và trình Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương ban hành quyết định.

4. CẤP DŨNG:

- Huynh trưởng đương sự lập sách tịch,đính kèm các chứng từ liên quan và luận án mỗi thứ 5 bản.

- Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, thành hoặc Phân ban GĐPT Trung ương đề nghị.

- Hội đồng xét xếp cấp của Trung ương xét duyệt và trình Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương ban hành quyết định.

ĐIỀU 7:HỘI ĐỒNG XÉT XẾP CẤP

A. Tại Tỉnh, Thành hội:

1. Hội đồng xét xếp cấp Tập và Tín gồm có:

- Chứng minh: Trưởng ban HDPT tỉnh, thành.

- Chủ tịch: Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh, thành .

- Phó Chủ tịch: Phó Phân ban GĐPT tỉnh, thành hoặc một Huynh trưởng cao niên cấp Tấn.

- Thuyết trình viên: Ủy viên Nội vụ Phân ban GĐPT tỉnh, thành.

- Thư ký: Thư ký của Phân ban GĐPT tỉnh, thành.

- Ủy viên: 1 Huynh trưởng cấp Tín thâm niên

1 Huynh trưởng cấp Tập thâm niên

Đại diện Phân ban GĐPT tại quận, huyện, thị xã.

Hội đồng xét xếp cấp này được Thường trực Ban Trị sự tỉnh, thành ban hành quyết định thành lập.

(Ghi chú: Ngoài vị chứng minh, Hội đồng phải có ít nhất 3 Huynh trưởng có cấp cao hơn cấp Huynh trưởng được xét).

2. Hội đồng xét đề nghị xếp cấp Tấn và Dũng gồm có:

- Chứng minh: Trưởng ban HDPT tỉnh, thành

- Chủ tịch: Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh, thành.

- Phó Chú tịch: Phó Phân ban GĐPT tỉnh, thành.

- Thuyết trinh viên: Ủy viên Nội vụ Phân ban GĐPT tỉnh, thành.

- Thư ký: Thư ký của Phân ban GĐPT tỉnh, thành.

- Ủy viên: 2 Huynh trưởng cấp Tấn trở lên

Hội đồng này được Thường trực Ban Trị sự tỉnh, thành ban hành quyết định thành lập và chỉ xét đề nghị các Huynh trưởng có đủ điều kiện xếp cấp Tấn, Dũng và lập danh sách để Thường trực Ban Trị sự tỉnh, thành chuyển trình Trung ương xét xếp.

B. Tại Trung ương:

1. Hội đồng xét xếp cấp Tấn gồm có:

- Chứng minh : Trưởng ban HDPT Trung ương

- Chủ tịch: Trưởng Phân ban GĐPT Trung ương

Một Huynh trưởng cấp Dũng.

- Phó Chủ tịch: Phó Phân ban GĐPT Trung ương hoặc một Huynh trưởng cấp Tấn thâm niên.

- Thuyết trình viên: Ủy viên Nội vụ Phân ban GĐPT Trưng ương.

- Thư ký: Thư ký của Phân ban GĐPT Trung ương.

- Ủy viên: 1 Huynh trưởng thâm niên cấp Tấn trở lên.

2. Hội đồng xét xếp cấp Dũng gồm có:

- Chủ tịch: Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trưng ương.

- Phó Chủ tịch: - Trưởng Phân ban GĐPT Trung ương.

- Một vị trong Ban Giám khảo duyệt xét luận án.

- Thuyết trình viên: Ủy viên Nội vụ Phân ban GĐPT Trung ương.

- Ban Thư ký: - Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử TW

- Chánh Thư ký Phân ban GĐPT Trung ương.

- Ủy viên: - Các Huynh trưởng cấp Dũng.

- Một cư sĩ uyên thâm Phật học.

Hội đồng xét xếp cấp Tấn và Dũng được Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương ra quyết định thành lập.

ĐIỀU 8:HỒ SƠ XÉT XẾP CẤP

1. Hồ sơ xin xét xếp cấp Tập, Tín gồm: Biên bản bình nghị của Ban Huynh trưởng Gia đình, sách tịch của Huynh trưởng và các chứng từ phải gởi về Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh, thành theo thời gian quy định. Sau khi xét và ban hành quyết định. Ban Hướng dẫn Phân Ban Gia đình Phật tử tỉnh, thành gởi trình Ban Hướng dẫn Phân Ban Gia đình Phật tử Trung Ương (mỗi thứ 01bản) gồm có:

- Quyết định thành lập Hội đồng xét xếp cấp.

- Biên bản của Hội đồng xét xếp cấp.

- Quyết định xếp cấp Tập, Tín.

- Sách tịch Huynh trưởng.

2. Hồ sơ đề nghị xét xếp cấp Tấn, Dũng do Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh, thành lập để Thường trực Ban Trị sự tỉnh, thành chuyển trình Trung ương xét xếp cấp (mỗi thứ 02 bản) gồm có:

- Quyết định thành lập Hội đồng xét đề nghị cấp Tấn, Dũng.

- Biên bản đề nghị.

- Sách tịch Huynh trưởng.

- Chứng từ liên quan (cấp Dũng kèm theo Luận án).

Mọi thủ tục xét xếp cấp, xét đề nghị nên triển khai từ tháng 7 âm lịch để kịp tổ chức lễ thọ cấp trong dịp Đại lễ Thành Đạo của Đức Bổn Sư (mồng 8 tháng chạp Âm lịch).

ĐIỀU 9:TỔ CHỨC LỄ THỌ CẤP

1. Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, thành tổ chức lễ thọ cấp cho các Huynh trưởng cấp Tập và cấp Tín.

2. Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức lễ thọ cấp cho các Huynh trưởng cấp Tấn và Dũng. Trường hợp các Huynh trưởng cấp Tấn không thuận tiện về Trung ương thọ cấp, BHDPT Trung ương ủy nhiệm Thường trực Ban Trị Sự tại các tỉnh, thành tổ chức lễ thọ cấp cho các Huynh trưởng cấp Tấn đó.

 ĐIỀU 10:TRUY TẶNG VÀ TRUY THĂNG CẤP

1. Huynh trưởng quá cố trong lúc thi hành Phật sự được truy tặng một cấp.

2. Huynh trưởng quá cố trong các trường hợp khác được truy thăng một cấp nếu có đủ nửa thời gian của cấp tiếp theo.

- Việc truy tặng và truy thăng cấp phải có đề nghị trực tiếp của đơn vị quản lý Huynh trưởng đó.

CHƯƠNG III

BỔN PHẬN – NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

ĐIỀU 11: HUYNH TRƯỞNG CẤP TẬP

-Được công nhận là huynh trưởng chính thức của Gia đình Phật tử Việt Nam.

- Tham gia vào Ban Huynh trưởng Gia đình Phật tử.

- Làm Đoàn trưởng.

-Làm Trại trưởng trại huấn luyện Đội Chúng trưởng, phó và Đầu Thứ đàn.

- Làm Huấn luyện viên trại huấn luyện Huynh trưởng Lộc Uyển, ban viên Ban Quản trại Lộc Uyển và A Dục.

- Có trách nhiệm về sự thịnh suy của Đoàn, và liên đới trách nhiệm với Ban Huynh trưởng về sự thịnh suy của Gia đình Phật tử cở sở.

- Có quyền biểu quyết công việc của Gia đình Phật tử cơ sở.

- Được tham dự các cuộc họp Gia đình Phật tử cấp tỉnh, thành.

- Được mời làm phụ tá cho ban viên Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh, thành.

- Có quyền giới thiệu người vào Gia đình Phật tử để làm Huynh trưởng tập sự.

ĐIỀU 12: HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN

- Làm Liên Đoàn trưởng, Phó, hay Ban viên Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh, thành.

- Làm Trại trưởng trại huấn luyện Lộc Uyển.

- Làm Huấn luyện viên trại huấn luyện Huynh trưởng A Dục.

- Có trách nhiệm về sự thịnh suy của Gia đình Phật tử cơ sở, và liên đới trách nhiệm với Ban Hướng dẫn Phân Ban Gia đình Phật tử tỉnh, thành về sự thịnh suy của Gia đình Phật tử tỉnh, thành.

- Có tất cả quyền hạn của Huynh trưởng cấp Tập.

- Được tham dự các cuộc họp Gia đình Phật tử do Trung ương triệu tập.

- Ứng cử làm ban viên Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh, thành. Trường hợp đặc biệt có thể được tín nhiệm làm Trưởng ban.

ĐIỀU 13: HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN

- Làm Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh, thành hay Ban viên Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương.

- Làm Trại trưởng các trại huấn luyện Lộc Uyển – A Dục – Huyền Trang.

- Làm Huấn luyện viên trại Vạn Hạnh.

- Có trách nhiệm về sự thịnh suy của Gia đình Phật tử tỉnh, thành và liên đới trách nhiệm với Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương về sự thịnh suy của Gia đình Phật tử Việt nam.

- Có tất cả quyền hạn Huynh trưởng cấp Tín.

- Ứng cử làm ban viên Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương trừ chức vụ trưởng ban.

- Được tuyển chọn tham gia các hội nghị do Giáo hội triệu tập.

ĐIỀU 14: HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG

-Làm Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương.

- Làm Trại trưởng trại Huấn luyện Huynh trưởng Vạn Hạnh.

- Có trách nhiệm về sự thịnh suy của Gia đình Phật tử Việt Nam.

- Có tất cả quyền hạn Huynh trưởng cấp Tấn.

- Được đại diện Gia đình Phật tử Việt Nam tham gia các hội nghị Phật giáo trong và ngoài nước.

CHƯƠNG IV

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HUYNH TRƯỞNG

ĐIỀU 15: THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG

- Hội đồng Quản trị Huynh trưởng có 2 cấp: Trung ương và tỉnh thành do Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương và tỉnh thành thành lập:

· Chủ tịch (là Trưởng Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử)

· 2 Phó chủ tịch

· Thư ký

· Thủ Quỹ

· 4 Ủy viên

Hội đồng Quản trị Huynh trưởng có 9 thành viên, trong đó Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch, 1 Thư ký, 1 Ủy viên Nội vụ và 1 Ủy viên Tổ kiểm là 5 thành viên thuộc thành phần Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử đương nhiệm. Còn lại 4 thành viên là 1 Phó Chủ tịch, 1 Thủ quỹ và 2 Ủy viên do Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử mời các Huynh trưởng ngoài Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tham gia.

- Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị Huynh trưởng theo nhiệm kỳ của Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử.

ĐIỀU 16: NHIỆM VỤ HỘI ĐỒNG

1.Giữ gìn tinh thần đoàn kết gắn bó, tăng trưởng đạo tình, phát huy sáng kiến của Huynh trưởng.

2.Khuyến khích, vận động tất cả Huynh trưởng đều phải tham gia học tập huấn luyện.

3.Quản thủ và nhật tu hồ sơ sách tịch Huynh trưởng.

4.Tổ chức Hội đồng xét xếp và thọ cấp cho Huynh trưởng.

5.Hướng dẫn, hỗ trợ cho Huynh trưởng thực hiện bổn phận nhiệm vụ quyền hạn của người Huynh trưởng có cấp.

6.Quan tâm đời sống và tổ chức việc tương trợ của Huynh trưởng.

7.Cấp thẻ Huynh trưởng (cấp Dũng và Tấn do Trung ương cấp, cấp Tín và Tập do tỉnh, thành cấp khi có khuôn dấu Gia đình Phật tử tỉnh thành).

8.Tổ chức các đoàn Huynh trưởng cùng cấp để sách tấn nhau tu học, phục vụ và liên lạc nhanh chóng.

9.Theo dõi sự thi hành các quyết định của Hội đồng kỷ luật.

ĐIỀU 17: VẤN ĐỀ KỶ LUẬT

A.Chủ trương

Gia đình Phật tử chủ trương kỷ luật tự giác, yêu cầu Huynh trưởng tự khép mình vào khuôn khổ của 5 điều luật Gia đình Phật tử, tuân thủ Nội quy Gia đình Phật tử và Nội quy Huynh trưởng.

B.Biện pháp kỷ luật

-Nhắc nhở, phê bình, cảnh cáo, sám hối.

-Cảnh cáo có ghi vào sách tịch Huynh trưởng.

-Tạm ngưng sinh hoạt.

-Miễn nghị xét xếp cấp Huynh trưởng.

-Ra khỏi Gia đình Phật tử.

C.Xử lý kỷ luật

Đối với Huynh trưởng vi phạm kỷ luật, Ban Huynh trưởng Gia đình họp nội bộ để nhắc nhở, phê bình, cảnh cáo hoặc sám hối trước Tam Bảo.

Đối với những trường họp còn lại tại Điều 17, Ban Huynh trưởng Gia đình Phật tử phải trình Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh, thành giải quyết.

Nếu Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh, thành không giải quyết được thì lập hồ sơ chuyển lên Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương giải quyết.

 CHƯƠNG V

TỔNG QUÁT – SỬA ĐỔI – HIỆU LỰC 

ĐIỀU 18:

- Nội quy Huynh trưởng này gồm có Lời nói đầu, 05 chương và 18 điều.

- Mọi sửa đổi Nội quy Huynh trưởng phải do hội nghị Đại biểu Huynh trưởng toàn quốc quyết định.

- Nội quy Huynh trưởng có hiệu lực kể từ ngày được Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương chấp thuận, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phê chuẩn./.

  BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
Chia sẻ với bạn bè qua:

thongke639151
Tổng số truy cập : 639151
Người đang online : 504
Tổng số trang được xem : 8918947