910 484
Admin. 19:48:17 24-06-2014 (GMT+7) -- Lượt xem: 4216.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Nội quy Ban Văn hóa Trung ương nhiệm kỳ VII và quyết định ban hành của GHPGVN

Nội quy Ban Văn hóa Trung ương nhiệm kỳ VII và quyết định ban hành của GHPGVNNội qui này gồm có 05 chương, 10 điều. Mọi thay đổi, thêm bớt do Ban Văn hóa Trung ương đề nghị; được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thực hiện kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ký quyết định ban hành. 

                       GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM        

                                  HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                       
                                 -------------------------    

                           Số : 247/2013/QĐ.HĐTS

                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
                                                    -------------------------------------                  

                                                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2013  


 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Nội quy Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN

Nhiệm kỳ VII (2012 - 2017)

 

 

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

  -Căn cứ điều 25, 26 chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tu chỉnh lần thứ v); -Căn cứ Nghị quyết số 210/NQ.HĐTS ngày 02/7/2013 Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; -Xét tờ trình ngày 02/7/2013 của Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Nội quy hoạt động Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 – 2017), gồm có 05 chương, 10 điều đã được Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua ngày 02/7/2013 (đính kèm Nội quy).

Điều 2: Các cấp Giáo hội từ Trung ương đến địa phương, khi triển khai thực hiện các hoạt động Phật sự liên quan đến lĩnh vực Văn hóa Phật giáo, phải tuân thủ các quy định của Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Văn hóa Trung ương và pháp luật Nhà nước.

Điều 3: Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương, Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, cấp huyện, Trưởng ban và các thành viên Ban Văn hóa Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nội quy này.

Điều 4: Nội quy này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2013.

 

Nơi nhận : - Như Điều 2 "để thực hiện”
- Ban Thường trực HĐTS GHPGVN
- Ban Tôn giáo Chính phủ
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành
           "để biết”
- Lưu VP1 - VP2.  

                                         TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

                                                   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

                                                                         CHỦ TỊCH

                                                                          (đã ký)

                                                              Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG

--------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------------

 

 NỘI QUI  

BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG  

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  

Nhiệm kỳ VII 2012 - 2017  

 Chương I  

DANH HIỆU – MỤC ĐÍCH – TRỤ SỞ  
 

Điều 1 : Theo Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong Hội đồng Trị sự có một Ban chuyên trách về ngành Văn hóa, lấy danh hiệu là Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.  

Điều 2 : Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN có mục đích :  

a.Gìn giữ và phát huy bản chất tốt đẹp, trong sáng của nền văn hóa Phật giáo Việt Nam nói riêng, và nền Văn hóa Phật giáo nói chung.  

b.Hướng dẫn và khuyến khích Tăng Ni, Phật tử sống và hành động đúng Chánh pháp, loại trừ các hình thức cổ hủ, mê tín dị đoan, xa lạ với tinh thần Từ bi, Trí tuệ và nhân bản của Đạo Phật.  

c.Thường xuyên liên lạc và hợp tác với các đoàn thể, cơ quan để góp phần cùng toàn dân xây dựng một nền văn hóa dân tộc, nhân bản, văn minh, tiến bộ.  

d.Thiết lập sự liên lạc và trao đổi với các thành viên về văn hóa giữa Phật giáo Việt Nam và các nước Phật giáo trên thế giới.  

Điều 3 : Văn phòng của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặt tại Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội (Chùa Quán Sứ, 73 Phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội (Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam kỳ khởi nghĩa, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).


Chương II  

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Điều 4 : Nhân sự của Ban Văn hóa Trung ương gồm có :  

-Một Trưởng ban (do Hội đồng Trị sự suy cử)  

-Hai Phó ban Thường trực (do HĐTS cử )  

-Các Phó ban chuyên trách  

-Một Chánh Thư ký  

-Các Phó Thư ký (bốn vị)  

-Hai Thủ quỹ  

-Các ủy viên phụ trách các ngành chuyên môn: Văn, nhạc, kịch, họa, kiến trúc, Hội thảo, Triển lãm, lịch sử Phật giáo trong nước và Quốc tế, bảo tồn bảo tàng…  

Tùy theo nhu cầu, số Ban viên có thể thêm bớt, nhưng không quá số thành viên do Hội đồng Trị sự ấn định. Mỗi vị có thể kiêm nhiệm một số ngành chuyên môn.  

Trừ vị Trưởng ban và 02 Phó Trưởng ban Thường trực do Hội đồng Trị sự suy cử, các Phó trưởng ban chuyên trách và các Ban viên của Ban Văn hóa đều do Trưởng ban đề cử trong số những vị có khả năng chuyên môn về Văn hóa Phật giáo, và được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN chấp thuận bằng một quyết định.  

Ngoài ra còn có các Phân ban đặc trách các hệ phái do các hệ phái yêu cầu và phải được Ban Thường trực HĐTS chấp nhận.  

Điều 5 : Tại các Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo, có một vị Trưởng Ban Văn hóa do Ban Trị sự suy cử. Tùy theo yêu cầu công tác, vị Trưởng Ban Văn hóa có thể thành lập một Ban Văn hóa Tỉnh, Thành địa phương với thành phần nhân sự là 27 vị do vị Trưởng Ban Văn hóa đề cử và được Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội chấp thuận bằng một quyết định.

Chương III  

NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN – LIÊN LẠC
 

Điều 6 : Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội có nhiệm vụ :  

a.Giúp Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổng hợp tình hình sinh hoạt văn hóa của Giáo hội, lập các dự án, các kế hoạch công tác của ngành văn hóa Phật giáo.  

b.Đôn đốc, hướng dẫn các Trưởng Ban Văn hóa và các Ban Văn hóa của các Tỉnh, Thành hội triển khai, thực hiện các nghị quyết, các chủ trương đường lối về văn hóa Phật giáo của Giáo hội.  

c.Báo cáo tổng kết tình hình sinh hoạt văn hóa của các Tỉnh, Thành hội mỗi năm 2 lần trong 2 kỳ họp hội nghị thường niên của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và của Hội đồng Trị sự.  

d.Xét duyệt và góp ý kiến về các tác phẩm văn học, nghệ thuật Phật giáo trước khi in ấn và phát hành.  

e.Tổ chức sinh hoạt văn hóa (triển lãm, văn nghệ, hội nghị, hội thảo …) nếu được Trung ương Giáo hội và Chính quyền chấp thuận.  

Điều 7 : Trưởng ban Văn hóa Trung ương được thừa ủy nhiệm của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ký các văn thư thuộc phạm vi văn hóa, thông qua Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội.  

Điều 8 : Ban Văn hóa thuộc Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo có nhiệm vụ :  

a.Đề xuất các dự án công tác văn hóa để Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội thẩm định thi hành.  

b.Triển khai thực hiện các công tác văn hóa do Ban Văn hóa Trung ương đề ra và đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự duyệt y.  

c.Tổng hợp báo cáo tình hình sinh hoạt của ngành Văn hóa Phật giáo trong Tỉnh, Thành hội với Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội và Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội, mỗi tháng một lần; sơ kết cuối 6 tháng đầu năm và tổng kết toàn năm trước kỳ họp của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.  

d.Tổ chức sinh hoạt văn hóa hằng quí, hằng năm hoặc trong những trường hợp đặc biệt như các ngày lễ lớn (Phật đản, Vu Lan, Thành đạo, Tết …) nếu được Ban Trị sự và Chính quyền sở tại chấp thuận.

 

Chương IV  

TÀI CHÁNH
 

Điều 9 : Để có phương tiện hoạt động, Ban Văn hóa Trung ương cần phải có tài chánh. Tài chánh của Ban do sự tài trợ của Trung ương Giáo hội, của các nhà hảo tâm hoặc tự tạo qua các dịch vụ hợp pháp về văn hóa.

 

Chương V  

SỬA ĐỔI – THI HÀNH
 

Điều 10 : Nội qui này gồm có 05 chương, 10 điều. Mọi thay đổi, thêm bớt do Ban Văn hóa Trung ương đề nghị; được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thực hiện kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ký quyết định ban hành.

 BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG
Chia sẻ với bạn bè qua:

thongke638752
Tổng số truy cập : 638752
Người đang online : 184
Tổng số trang được xem : 8915392