310 734
Admin. 21:17:04 24-06-2014 (GMT+7) -- Lượt xem: 3794.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Nội quy Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương nhiệm kỳ VII và Quyết định ban hành của GHPGVN

Nội quy Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương nhiệm kỳ VII và Quyết định ban hành của GHPGVN 

                 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  
                                   HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ  
                                   -----------------------  

                             Số : 250/2013/QĐ.HĐTS

 

                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                          
---------------------------------

                                            Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2013  

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Nội quy Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN

Nhiệm kỳ VII (2012 - 2017)

   

 

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 

  -Căn cứ điều 25, 26 chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tu chỉnh lần thứ v); -Căn cứ Nghị quyết số 210/NQ.HĐTS ngày 02/7/2013 Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; -Xét tờ trình ngày 02/7/2013 của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN.


QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1: Ban hành Nội quy hoạt động Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 – 2017), gồm có 07 chương, 23 điều đã được Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua ngày 02/7/2013 (đính kèm Nội quy). 

Điều 2: Các cấp Giáo hội từ Trung ương đến địa phương, khi triển khai thực hiện các hoạt động Phật sự liên quan đến lĩnh vực Phật giáo Quốc tế, phải tuân thủ các quy định của Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương và pháp luật Nhà nước. 

Điều 3: Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương, Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, cấp huyện, Trưởng ban và các thành viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nội quy này. 

Điều 4: Nội quy này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2013.  
 

Nơi nhận : - Như Điều 2 "để thực hiện”
- Ban Thường trực HĐTS GHPGVN
- Ban Tôn giáo Chính phủ
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành
  "để biết”
- Lưu VP1 - VP2.

                                         TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

                                                  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

                                                                    CHỦ TỊCH

                                                                       (đã ký)

                                                       Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG

----------------------------------------

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------------

 

NỘI QUY

BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM   -Căn cứ vào Điều 25 & 26, Chương V của Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, về việc đề cử thành phần nhân sự và thực hiện Nội quy riêng của các Ban/Viện Trung ương dưới sự chuẩn y của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự. -Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. -Căn cứ vào phiên họp ngày 09/03/2013 của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương dưới sự chủ trì và phê chuẩn của Trưởng ban. Nay Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập Nội Quy hoạt động của Ban như sau:

CHƯƠNG I

DANH XƯNG – MỤC ĐÍCH 
 

Điều 1: Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) có tên gọi:"Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương,” được viết tắt là BPGQTTW. 

Điều 2: Mục đích của Ban Phật giáo Quốc tế là: a)Mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và kiến thức về các truyền thống văn hóa, hoằng pháp, giáo dục, tu tập tâm linh, v.v... giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tổ chức Phật giáo các nước trong khu vực và trên thế giới. b)Tạo mối quan hệ thân hữu giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật giáo các nước trên thế giới, giữa các Phật tử trong và ngoài nước.
 
Điều 3: Văn phòng của BPGQTTW đặt tại Thiền Viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG II

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ 
 

Điều 4: Thành phần nhân sự BPGQTTW gồm có 79 thành viên chính thức. Trong đó bao gồm: 01 Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, 01 Chánh Thư ký, các Phó Thư ký, 01 Chánh văn phòng, các Phó Văn phòng, 01 Thủ quỹ, các Ủy viên thường trực phụ trách các lãnh vực chuyên môn và các ủy viên. 

Điều 5: Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương do Ban Thường trực Hội đồng Trị sự suy cử. Các thành viên còn lại đều do vị Trưởng ban đề cử và được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự chuẩn y bằng một quyết định.  


CHƯƠNG III

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 
 

Điều 6: Nhiệm vụ và quyền hạn BPGQTTW là: a.Thay mặt cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện các chương trình và kế hoạch hoạt động trên mọi lãnh vực quan hệ Phật giáo quốc tế dưới sự chuẩn y của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự. b.Tổ chức giao lưu văn hóa với các nước Phật giáo trên thế giới nhằm giới thiệu truyền thống văn hóa dân tộc, các hoạt động Phật giáo, các vấn đề thời sự, các công trình biên khảo và nghiên cứu Phật học nổi tiếng, và xây dựng các cơ sở đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng Phật tử nước ngoài. c.Chịu trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ cho các Ban Viện trực thuộc Trung ương Giáo hội và các Ban Trị sự GHPGVN tại các Tỉnh/thành trong việc mở rộng quan hệ, giao lưu quốc tế với vai trò là cầu nối hầu tạo mối quan hệ bình đẳng, thân hữu, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau nhằm mang đến sự lợi ích cả hai bên trong quan hệ quốc tế. d.Trao đổi thông qua với Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại các Tỉnh/Thành để trực tiếp chỉ đạo các Ban Phật giáo Quốc tế Tỉnh/thành trên cả nước thực hiện chương trình và kế hoạch hoạt động Phật sự của BPGQTTW.

Điều 7: Trưởng Ban: a)Điều hành và chịu trách nhiệm tổng quát về mọi mặt hoạt động ngoại giao quốc tế của ban. b)Chủ trì mọi họat động công tác Phật sự của Ban và hướng dẫn các hoạt động quốc tế cho các thành viên trong Ban. 

Điều 8: Các Phó Trưởng ban a)Phụ tá công việc của Trưởng ban, có thể thừa ủy nhiệm Trưởng ban khi vị Trưởng ban có duyên sự vắng mặt để giải quyết, kiểm tra và đôn đốc các công việc Phật sự quốc tế của thành viên trong Ban. b)Các Phó Trưởng ban tùy theo sở trường sẽ được mời theo đặc trách công tác chuyên môn của Ban và chịu trách nhiệm về các hoạt động chuyên môn của mình. 

Điều 9: Chánh Thư ký: a)Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động Phật sự của Ban. b)Đề xuất các chương trình, kế hoạch hoạt động quốc tế và dự thảo các văn kiện để trình lên Trưởng ban duyệt xét. c)Lên chương trình trong các buổi họp của Ban, đồng thời báo cáo kết quả và phương hướng hoạt động của Ban trong các kỳ họp. 

Điều 10: Các Phó Thư ký: Có nhiệm vụ trợ lý các công việc cho Thư ký, hoặc có thể thay thế Thư ký làm các công việc của Thư ký khi vị ấy có duyên sự vắng mặt. 

Điều 11: Chánh Văn phòng: Chịu trách nhiệm thông tin liên lạc, truyền đạt các văn thư của Ban đến người nhận và thông tin báo chí về các hoạt động của Ban. 

Điều 12: Các Phó Văn phòng: Có nhiệm vụ trợ lý các công việc cho Chánh Văn phòng, hoặc có thể thay thế Chánh Văn phòng làm các công việc của Chánh Văn phòng khi vị ấy có duyên sự vắng mặt. 

Điều 13: Thủ Quỹ: Có trách nhiệm bảo quản tốt các ngân quỹ, khi thu phải viết biên nhận, khi chi phải được sự đồng ý của Trưởng ban hoặc người được Trưởng ban ủy nhiệm, và báo cáo rõ các khoản thu chi của Ban trong các kỳ họp. 

Điều 14: Các Ủy viên: Có trách nhiệm thực hiện và phụ trách các hoạt động chuyên môn trong Ban theo điều kiện khách quan khả thi.  

CHƯƠNG IV

NGHIỆP VỤ - HỘI HỌP
 

Điều 15: BPGQTTW hằng năm có kế hoạch tổ chức các hội thảo các chuyên đề liên quan đến quốc tế, trao đổi kinh nghiệm và cập nhật hoá tình hình thực tế nhằm đem đến hiệu quả thiết thực trong công tác hoạt động ngoại giao quốc tế. 

Điều 16: Trước khi tổ chức các chương trình quan trọng, Ban thường trực sẽ nhóm họp để phác thảo kế hoạch; sau khi hoàn tất các chương trình đó, Ban thường trực sẽ nhóm họp để rút kinh nghiệm cho các hoạt động công tác Phật sự về sau. 

Điều 17: Phần hội họp a)Thường trực BPGQTTW sẽ họp định kỳ (một/hai/ba tháng một lần) vào chiều thứ bảy của tuần thứ 4 trong tháng. b)BPGQTTW sẽ họp định kỳ (sáu tháng một lần) vào tháng đầu tiên của mỗi kỳ, để đúc kết công tác Phật sự và hoạch định kế hoạch chương trình hoạt động quốc tế của Ban. Trong trường hợp cần thiết, Ban Thường trực sẽ triệu tập bất thường toàn thể các thành viên của Ban để giải quyết những yêu cầu cấp thiết.


CHƯƠNG V

TÀI CHÁNH HOẠT ĐỘNG


 Điều 18: Các hoạt động của BPGQTTW dựa vào nguồn tài chánh như sau: a) Do Tăng Ni, Phật tử và các nhà hảo tâm đóng góp. b) Từ sự tài trợ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. c)Phần chi tiêu sẽ trích từ nguồn thu để thực hiện các hoạt động hành chánh, công tác đối ngoại và công tác Phật sự thường xuyên của Ban. 

Điều 19: Ngân quỹ của BPGQTTW thuộc về ngân quỹ tập thể, được sử dụng vào các công tác tổ chức, hoạt động và phát triển lãnh vực quan hệ quốc tế của Ban trên phạm vi cả nước; không có cá nhân nào được quyền sữ dụng phi pháp các tài sản của BPGQTTW.  

CHƯƠNG VI

KHEN THƯỜNG VÀ KỶ LUẬT 
 

Điều 20: Các thành viên nào trong BPGQTTW có những hoạt động tích cực, đóng góp vào sự nghiệp phát triển GHPGVN, cũng như tích cực tham gia các hoạt động quốc tế của Ban sẽ được tuyên dương công đức. Điều 21: Các thành viên nào lợi dụng danh nghĩa của BPGQTTW để làm những việc không phù hợp với tinh thần Phật giáo, trái với Nội quy BPGQTTW, hoặc biến của công thành của riêng, lạm dụng danh nghĩa để vụ lợi cá nhân, thiếu trách nhiệm trong công tác được giao, sẽ bị chế tài, tùy theo mức độ vi phạm, kỷ luật nghiêm minh theo đúng giới luật Phật chế, Hiến chương Giáo hội và Nội quy của Ban.  


CHƯƠNG VII

SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG
 

Điều 22: Việc sửa đổi hoặc bổ sung các điều khoản trong bản quy chế này sẽ do quá bán số thành viên của BPGQTTW đồng ý thực hiện, dưới sự chấp thuận và phê chuẩn của Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương. 

Điều 23: Nội quy này gồm có 07 chương và 23 điều, được Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương thông qua và được Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chuẩn y ngày 02 tháng 7 năm 2013. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ký, mọi quy định trước đây đều không còn giá trị. 

BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke416893
Tổng số truy cập : 416893
Người đang online : 1911
Tổng số trang được xem : 6207956