210 266
Đông Triều. 07:31:56 07-12-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN

Chia sẻ với bạn bè qua: