510 941
Đông Triều. 07:25:42 07-12-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN

Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVNTại Đại hội IX GHPGVN, 268 vị Thượng tọa được chính thức tấn phong lên giáo phẩm Hòa thượng. Báo Giác Ngộ đăng đầy đủ danh sách này.
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 1
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 2
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 3
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 4
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 5
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 6
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 7
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 8
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 9
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 10
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 11
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 12
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 13
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 14
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 15
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 16
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 17
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 18
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 19
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 20
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 21
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 22
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 23
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 24
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 25
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 26
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 27
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 28
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 29
Nguồn Giác Ngộ Online
Chia sẻ với bạn bè qua: