210 518
Đông Triều. 07:29:06 07-12-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN

Chia sẻ với bạn bè qua: