210 951
Đông Triều. 08:39:43 07-07-2021 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Công Văn: V/v tích cực phối hợp cung cấp thông tin các cơ sở tự viện trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Công Văn: V/v tích cực phối hợp cung cấp thông tin các cơ sở tự viện trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
———-

Số: 168/HĐTS-VP1
V/v tích cực phối hợp cung cấp thông tin
các cơ sở tự viện trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

                     Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2021
 

Kính gửi: 

  • Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;
  • Các chùa, cơ sở tự viện.

Tổng cục Thống kê tiến hành cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 thực hiện từ ngày 01-30/7/2021 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Đây là chủ trương chung trong cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các cấp, Trụ trì các chùa, cơ sở tự viện phối hợp với chính quyền địa phương cung cấp thông tin cho các điều tra viên kịp thời, đầy đủ, chính xác theo biểu mẫu thống kê về cơ sở tự viện.

Khi cung cấp thông tin kê khai mục A4 thông tin về hoạt động của cơ sở gồm các khoản kinh phí chi cho hoạt động quản lý, vận hành của cơ sở tự viện như: đồ cúng lễ Tam Bảo, sinh hoạt hàng ngày, chi phí điện, nước, chất đốt, chi phí tu bổ, sửa chữa cơ sở tự viện, và các khoản thù lao khác…trong đó  lưu ý khi kê khai thông tin về khoản kinh phí hoạt động từ thiện xã hội chỉ kê khai những khoản kinh phí mà cơ sở tự viện đóng góp trong công tác từ thiện (không bao gồm các khoản của tín đồ và các nhà hảo tâm cùng tham gia) để đảm bảo sự chính xác của nguồn tiền công đức cho trụ trì và cơ sở tự viện. Mục A4.2 là các hoạt động ngoài chuyên mục tín ngưỡng, tôn giáo là các hoạt động tham gia hoạt động sản xuất, nghề thủ công, phát hành văn hóa phẩm…

Kính đề nghị chư Tôn đức Ban Trị sự và Trụ trì các chùa, cơ sở tự viện tích cực tham gia cung cấp thông tin cho cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thành công.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;
– HTCT, PCT TTr;                                       
– Lưu VP1, VP2.                      
TM.BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ
 

Thượng tọa Thích Đức Thiện

 Phiếu 
 

Chia sẻ với bạn bè qua: