110 462
Đông Triều. 11:20:18 05-07-2020 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Công văn: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng công tác nghiệp vụ Thư ký và Quản trị Văn phòng

Công văn: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng công tác nghiệp vụ Thư ký và Quản trị Văn phòngNhằm nâng cao hiệu quả công tác thư ký, hành chính Giáo hội và phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN tổ chức Hội nghị bồi dưỡng công tác nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng cho bộ phận Thư ký thuộc các Ban, Viện Trung ương và bộ phận Thư ký thuộc Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________
Số:  145/CV-HĐTS

V/v tổ chức Hội nghị bồi dưỡng công tác nghiệp vụ
Thư ký và Quản trị Văn phòng GHPGVN năm 2020.  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________ 

                        Hà Nội, ngày  02 tháng 7 năm 2020

 

          Kính gửi:     – Ban, Viện Trung ương;
                              – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị kỳ 4 khóa VIII Hội đồng Trị sự GHPGVN và Kế hoạch hoạt động Phật sự năm 2020.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thư ký, hành chính Giáo hội và phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN tổ chức Hội nghị bồi dưỡng công tác nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng cho bộ phận Thư ký thuộc các Ban, Viện Trung ương và bộ phận Thư ký thuộc Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Thời gian: ngày 25 – 26/7/2020 (tức ngày 05-06/6/Canh Tý).

Địa điểm: Chùa Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Nội dung Hội nghị: Bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký và Quản trị Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 2020.

Thành phần: Chánh Thư ký, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng các Ban, Viện Trung ương và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố bố trí, sắp xếp đúng thành phần tham dự theo Thông báo triệu tập.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PCTTTr HĐTS (để b/c);
– BTTr HĐTS;
– Lưu VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

                       Hòa thượng Thích Thiện Nhơn             

Chia sẻ với bạn bè qua: