910 284
Đông Triều. 08:45:57 17-08-2021 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Công văn Tạm dừng tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2565 - DL.2021

Công văn Tạm dừng tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2565 - DL.2021 Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang diễn biến phức tạp; trường hợp dương tính trong cộng đồng tăng nhanh, số lượng người dân, công nhân lao động làm việc trở về từ vùng dịch nhiều, gây áp lực lớn đến công tác phòng, chống dịch của cả tỉnh, vì vậy GHPGVN tỉnh Đak Lak ra Công văn số 111/CV-BTS do HT. Thích Châu Quang, Trưởng Ban Trị sự ấn ký ngày 17/8/2021 yêu cầu tất cả Tự - Viện trong cả tỉnh dừng tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2564-DL.2021.
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
  TỈNH ĐẮK LẮK
 BAN TRỊ SỰ
Số: 111 /CV-BTS
 V/v Tạm dừng tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu
PL.2565 - DL.2021
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        

                Đắk Lắk, ngày 17 tháng 08 năm 2021 

       Kính gởi:   - Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị, Thành phố;
                         - Chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì các Tự viện và Phật tử trong tỉnh.

Thực hiện theo tinh thần Thông bạch số 193/TB-HĐTS ngày 03/08/2021 của Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, về việc Đại lễ Vu lan - Báo hiếu PL.2565 - DL.2021.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, trường hợp dương tính trong cộng đồng tăng nhanh, số lượng người dân, công nhân lao động và làm việc trở về từ vùng dịch các tỉnh phía Nam tăng cao gây áp lực lớn đến công tác phòng, chống dịch của cả tỉnh.

Mùa Vu lan Báo hiếu đang đến gần, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk kính đề nghị các Ban Trị sự Huyện, Thị, Thành phố, chư Tôn đức Tăng ni trụ trì và Phật tử trong toàn tỉnh:

1. Tạm dừng tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu và các lễ hội Tôn giáo tập trung đông người, không tổ chức lễ Bông hồng cài áo trong ngày lễ Vu Lan. Thay vào đó là khóa lễ tụng kinh Vu lan hồi hướng cầu nguyện cho cha mẹ, cửu huyền thất tổ, anh hùng chiến sĩ trận vong, cầu dịch bệnh tiêu trừ, quốc thái dân an và khóa lễ chỉ mang tính nội bộ.

2. Tăng, Ni, Phật tử các Tự viện tiếp tục cấm túc, thực hiện nghiêm quy định 5K và các quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Bộ Y tế, thường xuyên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách đảm bảo giãn cách theo quy định. Không tuyên truyền các tin tức giả, mê tín dị đoan với bất kỳ hình thức nào tránh gây hoang mang trong xã hội.

3. Chung tay cùng quý cấp chính quyền địa phương phòng chống dịch bằng những hành động thiết thực nhất.

Vì sự trang nghiêm và ý nghĩa của Đại lễ Vu lan - Báo hiếu, kính đề nghị quý Ban cùng Tăng, Ni và Phật tử thực hiện tốt nội dung công văn này./.
 
   Nơi nhận:
- Như trên
“để thực hiện”;
- BDV, UBMTTQVN Tỉnh;
- SNV-BTG, Công an Tỉnh;
- UBND các Huyện, Thị, Thành phố                            
trong toàn Tỉnh
“để biết”;
- Lưu VP-BTS.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN
 
( đã ký)
 
  Hòa thượng Thích Châu Quang       
Chia sẻ với bạn bè qua: