710 946
Đông Triều. 08:40:49 21-03-2020 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Công văn Phật giáo Đắk Lắk V/v Công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564 – Dương lịch 2020.

Công văn Phật giáo Đắk Lắk V/v Công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564 – Dương lịch 2020.Để bảo đảm an toàn tính mạng cho đồng bào Phật tử và Nhân dân,trước diễn biến của đại dịch Covid -19. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã, Thành phố, Ban, Nghành chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự Tỉnh lưu ý trong công tác chuẩn bị Đại lễ Phât đản PL.2564-DL 2020
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐẮK LẮK
BAN TRỊ S
Số:  42/CV-BTS
V/v Công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản
Phật lịch 2564 – Dương lịch 2020
trước diễn biến của đại Covid–19

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
                  Đắk Lắk, ngày 23 tháng 3 năm 2020

         Kính gửi:      Các Ban, Ngành Trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh;
                               - Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã, Thành phố;
                                    - Chư Tôn đức Tăng, Ni Trụ trì các Tự, Viện trong toàn Tỉnh.

Thực hiện công văn số: 068/CV-HĐTS ngày 19/03/2020 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Về việc công tác chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564 – Dương lịch 2020, trước diễn biến của đại dịch Covid -19.

Để bảo đảm an toàn tính mạng cho đồng bào Phật tử và Nhân dân, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã, Thành phố, Ban, Nghành chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự Tỉnh lưu ý trong công tác chuẩn bị Đại lễ Phât đản PL.2564 không tổ chức lễ đài tập trung, rước xe hoa, các chương trình nghệ thuật chào mừng và hình thức tập trung đông người. Khuyến khích nghi lễ kính mừng Phật đản bằng nghi thức tắm Phật, các khóa lễ tại tự viện và tư gia nhưng không tập trung quá đông người tham dự.

Chỉ tiến hành tổ chức Đại lễ Phật đản tập trung sau khi Giáo hội xem xét diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, và sau khi có công bố hết dịch của các cấp chính quyền địa phương, Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh sẽ có Thông Bạch hướng dẫn cụ thể thời gian và hình thức tổ chức.
Rất mong sự hoan hỷ của Quý ban vì sự bình an của toàn xã hội.
Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên
“để thực hiện”;
- SNV-BTG Tỉnh;
“để biết”
- Lưu VP-BTS.
                TM. BAN THƯỜNG TRỰC
              TRƯỞNG BAN
             (đã ký)
        Hòa thượng Thích Châu Quang


 
Chia sẻ với bạn bè qua: