110 886
Đông Triều. 12:30:55 17-02-2020 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Ban Trị sự Phật giáo Đắk Lắk Tăng cường các biện pháp Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus Corona (nCoV).

Ban Trị sự Phật giáo Đắk Lắk Tăng cường các biện pháp Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus Corona (nCoV).
Thực hiện công văn số: 027/CV HĐTS ngày 31/01/2020 và công văn số 042/CV HĐTS ngày 11/02/2020 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus Corona-19 (nCoV).
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐẮK LẮK
BAN TRỊ SỰ
Số: 07/CV-BTS
V/v Tăng cường các biện pháp
Phòng chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp virus Corona (nCoV).
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Đắk Lắk, ngày 17 tháng 2 năm 2020
 
            Kính gửi:      Các Ban, Ngành Trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh;
                              - Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã, Thành phố;
                              - Chư Tôn đức Tăng, Ni Trụ trì các Tự, Viện trong toàn Tỉnh.

Thực hiện công văn số: 027/CV HĐTS ngày 31/01/2020 và công văn số 042/CV HĐTS ngày 11/02/2020 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus Corona-19 (nCoV).

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Ban Trị sự GHPGVN các Huyện,Thị xã, Thành phố và các Ban, Ngành trực thuộc Ban Trị sự tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến các Tự, Viện cùng Tăng, Ni, Phật tử và nhân dân trong tỉnh Đắk Lắk nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm, nguy cơ rất dễ lây nhiễm, bùng phát của dịch bệnh virus Corona-19 (nCoV). Tuyên truyền kỹ năng phòng, chống dịch bệnh và phải coi đây là trách nhiệm của mỗi Tăng, Ni Phật tử đối với mình và cộng đồng.

Đề nghị các Tự, Viện trong toàn Tỉnh thực hiện những việc như sau:
  1.  Tuyên truyền, hướng dẫn thực hành nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa theo quy định của Bộ Y tế. Yêu cầu bắt buộc mọi người khi đến các Tự, Viện phải đeo khẩu trang kể cả khi tham gia thực hành các nghi lễ.
  2.  Tổ chức và bố trí tại các cơ sở Tự, Viện hình thức tuyên truyền như: Phát tờ rơi của bộ Y tế, loa phát thanh, biển thông báo, tình nguyện viên hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách (khẩu trang Y tế và khẩu trang vải), rửa tay kỹ bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Tổ chức các nhóm tình nguyện viên, thanh thiếu niên Phật tử làm công tác tuyên truyền và hướng dẫn phòng, chống dịch nCov. Tiếp tục khuyến khích các Tự, Viện tổ chức phát khẩu trang, sắp xếp xà phòng và chỗ rửa tay cho nhân dân, đồng bào Phật tử và du khách khi đến cơ sở Tự, Viện.
  3.  Đưa nội dung tuyên truyền, khuyến cáo của Bộ Y tế về dịch bệnh nCoV thành các chuyên đề kết hợp trong các bài giảng, thuyết pháp trên các phương tiện truyền thông.
  4.  Các Tuệ Tĩnh đường lập kế hoạch sẵn sàng tham gia ứng phó cùng các cơ sở Y tế trong việc chăm sóc những trường hợp có biểu hiện nguy cơ lây nhiễm và sớm phát hiện các trường hợp có nguy cơ cao hướng dẫn đến các bệnh viện và nơi cách ly cộng đồng.
  5.  Tuyên truyền đấu tranh với các thông tin giả, thông tin không chính xác, mê tín dị đoan nhằm tránh những hoang mang trong xã hội.
  6.  Các Tự, Viện thực hiện nghiêm túc việc tạm dừng tổ chức các lễ hội, khoá lễ, khoá tu tập trung đông người đến từ nhiều vùng, nhiều địa phương khác nhau. Chỉ tổ chức khoá lễ cầu nguyện quốc thái dân an thường nhật tại các cơ sở Tự, Viện độc lập.
  7.  Ban Trị sự các Huyện, Thị xã, Thành phố luôn tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở Tự, Viện trong việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Công văn của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.
Hạn chế tối đa việc di chuyển đến các vùng dịch nguy hiểm tại các huyện Tam Đảo, Bình Xuyên, Tam Dương thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Vì sự nghiệp chăm lo sức khoẻ cộng đồng, tránh những lây nhiễm của dịch bệnh nCoV.

Kính đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã, Thành phố và các Ban, Ngành trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này.
Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên
“để thực hiện”;
- HT Trưởng ban, TTr-BTS Tỉnh
“để báo cáo”;
- BDV, UBMTTQVN Tỉnh;
- SNV-BTG, Công an Tỉnh;
“Để biết”
- Lưu VP-BTS.
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC
KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN – CHÁNH THƯ KÝ
( Đã ký)

Đại đức Thích Trí Minh


 

                                                                                                                                    
                                                                                                                   
 
 
Chia sẻ với bạn bè qua: