410 330
Hành Chánh Giáo Hội » Các Mẫu Đơn
Chia sẻ với bạn bè qua:
Đông Triều. 14:59:43 07-11-2020 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Mẫu đơn hành chánh Xin Xuất gia

 Mẫu đơn hành chánh Xin Xuất giaĐƠN XIN PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐĂK LĂK
                                                                    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
                                                                                                 
ĐƠN XIN PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA
                  
            Kính gởi:    -Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đăk Lăk;
                             -Ban Trị sự GHPGVN Thành phố/Thị xã/Huyện ...........................................................

Kính bạch chư Tôn đức:
                                                                                     
Con tên là: .......................................................... pháp danh: .....................................................
Sinh ngày: ............................. tháng: ................... năm: ......................... Nơi sinh (huyện, tỉnh): .........................................................................................................................................................
Chánh quán (huyện, tỉnh): ....................................................................................................................
Thường trú tại (ghi đầy đủ): ..............................................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tên Cha: ..........................................................nghề nghiệp: ......................................................
Tên Mẹ: ...........................................................nghề nghiệp:............................................................
Địa chỉ của cha, mẹ:..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Nay con xin phát nguyện xuất gia với Bổn sư là:..................................................................................
Trụ trì Chùa/Tịnh xá:............................................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Xuất gia: Ngày......... tháng.........năm................. 
Con xin nguyện tinh tấn tu học, tuân thủ mọi chỉ giáo của Bổn sư và chư Tôn đức, sống đời phạm hạnh của người xuất gia.
Kính mong chư Tôn đức hoan hỷ chấp thuận./-
                                                                                                                              
Ý kiến của Cha/Mẹ; Vợ/Chồng
(Hoặc người bảo hộ hợp pháp)                  
 
....................,ngày .........tháng .......năm.............  
Kính đơn
       


                                                                 

Ý kiến của Trụ trì (Bổn sư):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ý kiến của Ủy ban Nhân dân Phường/Thị trấn/ xã (nơi thường trú):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ý kiến của Ban Trị sự GHPGVN Thành phố/Thị xã/Huyện (nơi đến xin xuất gia):..............................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ý kiến của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk:

Hồ sơ gồm:

-05 bản Đơn xin phát nguyện xuất gia,
-01 bản sơ yếu lý lịch có dán hình ( loại 04 mặt giấy, có UBND xã/phường/thị trấn nơi thường trú ký ).
 
Chia sẻ với bạn bè qua:
Các tin đã đăng: