910 105
Hành Chánh Giáo Hội » Các Mẫu Đơn
Chia sẻ với bạn bè qua:
Đông Triều. 14:38:39 07-11-2020 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Các mẫu đơn hành chính

Các mẫu đơn hành chínhĐƠN XIN CẤP CHỨNG ĐIỆP AN CƯ KIẾT HẠ
 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐẮK LẮK
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
ĐƠN XIN CẤP CHỨNG ĐIỆP AN CƯ  KIẾT HẠ

            Kính gởi:  -Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk,
                           -Ban Trị sự GHPGVN Thành phố/Thị xã/Huyện: …………..........…..........................
                                                                                               
Con tên là: ................................................................Pháp danh: ……………....................
Sinh năm: .........................Chánh quán (huyện, tỉnh):………..……........................…………
Giấy CMND số:…………………………....Cấp ngày:.............................Tại: ..........................
Hộ khẩu thường trú tại(ghi đủ):……………………................................……………………
……………………………………………………………….................................................……
Bổn sư: ……………………………………..........; Địa chỉ của Bổn sư:…………………………………
..........................................................................................................................................
Thọ giới Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni năm: ................................; tại Đại Giới đàn: ……………............
Do Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh/Thành:…………………………………………………........…… tổ chức
Ngày và nơi cấp chứng điệp: ...................................................................................................
Có An cư kiết hạ tại Chùa/Tịnh xá:............................................................................................
Địa chỉ: .................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Do: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức, năm: ...................................
Kính xin Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk xét và đề nghị Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN cấp Chứng điệp An cư kiết hạ, để con được hợp lệ trên bước đường tu học.
 

Hồ sơ đính kèm:                           
-01 bản sao Chứng điệp thọ giới;
Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni (có thị thực);
-02 ảnh 2x3;
                                                                             
 
   ...................,ngày........... tháng ........ năm................
Kính đơn
 
  
   
       
Ý KIẾN CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN
 Thành phố/Thị xã/Huyện: ...................................................

...................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................


 


 
Ý KIẾN CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐẮK LẮK:

Kính đề nghị Hội đồng Trị sự  GHPGVN và Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội xem xét cho phép Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni:...............................................................................................................................................................
Được cấp Giấy Chứng điệp An cư Kiết hạ như Đơn xin.
 
Đắk Lắk, ngày: .................... tháng ................. năm ..........................
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
GHPGVN TỈNH ĐẮK LẮK
TRƯỞNG BAN kiêm TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ
                                                                     Hòa thượng Thích Châu Quang                                                                                                                           
Chia sẻ với bạn bè qua:
Các tin đã đăng: