210 626
Phật tử » Gia Đình Phật Tử
Chia sẻ với bạn bè qua:
Đông Triều. 18:13:16 01-07-2014 (GMT+7) -- Lượt xem: 4298.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

THÔNG BÁO V/v tổ chức Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 A Dục / 2014

THÔNG BÁO
V/v tổ chức Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 A Dục / 2014
- Căn cứ Phương hướng hoạt động năm 2014 của Phân ban GĐPT tỉnh Đăk Lăk. Thực hiện chương trình tu học – huấn luyện Huynh trưởng và nhu cầu đào tạo Huynh trưởng nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn – lãnh đạo của các đơn vị GĐPT trên toàn tỉnh.
 
  

GHPGVN TỈNH DAKLAK                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ                               Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
 BHD Phân Ban GĐPT Tỉnh Daklak                                    ------------------
   Số: 26 /TB /GĐPT /DL                          PL 2558, Daklak, ngày 22 tháng 06 năm 2014
                                                                                                                                                                   
THÔNG BÁO
V/v tổ chức Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 A Dục / 2014
 
Kính gửi: Quý Ban Điều Hành GĐPT các huyện, thành phố trực thuộc BHD.PBGĐPT Tỉnh Daklak.
                 Các Đơn vị GĐPT trực thuộc BHD.PBGĐPT Tỉnh Daklak.
 
  • Căn cứ chương trình tu học, huấn luyện do BHD PB TW GĐPT Việt Nam.
  • Triển khai theo tinh thần phương hướng hoạt động của Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Tỉnh Daklak năm 2014.
Nay Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Tỉnh Daklak xin thông báo cho các Ban Điều Hành GĐPT các huyện, thành phố và các Đơn vị GĐPT trực thuộc BHD.PBGĐPT Tỉnh Daklak về việc tổ chức trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 A Dục / 2014 như sau:
  • Địa điểm: Chùa Thiện Đức Thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Daklak.
  • Thời gian: từ 8h00 ngày 23/07/2014 đến 17h00 ngày 27/07/2014 (nhằm ngày 27/06âl đến 01/07 âl)
  • Tiêu chuẩn tham dự trại:
+ Là Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT trực thuộc BHD PB GĐPT Tỉnh Daklak tuổi từ 21 trở lên, đã trúng cách Trại Lộc Uyển và trúng cách bậc Trì. ( theo Nội Quy mới )
+ Hoặc là huynh Trưởng, Đoàn sinh GĐPT trực thuộc BHD PB GĐPT Tỉnh Daklak tuổi từ 35 trở lên, đã trúng cách Trại Lộc Uyển hoặc trúng cách bậc Trì. Sau này phải trả nợ phần còn thiếu mới được cấp Chứng chỉ trúng cách Trại A Dục.
- Hồ sơ:
+ Đơn xin dự Trại A Dục, có xác nhận của Gia Trưởng đơn vị đang tham gia sinh hoạt.
+ Chứng minh nhân dân (photo)
+ Chứng chỉ trúng cách trại Lộc Uyển (photo)
+ Chứng chỉ trúng cách Bậc Trì (photo)
 Để thực hiện đúng theo tinh thần, nội dung, và tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch của BHD.PB GĐPT Tỉnh Daklak, yêu cầu các đơn vị lập danh sách gởi về BHD.PBGĐPT Tỉnh Daklak trước ngày 11/07/2014. (Những hồ sơ gửi sau thời gian trên sẽ không giải quyết)
(Nhận được thông báo này vui lòng nhắn tin hoặc gọi điện thoại xác nhận đến số điện thoại 01295699676 – Lê Thị Cẩm Tú. Cảm ơn.)
Đề nghị các Ban Điều hành nhanh chóng gởi thông báo này đến các đơn vị GĐPT trực thuộc để thực hiện.
Kính chào tinh tấn.
                                                                         TM. BHD PHÂN BAN GĐPT DAKLAK
                                                                                        Q. Trưởng Phân Ban
Nơi nhận:
Như trên “để thựchiện”                                                                  ( Đã ký )
BTS PG/DL “để kính tường”
BHD PT tỉnh “để kính tường”                                                   Nhuận Huyền Thẩm Lé
Lưu                                                                                                                     
 
 
 
 
         GHPGVN TỈNH DAKLAK                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
    BHD Phân Ban GĐPT Tỉnh Daklak                                 ------------------
      GĐPT …………………………                                           
                    ---o0o---
 
ĐƠN XIN DỰ TRẠI A DỤC / 2014
 
Kính gửi: Hội Đồng Tuyển Sinh Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 A Dục năm 2014 Tỉnh Daklak
 
Tôi tên là: …………………………………… Pháp danh: …………………………….
Sinh ngày …… tháng …….. năm ………… tại ………………………………….……
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………..........
Số điện thoại: …………………………………………………………………………..
Thuộc Đơn vị GĐPT ………………………… TP. / Huyện: …………………………
Chức vụ: ……………………………………………………………………………….
 -Đã trúng cách Trại Huấn Luyện:…………………………… năm ………………….
-Đã trúng cách Bậc: ………………………………………… năm ………………….
 
Kính gửi đơn này xin Hội Đồng Tuyển Sinh cho tôi được tham dự Khoá Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 A Dục năm 2014 do Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT tỉnh Daklak tổ chức.
Tôi xin cam đoan chấp hành Điều lệ, Nội quy và thời gian học tập của Trại đã quy định.
                                                                    PL 2558, ngày ….. tháng …. năm 2014
Xác nhận của Gia Trưởng,                                                 Người làm đơn,
                                                                                    (ký và ghi rõ họ tên)
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
Kết luận của Hội đồng tuyển sinh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GHPGVN TỈNH DAKLAK                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ                                 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
BHD Phân Ban GĐPT Tỉnh Daklak                                      ------------------
GĐPT …………………………        
 
DANH SÁCH XIN DỰ TRẠI A DỤC / 2014
 
S
TT
HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH NĂM SINH Lộc Uyển /năm Bậc Trì / năm ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19                
20                
            ……………………, ngày ….. tháng … năm 2014
Gia Trưởng,
            
Chia sẻ với bạn bè qua:

thongke636992
Tổng số truy cập : 636992
Người đang online : 203
Tổng số trang được xem : 8900226