610 695
Đông Triều. 07:44:16 01-04-2018 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk Nhiệm kỳ VII (2017 - 2022)

Thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk Nhiệm kỳ VII (2017 - 2022)QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đăk LăkNhiệm kỳ VII (2017 - 2022)
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
           HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
              -------------------
        Số: 011/QĐ - HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                 -----------------------------
         TP. Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 1 năm 2018
 

QUYẾT ĐỊNH

                                    V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk
                                                                 Nhiệm kỳ VII (2017 - 2022)
 
                               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
-Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
-Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
-Căn cứ công văn số 7193/UBND-KGVX ngày 12/9/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đăk Lăk; 
-Căn cứ tờ trình số 100/TTr-BTS ngày 26/12/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, nhiệm kỳ VII (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH

 
Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đăk Lăk nhiệm kỳ VII (2017 – 2022), gồm 02 thành viên Ban Chứng minh; 59 thành viên Ban Trị sự (19 thành viên Ban Thường trực, 40 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Châu Quang làm Trưởng Ban Trị sự.(theo danh sách đính kèm)
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 "để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Đăk Lăk để biết”
- Lưu VP1 - VP2
    TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
            GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
                            CHỦ TỊCH
                              (đã ký)
 
    Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


                                                               DANH SÁCH
                               BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐĂK LĂK
                                              NHIỆM KỲ VII (2017 - 2022)
                                 (Theo Quyết định số: 011 /QĐ.HĐTS ngày 09/01/2018)
 
I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 02 vị
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
1.        HT. Thích Giác Thanh
(Nguyễn Văn Dũng)
1937 Chứng minh Ban Trị sự
 
2.        HT. Thích Giác Chí
(Sử Thế)
1936 Chứng minh Ban Trị sự
 
II. BAN TRỊ SỰ: 59 vị
A. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ: 19 vị
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
1.        HT. Thích Châu Quang
(Phan Khán)
1951 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự,
Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
2.        TT. Thích Giác Tiến
(Trần Ứng)
1952 Phó Trưởng ban Thường trực,
Trưởng ban Pháp chế
3.        TT. Thích Hải Thông
(Hoàng Văn Trí)
1961 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Nghi lễ
4.        ĐĐ. Thích Trí Minh
(Hoàng Văn Đồng)
1974 Phó Trưởng ban
kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự
5.        ĐĐ. Thích Giác Phổ
(Lâm Sơn Đạt)
1970 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
6.        ĐĐ. Thích Quảng Đàm
(Đoàn Thanh Ưu)
1974 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Từ thiện Xã hội
7.        ĐĐ. Thích Giác Ngộ
(Nguyễn Đình Hùng)
1976 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
8.        SC. Thích nữ Tịnh Minh
(Nguyễn Thị Minh Hà)
1971 Phó Trưởng ban Trị sự,
Ủy viên Tài chánh
9.        ĐĐ. Thích Hải Định
(Nguyễn Hữu Nhựt)
1959 Trưởng ban Văn hóa
10.   ĐĐ. Thích Hải Nguyện
(Trần Anh Khoa)
1980 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
11.   ĐĐ. Thích Giác Kiến
(Võ Văn Ba)
1975 Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 
12.   ĐĐ. Thích Nguyên Huấn
(Đỗ Anh Tuấn)
1982 Trưởng ban Thông tin Truyền thông,
Trưởng Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử
13.   ĐĐ. Thích Quảng Tuệ
(Nguyễn Đình Cương)
1977 Phó Trưởng ban Kiểm soát
14.   ĐĐ. Thích Minh Phương
(Phan Ngọc Quý)
1971 Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng
15.   ĐĐ. Thích Vạn Năng
(Đỗ Văn Cường)
1975 Phó Thư ký
16.   NS. Thích nữ Chúc Như
(Nguyễn Thị Bình Minh)
1947 Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh
17.   SC. Thích nữ Khánh Đức
(Nguyễn Thị Liễu Thúy)
1973 Ủy viên Thủ quỹ
18.   ĐĐ. Thích Minh Đăng
(Nguyễn Anh Thy)
1979 Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc
19.   Huynh trưởng Nguyên Thơ
(Ngô Đức Lộc)
1957 Ủy viên Ban Thường trực,
Đặc trách Gia đình Phật tử tỉnh
B. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ: 40 vị
20.   ĐĐ. Thích Nguyên Thắng
(Võ Văn Vĩnh)
1981 Ủy viên
21.   TT. Thích Viên Trí
(Huỳnh Ngọc Hậu)
1958 Ủy viên
22.   ĐĐ. Thích Giác Hiệp
(Nguyễn Văn Phụng)
1979 Ủy viên
23.   ĐĐ. Thích Minh Giáo
(Hoàng Văn Thi)
1980 Ủy viên
24.   ĐĐ. Thích Minh Lợi
(Nguyễn Văn Quý)
1975 Ủy viên
25.   ĐĐ. Thích Tâm Từ
(Lê Trung Hậu)
1981 Ủy viên
26.   ĐĐ. Thích Nhuận Độ
(Nguyễn Hữu Sáu)
1971 Ủy viên
27.   ĐĐ. Thích Minh Huệ
(Lê Tiến Anh Khôi)
1982 Ủy viên
28.   ĐĐ. Thích Pháp Huệ
(Nguyễn Bảo Định)
1977 Ủy viên
29.   ĐĐ. Thích Nhuận Đài
(Nguyễn Văn Sơn)
1978 Ủy viên
30.   ĐĐ. Thích Trí Nghĩa
(Lê Thành Nhân)
1968 Ủy viên
31.   ĐĐ. Thích Tuệ Phước
(Nguyễn Hữu Dư)
1974 Ủy viên
32.   ĐĐ. Thích Nhuận Thông
(Dương Xuân Cường)
1981 Ủy viên
33.   ĐĐ. Thích Đạo Quang
(Lê Hữu Thắng)
1979 Ủy viên
34.   ĐĐ. Thích Phương Trọng
(Trương Công Trường)
1987 Ủy viên
35.   ĐĐ. Thích Quảng Nguyện
(Nguyễn Văn Xuân)
1983 Ủy viên
36.   ĐĐ. Thích Nhuận Thanh
(Lê Văn Thanh)
1970 Ủy viên
37.   ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa
(Nguyễn Văn Trung)
1985 Ủy viên
38.   ĐĐ. Thích Nhuận Tài
(Hoàng Văn Tăng)
1973 Ủy viên
39.   ĐĐ. Thích Nguyên Thân
(Dương Ngọc Vinh)
1977 Ủy viên
40.   ĐĐ. Thích Đạo Ứng
(Nguyễn Văn Bạch)
1968 Ủy viên
41.   ĐĐ. Thích Trúc Thông Trụ
(Lê Phú Cừu)
1948 Ủy viên
42.       ĐĐ. Thích Giác Quân
(Nguyễn Minh Dũng)
1974 Ủy viên
43.    ĐĐ. Thích Giác Thăng
(Hồ Hiệp)
1971 Ủy viên
44.    ĐĐ. Thích Nguyên Hạnh
(Lê Xuân Công)
1971 Ủy viên
45.    ĐĐ. Thích Minh Hạnh
(Lê Hữu Trường Hải)
1975 Ủy viên
46.    ĐĐ. Thích Tâm Định
(Hồ Xuân Trung)
1983 Ủy viên
47.    ĐĐ. Thích Quảng Vinh
(Phan Phú)
1976 Ủy viên
48.    ĐĐ. Thích Minh Không
(Phạm Văn Sĩ)
1982 Ủy viên
49.   ĐĐ. Thích Chơn Hạnh
(Huỳnh Đức)
1974 Ủy viên
50.   NS. Thích nữ Lãnh Liên
(Bùi Thị Việt)
1952 Ủy viên
51.   NS. Thích nữ Nhàn Liên
 (Lâm Thị Bích)
1959 Ủy viên
52.   NS. Thích nữ Hiếu Liên
(Lê Thị Sen)
1969 Ủy viên
53.   SC. Thích nữ Minh Huyền
(Lê Thị An Lộc)
1960 Ủy viên
54.   SC. Thích nữ Như Tín
(Nguyễn Thị Hiệp)
1972 Ủy viên
55.   SC. Thích nữ Thảo Liên
(Nguyễn Thị Kim Cúc)
1964 Ủy viên
56.   SC. Thích nữ Mai Liên
(Lâm Thị Sương)
1968 Ủy viên
57.   SC. Thích nữ Chơn Khiêm
(Nguyễn Thị Hoài Thương)
1975 Ủy viên
58.   SC. Thích nữ Diệu Hòa
(Trần Thị Mỹ Lệ)
1976 Ủy viên
59.   Huynh trưởng Nguyên Thái
(Nguyễn Thị Khỏe)
1954 Ủy viên
 
 
                    TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
                       GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
                                     CHỦ TỊCH
                                      (đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


 
Chia sẻ với bạn bè qua:
Các tin đã đăng:
thongke932938
Tổng số truy cập : 932938
Người đang online : 4312
Tổng số trang được xem : 10670064