710 471
Tin Tức » Phật Sự
Chia sẻ với bạn bè qua:
Đông Triều. 16:05:47 27-08-2015 (GMT+7) -- Lượt xem: 5179.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Lễ Giải Hạ An Cư PL.2559 và Cúng Dường Trai Tăng tại chùa Sắc tứ Khải Đoan.

Lễ Giải Hạ An Cư PL.2559 và Cúng Dường Trai Tăng tại chùa Sắc tứ Khải Đoan.Hàng năm cứ mùa sen nở, chư Tăng Ni vân tập về một trú xứ để kiết giới an Cư mà ngày nay gọi đạo tràng an cư kiết hạ. Đây là truyền thống tu tập của Tăng-già được thiết lập từ thời Đức Phật còn tại thế.


Sáng ngày 13/7 năm Ất Mùi  (26/8/2015), Chư tôn đức Tăng hệ phái Bắc tông trong toàn tỉnh kiết giới ACKH tại chùa Sắc tứ Khải Đoan, đã làm lễ giải hạ và Tự tứ. Buổi lễ dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Châu Quang, Ủy viên HĐTS-Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Dak Lak, Hòa thượng Thích Giác Chí, UV.HĐTS-Phó Trưởng ban Thường trực và 112 Thượng tọa, Đại đức Tăng trong tỉnh tham dự.
Theo các tài liệu sử sách ghi chép lại, thì truyền thống an cư vào mùa mưa được các tu sĩ Bà-la-môn thực thi từ xa xưa ở xứ Ấn Độ. Thế nhưng, kể từ khi thiết chế luật an cư cho toàn thể Tăng Ni (sau 12 năm Đức Phật chuyển pháp luân), thì pháp an cư kiết hạ không chỉ giải tỏa những dư luận không hay trong đời sống Tăng-già như: vào mùa mưa chư Tăng Ni vẫn du hành giẫm đạp chết côn trùng hay chư Tăng trong một năm không có vài tháng tịnh tu để tăng trưởng đạo hạnh… mà còn hướng cho đệ tử xuất gia có đầy đủ thắng duyên thực thi con đường giới định tuệ và thành tựu quả vị Niết-bàn; đệ tử tại gia thì nương vào hội chúng an cư mà thành tựu nếp sống hướng thượng, thăng hóa tâm linh.
Trong ba tháng an cư mùa mưa, chư Tăng  Ni phải chuyên tâm học hỏi Phật pháp và hành trì thiền định, niệm Phật, bái sám để thực tập đời sống Thánh hạnh, viễn ly các dục, hòa hợp thanh tịnh với các vị đồng phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của chư vị Trưởng lão và những quy định của đạo tràng an cư. Sự nghiệp tu hành của người đệ tử Phật là thành tựu con đường giới định tuệ. Trong thời gian an cư, hành giả cần nỗ lực tinh cần thực tập đời sống hướng nội, thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thân tịnh, an trú trong một hội chúng sống theo tinh hòa hợp. Chư Tăng Ni tự thân thúc liễm thân tâm, trưởng dưỡng đạo hạnh đi từ sự nỗ lực hành trì giới và sau đó đi vào nếp sống hành trì Tứ niệm xứ. Chính Thế Tôn khi vừa giác ngộ, Ngài đã tuyên bố: “Đây là con đường độc nhất khiến chúng sinh được thanh tịnh, giúp vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ đau, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn, tức là Tứ niệm xứ”. Từ sự thành tựu về giới, hướng tâm đến thành tựu định, thành tựu về tuệ và tuệ giải thoát là đích đến của một hành giả an cư. Trong sự thành tựu mỗi cá nhân hành giả an cư sẽ góp phần dẫn đến sự thành tựu cho cả hệ thống tổ chức Tăng-già thanh tịnh, Chánh pháp được trường tồn, chúng sinh nhờ đó mà được an lạc, hạnh phúc. Nói cách khác đi, nơi nào có chư Tăng Ni tu tập thanh tịnh thì nơi đó dân chúng nương theo đó mà tu hành để thoát khổ sinh vui. Do đó, mùa an cư kiết hạ không chỉ dành cho giới đệ tử xuất gia mà có có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với giới đệ tử tại gia trong lộ trình tu tập giải thoát.
Một số hình ảnh trong Lễ Giải hạ An Cư – Cúng Dường Trai Tăng
Cử ba hồi chuông trống Bát nhã cung đón chư tôn đức quang lâm chứng minh lễ giải hạ

Chư Tôn đức 


TT Thích Châu Quang niêm hương bạch Phật
Cúng Dường Trai Tăng

Sau lễ Giải hạ của chư Tôn đức Tăng, nhân ngày Vu Lan thắng tiết, ngày Chư Phật hoan hỉ, chư Tăng sau ba tháng tịnh tu thanh tịnh, trau dồi Giới Định Huệ, tuổi đạo tăng trưởng. Đạo tràng Phật tử Chùa Sắc Tứ Khải Đoan và thiện tín thập phương, thành kính đảnh lễ; dâng lời tác bạch tri ân:
Phật tử chúng con được nghe Cổ đức dạy rằng: “Quốc độ nào, địa phương nào có được bậc tu hành đạo hạnh thì nhân dân ở địa phương ấy sẽ được an lạc, hạnh phúc, chẳng khác nào bóng đại thụ tỏa mát cho khách lữ hành giữa trời nắng hạn”.
Là những người con Phật sống giữa đời thường, bị thiêu đốt bởi lắm truân chuyên hệ lụy, tham lam chất chồng, luyến ái kéo lôi, danh lợi trói buộc khiến Phật tánh thanh tịnh bị lu mờ.
May thay, hàng Phật tử chúng con được quy y Tam bảo, có lời Phật dạy được chuyển tải qua kim khẩu của quý Ngài làm đèn soi tỏ. Đức hạnh của chư Tăng càng cao, huệ lực của chư Tăng càng sáng thì bóng ma tham ái, mới lu mờ và danh lợi phiền lụy mới đoạn diệt. Phật tử chúng con nhờ nương tựa bóng mát đạo hạnh của chư Tăng gắng công tu hành phước thiện mà đời sống tâm linh cũng tăng thêm phước lạc.
Trước Tam bảo trang nghiêm, trước bậc Tăng bảo thế gian thanh tịnh giới đức, toàn thể thiện nam tín nữ chúng con nguyện một lòng quy hướng và xin dâng lên hiện tiền Đại tăng lòng thành kính đảnh lễ chúc Khánh tuế hạ lạp. Nguyện cầu Thượng tọa, chư Đại đức tăng pháp thế khương an, tuệ đăng thường chiếu. Nguyện cầu Tăng bảo hưng long Phật pháp trường tồn.
Là một người Phật tử, chúng con được biết về bốn trọng ân, nhờ Đại nhân duyên của cha mẹ mà được sanh thân người, thân tướng đầy đủ tốt đẹp; nhờ Thầy, bạn mà học được lễ nghĩa; nhờ đất nước, thủy thổ bao bọc chở che mà cuộc sống được an gia lạc nghiệp; nhờ mối tương quan lẫn nhau trong xã hội của bà con thân hữu gần xa nên có đời sống hài hòa như ngày hôm nay. Có phước duyên lớn được gặp Phật pháp gần gủi chư Tăng khiến chúng con biết cách phụng thờ cha mẹ, biết chuyển hóa những khó khăn, bất toàn trong cuộc sống, tu phước hành thiện hướng đến an lạc, hạnh phúc.
Hôm nay, trong ngày chư Tăng trong toàn tỉnh về tại Chùa Tỉnh hội Sắc Tứ Khải Đoan tác lễ giải giới An cư, trai nghi, thiết lễ Trai tăng, chí thành dâng lên cúng dường mười phương Tam bảo, cùng hiện tiền chư Tôn đức Tăng. Ngưỡng mong trên tam bảo chứng minh chư Tôn đức Tăng từ bi thọ nhận.
Trong kinh Vu Lan Báo Hiếu, đức Phật đã chỉ dạy cho Tôn giả Mục Kiền Liên công năng thù thắng của thập phương thanh tịnh Tăng bảo sau ba tháng An cư tịnh tu khiến mẹ Ngài thoát khỏi nghiệp báo nơi loài quỷ đói, sanh về cỏi an nhàn. Chúng con cũng nguyện nhờ thiện duyên hôm nay mà Tứ thân cha mẹ hiện đời của chúng con tăng phước diên thọ, cha mẹ nhiều đời quá vãng được ân triêm phước lạc, siêu quy tịnh cảnh.
Cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho đệ tử chúng con kiên cố bồ đề tâm, chí tu học không thoái lui, cùng vững bước đến Thánh đạo giải thoát.
Nguyện cầu cho pháp giới chúng sanh, cùng trọn thành Phật đạo.
Hương ngát trầm xông khắp đạo tràng
Mừng ngày thắng hội Lễ Vu Lan
Trải bao thế hệ bao mùa hiếu
Gương sáng muôn đời đẹp thế gian. 


Minh Nghiêm
Ban TTTT Phật giáo Đăk Lăk

 
Chia sẻ với bạn bè qua:

thongke680663
Tổng số truy cập : 680663
Người đang online : 244
Tổng số trang được xem : 9182128