910 541
Nguyễn Phương. 09:17:44 13-11-2023 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

TP.BMT: Lễ bạch Phật khai kinh, thỉnh Tiêu diện đại sĩ, cung tiến Giác linh, đề vị, thỉnh linh.

TP.BMT: Lễ bạch Phật khai kinh, thỉnh Tiêu diện đại sĩ, cung tiến Giác linh, đề vị, thỉnh linh.Sáng ngày 13/11/2023 (nhằm ngày 01/10/Quý Mão), nằm trong chương trình Đại lễ tưởng niệm Húy nhật lần thứ 30 nhị vị Hòa thượng nguyên trụ trì chùa Sắc tứ Khải Đoan, Ban Tổ chức, Môn đồ Pháp quyến cung đối tại Tổ đường chùa Sắc tứ Khải Đoan đảnh lễ Cung an Chức sự Đạo tràng và cung thỉnh Chư tôn đức trong Hội đồng Kinh sư quang lâm Đại hùng bảo điện cử hành lễ Khai kinh bạch Phật, thỉnh Tiêu diện Đại sĩ, cung tiến Giác linh, đề vị, thỉnh linh.

Thay mặt môn đồ Pháp quyến, Đại đức Thích Hải Trung thành kính Cung an Chức sự Đạo tràng: Hòa thượng Thích Châu Quang, trụ trì chùa Sắc tứ Khải Đoan, đương vi Chứng minh trai đàn; Hòa thượng Thích Thiện Bình, trụ trì chùa Trúc Lâm, tỉnh An Giang, đương vi Chứng minh trai đàn; Hòa thượng Thích Nguyên Giác, trụ trì tu viện Quảng Hương già lam, TP.HCM, đương vi Pháp sư trai đàn; Hòa thượng Thích Đạt Đức, trụ trì chùa Hải Quang, TP.HCM, đương vi Sám chủ đàn tràng; Đại đức Thích Minh Huệ, trụ trì chùa Pháp Vân, huyện Buôn Đôn, đương vi Công văn đàn tràng; cùng quý tôn đức trong Hội đồng kinh sư.

Tại Đại hùng bảo điện, Chư tôn Hoà thượng chứng minh niêm hương bạch Phật, sau đó niêm hương tại các hương án ngoại đàn. Cùng lúc đó Hoà thượng Sám chủ và chư tôn đức trong Hội đồng kinh sư cử hành lễ bạch Phật khai kinh, sái tịnh nội đàn, ngoại đàn trong tiếng trì chú Phổ am trang nghiêm, trầm hùng.

Sau lễ Khai kinh, Chư tôn đức quang lâm ngoại đàn thỉnh Tiêu diện Đại sĩ và Cung tiến Giác linh tại Tổ đường. Cuối cùng là lễ đề vị, thỉnh linh. Khoá lễ kết thúc lúc 12h30.

Trước đó, vào lúc 6h30 cùng ngày Chư tôn đức ban Kinh sư đã cử hành nghi thức Hưng tác - cáo giang sơn Thổ thần, thượng ngũ đại Tràng phan. Sau đó đã nghinh phan Sơn - Thuỷ nhập trai đàn.

Được biết, nhân Lễ tưởng niệm Húy nhật lần thứ 30 Hòa thượng Tôn sư viên tịch, ngoài trai đàn Giải oan Bạt độ - Chẩn tế Cô hồn, chùa Sắc tứ Khải Đoan được sự đồng thuận, phối hợp tổ chức Giới đàn Quang Huy, truyền thọ Thập thiện - Bồ tát giới tại gia vào 2 ngày 28,29/9/Quý Mão.

Hình ảnh ghi nhận:
Tin: Hành Minh - Ảnh: Mạnh Tấn

Chia sẻ với bạn bè qua: