810 374
Nguyễn Phương. 14:13:17 02-07-2019 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Phật tử chùa Linh Phong, thị trấn EaPok cúng dường Trai tăng

Phật tử chùa Linh Phong, thị trấn EaPok cúng dường Trai tăngMùa an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đây là thời điểm chư Tăng, Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới-Định-Tuệ, đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng, Ni an cư tu học.
Hàng năm đến mùa An cư, chư Tăng Ni tạm gác lại các Phật sự bận rộn như du hóa, hoằng pháp, hoạt động xã hội, từ thiện, vân tập về một trú xứ để chuyên tâm tu học. Trong ba tháng an cư chư Tăng Ni hạn chế mọi tiếp xúc bên ngoài, không bị ngoại duyên chi phối hay làm ảnh hưởng. Những hành giả xuất gia thực hiện phận sự an cư tinh tấn trong việc học pháp, hành pháp, nghiêm trì giới luật sẽ khiến cho công đức, giới hạnh, đạo lực tăng trưởng, xứng đáng là nơi nương tựa và là phước điền của hàng Phật tử tại gia.
An cư chánh pháp ấy Phật truyền
Tứ chúng tu hành kết thiện duyên
Thúc liễm thân tâm gìn phẩm hạnh
Cùn nhau vâng giữ mối đạo thiền.

Nhân mùa an cư kiết hạ Phật tử chùa Linh Phong, thị trấn eaPok đã phát tâm cúng dường Trai tăng.

Ngày 02/07/2019 (nhằm ngày 30/05/Kỷ Hợi) ĐĐ. Thích Đạo Quang, Trụ trì chùa Linh Phong, thị trấn eaPok đã hướng dẫn 40 Phật tử chùa Linh Phong thực hiện cúng dường Trai tăng tại chùa Hoa Nghiêm huyện Cưmgar.

Nghi thức cúng dường thực hiện trong khung cảnh trang nghiêm.

Hình ảnh ghi nhận được:
Tin, Ảnh: Nguyễn Phương.
Ban TT-TT PG Đak Lak. 
 
Chia sẻ với bạn bè qua: